Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Uni-light: Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i A Uni-light LED AB, 556988-9834, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2016, klockan 13.00 på Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 2 december 2016, och dels skriftligen till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 5 december 2016 under adress Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm eller via e-post på bjorn.naumburg@uni-lightled.com mailto:bjorn.naumburg@uni-lightled.com .

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.uni-lightled.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 2 december 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Förslag till ändring av bolagsordning
8. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 - Förslag till ändring av bolagsordning
I syfta att återgå till tidigare gällande räkenskapsår för bolaget föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Tidigare lydelse:

9 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101- 1231.
The companys financial year shall be 0101-1231.

Föreslagen lydelse:

9 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 maj - 30 april. The companys financial year shall be 1 May - 30 April. Beslutet ska vara villkorat av att Skatteverket lämnar tillstånd till omläggning av räkenskapsåret.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 2, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 3 717 910 aktier och röster.

A Uni-light LED AB
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Uni-light- Kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18982

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.