Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-20

Unibet Group plc: Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen utdelning till aktieägare
och innehavare av svenska depåbevis om 1,100 GBP (motsvarande 12,04
SEK enligt växelkursen den 10 april 2014 och att utbetalas i SEK) per
aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB
fastställdes den 23 maj 2014. Utbetalning från Euroclear Sweden AB
beräknas ske den 28 maj 2014 och exakt belopp i SEK bestäms av den då
gällande växelkursen.

Årsstämma fastställde även föreslagen utdelning av aktier i Kambi
Group plc och för varje aktie/SDB i Unibet kommer innehavaren att
erhålla en aktie i Kambi Group plc. Denna värdeöverföring till
aktieägarna motsvarar 2,00255 GBP per aktie/SDB baserat på en
oberoende värdering av Kambi utförd av KPMG i samband med en
rekapitalisering av Kambi inför utdelningen till aktieägarna och
utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske omkring den 28 maj
2014. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB fastställdes den 23
maj 2014.

Första dag exklusive kontantutdelning och utdelning av aktier i Kambi
är den 21 maj 2014.

Första dag för handel i Kambi-aktien kommer att vara den 2 juni 2014.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Kristofer Arwin,
Peter Boggs, Nigel Cooper, Stefan Lundborg och Anders Ström. Nyval
skedde av Sophia Bendz och Peter Friis.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 494 000
GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte
är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill
bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem
ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska
representera samtliga ägare och utses av de fyra största aktieägarna
vid utgången av augusti 2014 och som uttalat sin vilja att delta i
valberedningen. Skulle en av dessa aktieägare utse styrelsens
ordförande som sin representant i valberedningen ska valberedningen
bestå av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de
övriga tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att
delta i valberedningen, utser varsin representant inom en vecka från
att de tillfrågas. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska
anges vilken aktieägare denne representerar. Om aktieägare avstår
från att utse representant i valberedningen ska erbjudande lämnas i
turordning till de största aktieägarna som inte redan är
representerade i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inom
sig själva välja ordförande. Valberedningens sammansättning kommer
att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för
det tredje kvartalet 2014.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men
före utgången av det fjärde kvartalet 2014, ändras i sådan omfattning
att valberedningens ledamöter inte längre representerar ägandet såsom
angivits ovan, ska den ledamot i valberedningen som representerar
aktieägare med det minsta aktieinnehavet i valberedningen ställa sin
plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de största
aktieägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt
turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas.
Aktieägare som utsett representant i valberedningen har rätt att
entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anser valberedningen
det lämpligt ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den
ledamot som avgått eller, om aktieägaren inte längre tillhör de
största ägarna, av tillkommande större aktieägare i Bolaget.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp och
nyemission i enlighet med kallelsen.

Styrelsen

Unibet Group plc

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, telefon +44 788 799 6116.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/unibet-group-plc/r/kommunike-fran-ordinarie-ar...
http://mb.cision.com/Main/824/9588399/247026.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.