Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Utfall av emission i The Single Malt Fund AB (publ.), tranche 8

Styrelsen i The Single Malt Fund AB (publ.) ("Bolaget") har tilldelat teckning i en emission (tranche 8) av kapitalandelsbevis per den 30:e augusti 2021, lånenummer 2019:2, med ISIN SE0010547299, i enlighet med Grundprospekt och Villkor, publicerade den 14 juni 2021, och Slutliga Villkor, publicerade den 22 juli, 2021, varvid kapitalandelsbevis till ett värde om 50 000 EUR tecknades. Totalt kommer Bolaget att ha emitterat kapitalandelsbevis motsvarande ett värde av 7 458 400 EUR, efter det att senaste teckningar emitterades.
Anledningen till fördröjning av meddelande om teckning beror på fördröjd settling av likvid.

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november, 2021 kl. 18:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD: Christian Svantesson

Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Emittentens CFO: Patrik Norgren

Telefon: 0736-991403
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Författare Cision