Du är här

2015-08-26

United Bankers Oyj: United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015 - Vahva kasvu jatkui kaikilla pääliiketoiminta-alueilla

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 26.8.2015 kello 9:00

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015 - Vahva kasvu jatkui
kaikilla pääliiketoiminta-alueilla

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015 (luvut ovat
tilintarkastamattomia)

United Bankers Oyj tammi-kesäkuu 2015 lyhyesti

* Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) oli katsauskaudella
17,2 miljoonaa euroa (10,7 milj. euroa 1-6/2014), kasvua 61,3 %.
* Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 5,2 miljoonaa euroa (1,9 milj.
euroa 1-6/2014), kasvua 171,6 %.
* Katsauskauden voitto oli 2,7 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa 1-6/2014),
kasvua 94,0 %.
* Osakekohtainen tulos oli 1,81 euroa (1,19 euroa 1-6/2014), kasvua 52,7 %.
* Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 1 658 miljoonaa euroa (1
309 milj. euroa 30.6.2014), kasvua 26,7 %.
* Asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa 5 384 (4 489 asiakasta 30.6.2014),
kasvua 19,9 %.

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") liiketoiminta kehittyi vuoden
2015 ensimmäisellä puoliskolla erittäin myönteisesti. Kaikki konsernin
pääliiketoiminnot kasvoivat kannattavasti. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahvaan
kehitykseen vaikuttivat erityisesti rahastopääomien kasvu onnistuneen
salkunhoidon ja uusmyynnin ansiosta. Osakemarkkinoiden suotuisa kehitys sekä
yleinen aktiviteetti pääomamarkkinoilla tukivat myös muiden liiketoimintojen
kasvua alkuvuonna. Konsernin asiakasmäärä ja hallinnoitavien varojen määrä
kohosivat kaikkien aikojen huippuihinsa. Yhtiö jatkoi suunnitellusti
investointejaan kasvua tukeviin tietojärjestelmä- ja verkkokehityshankkeisiin
sekä Ruotsin liiketoimintojen kehittämiseen.

Avainluvut
(Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT 1-6/2015 1-6/2014 muutos-% 1-12/2014 |
| Liikevaihto, MEUR 17,2 10,7 61 % 20,4 |
| Liikevoitto, MEUR 5,2 1,9 172 % 3,9 |
| Kauden tulos, MEUR 2,7 1,4 94 % 2,1 |
| Tulos per osake, EUR 1,81 1,19 53 % 1,71 |
| |
| Hallinnoitavat varat 1 658 1 309 27 % 1 434 |
| |
|kauden lopussa, MEUR |
| Asiakasmäärä kauden lopussa 5 384 4 489 20 % 5 017 |
------------------------------------------------------------------------
United Bankers -konsernin tammi-kesäkuu 2015

Varainhoitoliiketoiminnan kehitys jatkui positiivisena. Konsernin
hallinnoitavat varat nousivat vuoden alkupuoliskolla 1 658 miljoonaan euroon
(1 434 milj. euroa 31.12.2014). UB Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen
pääomat kasvoivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 16,5 prosentilla 566
miljoonaan euroon. Nettomerkinnät rahastoihin olivat 44 miljoonaa euroa.
UB-rahastoista parhaiten alkuvuonna (1.1.-30.6.2015) tuottivat UB View 13,8
%, UB HR Suomi 12,8 % ja UB Eurooppa REIT 12,3 %. UB Eurooppa -rahasto
sulautettiin UB HR Suomi -rahastoon helmikuussa. Rahastojen hyvä menestys
sekä vallitsevasta markkinatilanteesta johtuva kasvava kiinnostus erityisesti
reaaliomaisuuteen sijoittaviin rahastoihin tuki osaltaan rahastopääomien
kasvua. UB:n reaaliomaisuusrahastojen myynti on käynnistynyt katsauskaudella
myös Ruotsissa. Nämä rahastot on saatu jakeluun Ruotsin eläkeviranomaisen
(Pensionsmyndigheten) hallinnoimaan PPM-järjestelmään
(Premiepensionssystemet) sekä Nordnetin internetpalveluun. Molempien
jakelukanavien kautta on jo tehty merkintöjä alkuvuoden aikana. Tavoitteena
on kasvattaa jakelijoiden määrää Ruotsissa uusilla sopimuksilla loppuvuoden
aikana.

Rahastojen lisäksi myös muiden varainhoitotuotteiden ja -palveluiden myynti
jatkui vahvana. Muun muassa strukturoitujen sijoituslainojen myynti säilyi
erittäin hyvällä tasolla ja myynti oli alkuvuonna 67,2 miljoonaa euroa (69,5
milj. euroa 1-6/2014). Varainhoitotuotteiden ja -palveluiden myyntiä pyritään
kasvattamaan edelleen panostamalla myyntihenkilöstöön ja jakelukanaviin.

UB Omaisuudenhoito Oy päätti kesäkuussa toimiston avaamisesta Turkuun, ja
toiminta on käynnistymässä syyskuun alussa.

UB Rahastoyhtiö Oy:ssä otettiin alkuvuoden aikana käyttöön uusi
rahastohallintojärjestelmä. Uuden järjestelmän hankkiminen on osa United
Bankersin investointistrategiaa, joka tähtää Yhtiön toimintojen
tehostamiseen. Järjestelmien kehitystyö jatkuu myös loppuvuoden aikana.
Finanssivalvonta myönsi UB Rahastoyhtiölle vaihtoehtorahastojen hoitajan
toimiluvan toukokuussa. Tämä mahdollistaa uudentyyppisten rahastojen
kehittämisen ja rahastovalikoiman laajentamisen.

United Bankersin metsäsijoittamiseen erikoistuneen tytäryhtiön UB Nordic
Forest Management Oy:n ensimmäisen metsärahaston UB Nordic Forest Fund I Ky:n
tilahankinnat saatiin päätökseen alkuvuoden aikana ja rahaston pääomat on nyt
kokonaan sijoitettu. Metsätiloja hankittiin yhteensä noin 19 000 hehtaaria 50
miljoonan euron arvosta. UB Nordic Forest Managementin toinen rahasto UB
Nordic Forest Fund II Ky aloitti toimintansa kesäkuussa ja pääomien keruu on
hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on vuoden 2015 jälkipuoliskon aikana kerätä
toiseen rahastoon vastaava määrä pääomia kuin ensimmäisessä rahastossa.
Metsäsijoittaminen nähdään United Bankersissa kiinnostavana kasvualueena ja
uusia metsäsijoittamisen ratkaisuja on suunnitteilla.

Arvopaperinvälitykseen keskittyvän UB Securities Oy:n liiketoiminta kehittyi
alkuvuonna suotuisasti pääomamarkkinoiden hyvän aktiviteetin tukemana. UB
Securities toimi pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana Piippo Oyj:n
listautuessa First North Finland -markkinapaikalle. UB Securities toimi myös
Tremoko Oy:n edustajana Ixonos Oyj:n osakkeiden pakollisessa
lunastustarjouksessa. Lisäksi yhtiö toimi alkuvuoden aikana järjestäjänä
useiden noteeraamattomien yhtiöiden varainhankinnassa.

Investointipankkitoimintaa harjoittava tytäryhtiö UB Capital Oy hyötyi
lisääntyneestä aktiviteetista yritysjärjestely- ja listautumisantirintamalla.
UB Capitalin ensimmäinen vuosipuolisko oli erittäin vahva sekä tuloksen että
päätökseen saatettujen transaktioiden suhteen. UB Capital toimi
neuvonantajana muun muassa seuraavissa yritysjärjestelyissä: Paulig-konsernin
ostaessa Risenta AB:n, Bravida-konsernin ostaessa Peko-konsernin sekä Dovre
Group Oyj:n ostaessa Norwegian Petroleum Consultants AS:n. Lisäksi UB Capital
toimi Piippo Oyj:n, Nexstim Oyj:n sekä Herantis Pharma Oyj:n First North
-sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

United Bankers kasvatti alkuvuonna omistustaan tytäryhtiö UB Nordic Forest
Management Oy:ssä 78 %:iin. Helmikuussa United Bankers hankki noin 25 %
omistusosuuden listaamattomasta Mikana Power Oy:stä. Mikana Power Oy omistaa
noin 51 % osuuden listaamattomasta Winda Invest Oy:stä, joka on
tuulipuistojen kehittämiseen ja hallintaan keskittynyt yhtiö.

Katsauskaudella Yhtiön hallitus päätti osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä avainhenkilöille. Uuden järjestelmän tarkoituksena on
tukea konsernin liiketoimintastrategiaa, yhdistää omistajien ja
avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä
sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään
kuuluu noin 10 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot
vastaavat yhteensä enintään noin 70 000 United Bankers Oyj:n A-osakkeen
arvoa. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä korvaa kohderyhmän osalta kaikki
sitä edeltävät kannustinjärjestelmät eikä sillä arvioida olevan merkittävää
vaikutusta konsernin liikevoittoon sen voimassaoloaikana.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson:

United Bankersin kasvustrategia etenee suunnitellusti

United Bankers on kasvava suomalainen sijoituspalvelukonserni, jonka tehtävänä
on kartuttaa asiakkaittensa varallisuutta pitkällä aikavälillä. Olemme
avainhenkilöidemme pääosin omistama ja olemme toimineet pääomamarkkinoilla jo
kohta 30 vuoden ajan.

Konsernin voimakas kasvu jatkui vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Voimme olla tyytyväisiä, sillä sekä liikevaihdolla että kannattavuudella
mitattuna kasvoimme markkinaa selvästi nopeammin. Hallinnoitavien varojen,
asiakasmäärän ja liikevaihdon osalta saavutimme jälleen kaikkien aikojen
ennätyksen. Myös parantunut kannattavuutemme osoittaa, että suuntamme on
oikea ja että yhtiön liiketoimintaa on aktiivisesti viety yhä
skaalautuvampaan suuntaan.

Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla kannattavaa kasvua saavutettiin laajalla
rintamalla. Rahastoliiketoiminta kasvoi sekä onnistuneen salkunhoidon että
uusmyynnin ansiosta selvästi, strukturoitujen lainojen myynti jatkui vahvana,
pääomarahastoliiketoimintamme saavutti suurta kiinnostusta
institutionaalisten sijoittajien joukossa ja transaktioaktiviteetti
pääomamarkkinoilla kasvatti selvästi sekä välitys- että
yritysjärjestelyliiketoimintaa. Tulojen jakauma eri liiketoiminta-alueiden
välillä oli aiempaa tasaisempaa ja kiinteän kassavirran liiketoimintojen
osuus liikevaihdosta jatkoi kasvu-uralla.

United Bankersin johto on keskittynyt yhtiön kannattavaan kasvuun liittyvien
projektien läpiviemiseen, yhtiön tehokkuuden parantamiseen sekä myynnin ja
jakelun vahvistamiseen. Näillä osa-alueilla löytyy myös loppuvuoden osalta
paljon työsarkaa. Näissä toimenpiteissä onnistuminen on edellytys sille, että
pystymme viemään yhtiötä tulevaisuudessa suuntaan, jossa liiketoimintamme on
nykyistä merkittävästi suurempaa. Finanssitoimialan muutokset tarjoavat
United Bankersin kaltaiselle toimijalle mahdollisuuksia liiketoiminnan
kasvattamiseen. Sääntelyn jatkuvan kiristymisen sekä verotuksen muutosten
seurauksena toimiala on murroksessa, jonka pitkän aikavälin vaikutuksia on
vielä osittain mahdotonta ennustaa. Lyhyellä aikavälillä epävarmuus on
lisääntymässä pääomamarkkinoilla ja volatiliteetti tulee todennäköisesti
lisääntymään markkinoilla loppuvuoden aikana. United Bankersilla pyrimme
parhaamme mukaan hyödyntämään niin toimialan muutoksia kuin eri
markkinatilanteita asiakkaidemme ja omistajiemme eduksi.

Toimintaympäristö

Maailmantalouden elpyminen jatkui alkuvuoden aikana keskuspankkien
harjoittaman kevyen rahapolitiikan tukemana. Euroopassa aiempaa
myönteisempien talousnäkymien taustalla oli myös euron merkittävä
heikentyminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin, minkä seurauksena
eurooppalaisten vientiyhtiöiden kilpailuedellytykset ovat paranemassa.
Odotukset vahvistuvasta talouskehityksestä sekä Euroopan keskuspankin
rahapoliittiset elvytystoimet heijastuivat myös osakemarkkinoille.
Erityisesti Euroopassa osakemarkkinat nousivat selvästi alkuvuoden aikana.

Kesän aikana epävarmuus sijoittajien keskuudessa kasvoi Kreikan velkaongelmien
kärjistyttyä ja ennen kaikkea Kiinan osakemarkkinoiden voimakkaan laskun
myötä. Ki...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.