Du är här

2018-07-30

Uni-light: Uni-light kallar till årsstämma 28 augusti 2018

UNI-LIGHT KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA 28 AUGUSTI 2018

Aktieägarna i A Uni-light LED AB (publ), 556988-9834, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 augusti 2018, klockan 10:00 på Tegeluddsvägen 31, plan 4, i Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 22 augusti 2018, och dels skriftligen till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 22 augusti 2018 under adress Tegeluddsvägen 31, 115 41 Stockholm eller via e-post på admin@uni-lightled.com mailto:admin@uni-lightled.com .

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.uni-lightled.com http://www.uni-lightled.com . Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 22 augusti 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
15. Avslutande av bolagsstämma

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Större aktieägare i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Göran Lundgren, Björn Naumburg, Danny Zhou och Håkan Fritz med den senare som ordförande, att omval görs av Roy Ytre-Eide som revisor. Det föreslås att ett arvode kan utgå till styrelsen med 100 000 kr för kommande mandatperiod, att fördelas inom styrelsen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Förslag till ändring av bolagsordning
För att möjliggöra den av styrelsen beslutade nyemissionen föreslår styrelsen följande ändringar i bolagsordningen.

Tidigare lydelse:

4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 875 000 kr och högst 3 500 000 kr.
The share capital shall be not less than SEK 875,000 and not more than SEK 3,500,000.

5 Antal Aktier / Amount of shares

Antalet aktier skall uppgå till lägst 3 500 000 och högst 14 000 000.
The amount of shares shall be not less than 3,500,000 and not more than 14,000,000.

Föreslagen lydelse:

4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr.
The share capital shall be not less than SEK 2,000,000 and not more than SEK 8,000,000.

5 Antal Aktier / Amount of shares

Antalet aktier skall uppgå till lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.
The amount of shares shall be not less than 8,000,000 and not more than 32,000,000.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission på följande villkor.

1. Aktiekapitalet ska höjas med högst 1 418 784 kronor genom utgivande av högst 5 675 136 nya aktier.

2. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier. De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,80 kr per aktie.

3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 3 september 2018. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 7 - 25 september 2018.

4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning mot fordran. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas genom kvittning mot fordran eller kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid

6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och i andra hand till andra som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 14 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress, Tegeluddsvägen 31, 115 41 Stockholm från och med den 7 augusti 2018. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin mail- eller postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 aktiebolagslagen.

Bolaget har 8 512 705 aktier och röster.

A Uni-light LED AB
Styrelsen

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Läs mer på www.uni-lightled.com http://www.uni-lightled.com

Stockholm den 30 juli 2018

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040

A Uni-light LED AB, Tegeluddsvägen 31 (plan 4), 115 41 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2018 kl. 13:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Uni-light Kallelse till arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23726

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.