Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

VA Automotive: Kallelse till årsstämma i VA Automotive i Hässleholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VA AUTOMOTIVE I HÄSSLEHOLM

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2016 kl. 15 i
Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15, Hässleholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 1 juni 2016, och
* dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast
kl. 15 onsdagen den 1 juni 2016, under adress VA Automotive i
Hässleholm AB (publ), Box 34, 281 21 Hässleholm eller via e-post till
info@va-automotive.com .

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid),
aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast onsdagen den 1 juni 2016. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till
förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt
för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt
i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 13
630 710 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 13 630 710. Bolaget
innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter samt val av revisor
11. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 7b) - Dispositioner beträffande Bolagets [vinst/förlust] enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras
i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
att ingen utdelning lämnas till Bolagets aktieägare för räkenskapsåret
2016.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter
Aktieägare representerandes majoriteten av samtliga aktier och röster i
Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem (5).
Inga styrelsesuppleanter föreslås. Vidare föreslår samma aktieägare att
antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Aktieägare representerandes majoriteten av samtliga aktier och röster i
Bolaget föreslår att styrelsearvode skall utgå med 45 000 kronor till var
och en styrelseledamöterna i Bolaget som inte är anställda i VA
Automotive-koncernen. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Samma
aktie- ägare föreslår att arvode åt revisorerna skall utgå enligt löpande
räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter
Förslag till styrelseledamöter kommer att presenteras i pressmeddelande
senast den 24 maj 2016.

Punkt 11 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
Aktieägare representerandes majoriteten av samtliga aktier och röster i
Bolaget föreslår att en valberedning utses med en representant vardera från
de tre största ägarna i Bolaget den 15 oktober 2016.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
öka Bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att Bolagets
aktiekapital inte överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt
bolagsordningen. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i
övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga
villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen skall
äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande
samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna
och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta
beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med
villkor enligt ovan, är att Bolaget skall kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/ eller konvertibler i samband med förvärv av bolag
eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa
kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med
registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till
annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det
till VA Automotive i Hässleholm AB (publ), Box 34, 281 21 Hässleholm, att:
Sofia Josephson eller via e-post till info@va-automotive.com
.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga
förslag enligt punkt 12 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats,
, och Bolagets kontor med adress Norra
Kringelvägen 13-15, Hässleholm, senast tre (3) veckor före stämman, dvs.
senast onsdagen den 18 maj 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad
till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller
e-mailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid
årsstämman.

Hässleholm i maj 2016

Hässleholm 2016-05-16

VA AUTOMOTIVE I HÄSSLEHOLM AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
VA Automotive Kallelse till arsstamma.pdf

Kort om VA Automotive
VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra affärsområden, VA Components,
VA Automation, VA Tooling och VA Engineering. Större delen av omsättningen
är hänförlig till fordonsindustrin.

VA Automotives affärsstruktur grundlades under 2013, vilket resulterade i
ovan nämnda affärsområden. De olika områdena utgör tillsammans en unik
kompetenskedja som efterfrågas av bolagets kunder men som för tillfället
inte tillhandahålls av konkurrenterna. På så vis finns det goda
förutsättningar för framtida expansion och tillväxt.

Exempel på produkter som bolaget tillverkar är ryggstödsramar, integrerade
bilbarnstolar, airbaghus, pedalsystem, pressformade komponenter,
chassikomponenter med mera. Vidare tillverkar bolaget medelstora till stora
verktyg samt verktygsutrustning för serieproduktion av högkvalitativa
komponenter.

VA Automotive erbjuder sina kunder helhetslösningar, vilket möjliggörs
genom bolagets kollektiva kompetens och resurser inom koncernen som helhet.
Eftersom bolaget bedriver verksamhet inom områdena för verktygsteknik,
automation och fordonskomponenter kan de samlade resurserna i form av bland
annat personal och maskiner utnyttjas på ett flexibelt sätt inom bolagets
interna organisation. På så vis kan också maximala kostnadsfördelar uppnås.
Att begränsa kundernas kostnader är av största vikt för VA Automotive.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation,
National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM,
Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea.

VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified
Adviser.

VA Automotive i Hässleholm AB

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.