Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Utyttjande av övertilldelningsoptionen i noteringen av eEducation Albert AB (publ) och avslutande av stabiliseringsperioden

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 703 527 aktier i eEducation Albert AB (publ) (”Albert” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats i förtid och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes den 21 september 2021 i samband med erbjudandet om teckning av aktier i Albert och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (“First North”) och nyemissionen av aktier (”Erbjudandet”) har SEB, i egenskap av stabiliseringsansvarig, haft möjlighet att genomföra transaktioner i Bolagets aktie i syfte att hålla marknadspriset på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet lämnade Bolaget en övertilldelningsoption till SEB att emittera ytterligare högst 704 081 aktier (motsvarande cirka 15 procent av det totala antal aktier som omfattades av Erbjudandet före eventuell övertilldelning) (”Övertilldelningsoptionen”).

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt och kunde genomföras när som helst från och med första dagen för handel i aktierna på First North, dvs den 1 oktober 2021, och under högst 30 kalenderdagar därefter. SEB hade dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det fanns ingen garanti för att stabilisering skulle genomföras. SEB har sammanlagt köpt 554 aktier i stabiliseringssyfte, motsvarande totalt cirka 0,1 procent av Övertilldelningsoptionen.

Med anledning av SEBs utnyttjande av Övertilldelningsoptionen har Alberts styrelse beslutat om en nyemission av 703 527 aktier till en kurs motsvarande priset för aktierna i Erbjudandet (49 kronor per aktie). Utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen innebär att totalt 5 397 405 nyemitterade aktier har sålts genom Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 31 procent av aktierna i Albert efter Erbjudandets genomförande. Albert kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 34 miljoner kronor, vilket medför att Bolaget tillförs totalt cirka 264 miljoner kronor genom Erbjudandet före emissionskostnader. Efter registrering av aktierna som omfattas av Övertilldelningsoptionen hos Bolagsverket kommer antalet utestående aktier i Albert att uppgå till 17 579 655.

I samband med Erbjudandet lånade SEB 704 081 befintliga aktier i Bolaget av Schibsted ASA, i syfte att säkerställa leverans av samtliga övertilldelade aktier i Erbjudandet. Med anledning av Övertilldelningsoptionens utnyttjande kommer samtliga lånade aktier att återlämnas till Schibsted ASA.

SEB har, i egenskap av stabiliseringsagent, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på First North enligt nedan. Kontaktperson på SEB är Alexandra Gluckmann (tel: +46 70 767 67 34).

Stabiliseringsinformation

Emittent:eEducation Albert AB (publ)
Instrument:Aktier (SE0016797989)
Erbjudandestorlek:4 693 878 aktier (exkl. Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris:49 SEK
Marknad:Nasdaq First North Growth Market
Ticker:ALBERT
Stabiliseringsansvarig:Skandinaviska Enskilda Banken AB

Genomförda stabiliseringstransaktioner

DatumAntalPris (lägsta)Pris (högsta)Pris (volymviktat genomsnitt)ValutaHandelsplats
2021-10-0555449,0049,0049,00SEKFirst North

Denna information är sådan information som eEducation Albert AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08:00 CET den 28 oktober 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Arta Mandegari, VD och grundare
Telefon: +46 (0)72 309 64 94
E-post: arta@hejalbert.se

Salman Eskandari, Vice VD och grundare
Telefon: +46 (0)70 727 93 75
E-post: salman@hejalbert.se

Martin Dahlgren, Finanschef
Telefon: +46 (0)73 909 26 31
E-post: martin@hejalbert.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Albert.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med Relevanta personer. Personer som inte är Relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan bolagets finansiella rådgivare och komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av den finansiella rådgivaren och/eller dess dotterbolag i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Om eEducation Albert AB (publ)


Albert är barnens digitala lärare som sedan starten 2016 har hjälpt över 275 000 familjer med läxläsning via mobila enheter. Alberts appar riktar sig till yngre (3-9 år) och äldre barn (10-16 år) och omfattar skolämnen ...

Författare MFN