Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

Uniflex: Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ)

Aktieägarna i Uniflex AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 24 april 2014 klockan 16.00 på Hotell Scandic
Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 april 2014 samt
anmäla sin avsikt att delta enligt nedan. Det innebär att aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna
i eget namn i aktieboken för att få delta i årsstämman. För att sådan
registrering skall kunna ha skett till den 16 april måste aktieägaren
underrätta sin förvaltare i god tid dessförinnan.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska senast torsdagen den 17
april 2014 klockan 12.00 anmäla sig till Bolaget under adress:
Uniflex AB, Att: Kent Thudén, Box 7014, 121 07 Stockholm-Globen.
Anmälan kan också göras via e-mail till kent.thuden@uniflex.se.

Vid anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer,
telefon, e-mailadress och antal aktier. Eventuella biträden måste
också föranmälas. Aktieägare får medföra högst två biträden under
förutsättning att antalet biträden anmälts till Bolaget inom ovan
angiven tid.

Aktieägare som önskar lämna fullmakt till ombud att företräda sig på
årsstämman kan på begäran erhålla fullmaktsformulär från Bolaget.
Formuläret finns även återgivet på Bolagets hemsida www.uniflex.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer jämte eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Förslag till beslut om valberedning
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Utdelning (punkten 8)
Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 0,70 kronor per aktie
och att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 29 april 2014.
Utbetalning beräknas då ske omkring den 5 maj.

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till
styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisor (punkterna 1,
10-13)

Inför årsstämman 2014 består Bolagets valberedning av Richard
Hellekant (PSG Capital AB), Patrick Clase (Anders Ström Core Holdings
Ltd) och Björn Örås (Styrelsens ordförande i Bolaget). Richard
Hellekant är valberedningens ordförande.

Aktieägare representerande mer än 75 procent av rösterna i Bolaget har
anmält att de avser att biträda valberedningens förslag enligt
följande. Punkt 1: Till stämmoordförande föreslås Björn Örås. Punkt
10: Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fem och att
inga suppleanter utses samt att en revisor utses utan
revisorssuppleant. Punkt 11: Att arvode till styrelsen skall utgå med
165 tkr till varje ledamot utom ordföranden som skall erhålla ett
arvode om 600 tkr. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av
Bolaget godkänd räkning. Punkt 12: Omval föreslås av
styrelseledamöterna Björn Örås, Monica Lindstedt, Helena Levander och
Thomas Krishan samt nyval av Jenny Pizzignacco. Samtliga föreslagna
ledamöter förutom Björn Örås är oberoende i förhållande till såväl
Bolaget som till större ägare. Till styrelseordförande föreslås omval
av Björn Örås. Information om styrelseledamöterna finns på Bolagets
hemsida, www.uniflex.se. Punkt 13: Till revisor föreslås
revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn
Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet
av den årsstämma som hålls 2015.

Styrelsen avser inte att inrätta något revisionsutskott eller
ersättningsutskott utan att låta hela styrelsen fullgöra utskottens
arbete. Detta innebär att inga utskottsarvoden föreslås utgå.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkten 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare inom Uniflexkoncernen.

Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören och övriga
medlemmar av koncernledningen och skall tillämpas på
anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2014 för tiden intill
nästa årsstämma, samt även på ändringar i gällande anställningsavtal
som görs under sagda tid.

Ersättningar till VD beslutas av styrelsen i Uniflex. VD beslutar om
ersättningar till övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall
ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna
ersättningar vilka i rimlig utsträckning återspeglar den enskilde
befattningshavarens och koncernens prestationer. Ersättningen kan
bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån m.m.
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i
proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid
bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras
främst till rörelseresultatet för koncernen och/eller för den del av
koncernen inom vilken den aktuella befattningshavaren är verksam.
Därutöver kan specifika, individrelaterade indikatorer användas vid
bestämmande av nivåer för rörlig ersättning. För lönesättningen skall
klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av
styrelsen beslutade planer för verksamheten. Med hänsyn till den
betydelse som koncernens resultatutveckling och den individuella
prestationen har för lönenivån, kan den rörliga ersättningen utgöra
en betydande del av den totala ersättningen till medlemmar av
koncernledningen. Den rörliga ersättningen skall för verkställande
direktören kunna uppgå till högst 80 procent av grundlönen och för
övriga ledande befattningshavare till högst 100 procent av
grundlönen.

Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida någon form av
aktierelaterat incitamentsprogram utöver de befintliga
teckningsoptionsprogrammen 2010/2014, 2012/2016 respektive 2013/2017,
skall föreslås årsstämman, vilket i förekommande fall skall gälla
såsom tillägg till den rörliga ersättning till ledande
befattningshavare som beskrivits ovan. Lönenivåerna skall ses över
regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

Verkställande direktören skall, utöver pensionsförmåner enligt lag om
allmän försäkring, erbjudas ett personligt avgiftsbestämt
pensionsavtal. Övriga ledande befattningshavare skall omfattas av
avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt skall motsvara
premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande
befattningshavare är 65 år.

Andra förmåner än pensionsförmåner skall inte kunna utgöra en
väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägningstiden för de ledande befattningshavarna skall vara högst
tolv månader vid uppsägning av koncernen och högst sex månader vid
uppsägning av befattningshavaren. Avgångsvederlag skall inte utgå.

Förslag till beslut om valberedning (punkten 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget skall ha
en valberedning enligt följande principer.

Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande sammankallar
de senast per utgången av tredje kvartalet tre röstmässigt största
aktieägarna, vilka, om de så önskar, äger utse var sin representant
som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra
valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin
rätt att utse en ledamot till valberedningen skall sådan rätt övergå
till nästa aktieägare i storleksordning, som inte redan erbjudits
möjlighet att utse ledamot av valberedningen. Det ankommer på
valberedningen att utse sin ordförande, dock skall styrelsens
ordförande inte vara ordförande för valberedningen. Majoriteten av
valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter.

Namnen på de sålunda utsedda ledamöterna av valberedningen, med
uppgift om vilka aktieägare de representerar och vem som utsetts till
ordförande för valberedningen, skall offentliggöras snarast efter att
valberedningen har utsetts, dock såvitt möjligt senast sex månader
före nästa årsstämma. Mandatperioden för valberedningen skall löpa
från och med offentliggörandet intill dess att en ny valberedning har
utsetts och offentliggjorts. Arvode skall ej utgå till
valberedningens ledamöter.

Om en aktieägare som har utsett en representant till valberedningen
väsentligt minskar sitt

aktieinnehav i Bolaget, skall den av aktieägaren utsedda
representanten ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Om
en eller flera ledamöter av valberedningen av detta eller annat skäl
lämnar valberedningen, skall kvarvarande ledamöter verka för att
motsvarande antal tillkommande ledamöter av valberedningen utses
enligt ovanstående principer. Förändringar i valberedningen skall
omgående offentliggöras.

Valberedningen skall utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman,
samt i förekommande fall för extra bolagsstämma, rörande (i)
stämmoordförande, (ii) antal styrelseledamöter och, i förekommande
fall, antal revisorer, (iii) arvode till styrelse och revisorer, (iv)
val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte
eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer
och eventuella revisorssuppleanter, samt (v) förslag till regler för
kommande valberedning.

- - - - -

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen totalt
utgivna 17 361 690 aktier varav 4 023 815 A-aktier med en röst per
aktie och 13 337 875 B-aktier med 1/5-dels röst per aktie. Totalt
röstetal i Bolaget per nämnda datum uppgår till 6 691 390.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen
kommer tillsammans med revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare följts att finnas
tillgängliga på Bolagets hemsida www.uniflex.se, senast den 3 april
2014, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som
begär det.

Stockholm i mars 2014
Uniflex AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.