Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-24

Unlimited Travel Group: Kallelse till Årsstämma 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till
årsstämma måndagen den 24 april 2017 kl 15.00 på Tegnérgatan 8 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall iaktta följande:

* Senast den 18 april 2017 skall aktieägaren vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.
* Senast den 18 april 2017 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin
avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan sker per e-post till
info@unlimitedtravelgroup.se eller per brev ställt till Unlimited Travel
Group UTG AB, Norrtullsgatan 12A, 113 27 Stockholm. I anmälan skall anges
namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress,
registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk
person skall medföra fullmakt till stämman.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande för stämman

Valberedningens förslag: Jonas Ågren

1 Upprättande och godkännande av röstlängd
2 Godkännande av dagordning
3 Val av en eller två justeringspersoner
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, VDs redogörelse för
det gångna årets arbete och frågor från aktieägarna till styrelse och VD
6 Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt

koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, samt
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

1 Redogörelse för valberedningens arbete och förslag samt fastställande av
antalet styrelseledamöter och suppleanter
2 Fastställande av arvoden åt styrelsen
3 Val av styrelse jämte eventuella suppleanter
4 Beslut om valberedning
5 Övriga frågor
6 Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Punkten 8b

Styrelsen föreslår:

* Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 4,00 kronor per aktie,
varav 2,50 kr utgör ordinarie utdelning och 1,50 kr utgör extra utdelning.
Den 26 april ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom
Euroclear Sweden ABs försorg den 2 maj.

Övriga beslut

Punkterna 9, 10, 11, 12

Den valberedning som utgjorts av representanter för de tre till röstetalet
största aktieägarna i bolaget jämte bolagets ordförande har enats om följande
förslag:

* Styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
* Att arvode till styrelsen skall utgå med 250 000 kronor till ordföranden,
medan övriga stämmovalda styrelseledamöter erhåller 50 000 kronor vardera.
* Nyval av Anders Ehrling (ordförande).
* Omval av styrelseledamöterna Anna Elam, Michaël Berglund, Staffan Lund och
Andreas Daag.
* Jakob Tolleryd har avböjt omval.
* Att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på
ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september
2017, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt
en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i
bolaget. Om någon av de tre röstmässigt största ägarna avböjer från att
delta i valberedningen skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt
står näst i tur. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i
kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på bolagets webbplats.
Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid
årsstämman 2018 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall
valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.
Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utses och
redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Inget arvode skall utgå till
valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med
utförandet av valberedningens uppdrag.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens yttrande med
anledning av ovanstående förslag till vinstdisposition kommer att hållas
tillgängligt på bolagets kontor samt på bolagets webbplats senast den 7 april
och skickas till aktieägare som begär det.

Stockholm i mars 2017

Styrelsen

För ytterligare information:

Anna Elam, Ordförande, telefon 0708-41 59 14

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
24 mars 2017 kl. 08:00 CET.

Kallelse Årsstämma 24 april 2017
http://hugin.info/139043/R/2088785/788484.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Unlimited Travel Group via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.