Du är här

2014-04-23

Vacon Oyj: Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014

Vacon Oyj, Pörssitiedote,23.4.2014
klo 9.30

Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät
arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat tiedot. Osavuosikatsaus
kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön
www-sivuilla osoitteessa www.vacon.fi suomeksi ja osoitteessa www.vacon.com
englanniksi.

Tammi-maaliskuun pääkohdat:

* Saadut tilaukset olivat 104,8 miljoonaa euroa (100,2 milj. euroa). Kasvua
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 4,6 %.
* Liikevaihto oli 89,3 miljoonaa euroa (91,3 milj. euroa), jossa oli laskua
2,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.
* Liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa ja 7,5 % liikevaihdosta (5,8 milj.
euroa ja 6,3 %).
* Liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,6 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa).
* Tulos/osake oli 0,16 euroa (0,12 euroa).
* Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla
osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa
suhteessa siten, että kutakin osaketta kohden annetaan yksi (1) uusi osake.
Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut osinkoa lukuun ottamatta on oikaistu
vastaamaan maksuttoman osakeannin jälkeistä tilannetta. Maksuttoman
osakeannin yhteydessä rekisteröidyt uudet osakkeet eivät tuottaneet
oikeutta varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyyn osinkoon tilikaudelta
2013.
* Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti
1,30 euroa osakkeelta, yhteensä 19,8 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 8.
huhtikuuta 2014.
* Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Panu Routilan ja
varapuheenjohtajaksi Jari Eklundin.

Tammi-maaliskuun avainluvut:

----------------------------------------------------------------------
|Milj. euroa 1-3/2014 1-3/2013 Muutos, % 1-12/2013 |
|Saadut tilaukset 104,8 100,2 4,6 % 399,8 |
|Tilauskanta 62,4 58,9 5,9 % 46,8 |
|Liikevaihto 89,3 91,3 -2,3 % 403,0 |
|Liikevoitto 6,7 5,8 16,0 % 40,6 |
|% liikevaihdosta 7,5 % 6,3 % 10,1 % |
|Tulos ennen veroja 6,7 6,0 10,7 % 39,7 |
|Liiketoiminnan nettorahavirta -0,6 16,6 46,7 |
|Tulos/osake, EUR 0,16 0,12 27,9 % 0,92 |
|Korolliset nettovelat -10,0 -21,1 -52,4 % -17,2 |
|Nettovelkaantumisaste, % -10,0 % -22,2 % -14,7 % |
|Bruttoinvestoinnit 4,8 4,2 14,2 % 19,7 |
----------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Vesa Laisi: Saadut tilaukset kasvoivat ensimmäisellä
vuosineljänneksellä

"Olen erityisen tyytyväinen siihen, miten vaconilaiset onnistuivat kääntämään
saadut tilaukset kasvuun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä antaa
meillä hyvät lähtökohdat liikevaihdon kasvattamiselle vuoden 2014 aikana.

Saadut tilaukset kasvoivat 4,6 % tammi-maaliskuussa 2014 vertailukauteen ja
19,6 % viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. Liikevaihdon
kehitykseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä emme voi olla tyytyväisiä.
Merkittävin syy liikevaihdon pieneen laskuun oli vuoden 2013 viimeisen
neljänneksen alhainen tilauskertymä. Kannattavuus parani viime vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna. Katsauskauden alhainen liikevaihto vaikutti
kuitenkin kannattavuuteen laskevasti.

Esittelimme tammikuussa 2014 uuden VACON®NXP System Drive -tuoteperheen, joka
laajentaa tuotetarjontaamme järjestelmätoimittajille. Uusi vakioituihin
taajuusmuuttajiin perustuva tuoteperhe tarjoaa asiakkaille
kustannustehokkuutta, luotettavuutta ja tasaista laatua. Vahva ja uudistuva
tuotetarjontamme luo hyvät edellytykset kasvattaa markkinaosuutta edelleen.

Alkuvuodesta 2014 meillä vaconilaisilla oli kunnia vastaanottaa erityisiä
vieraita kun presidentti Barack Obama ja Yhdysvaltain energiaministeri Ernest
Moniz vierailivat tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessamme Pohjois-Carolinan
Research Triangle Parkissa. Tutustumiskäynti oli osa presidentin
Pohjois-Carolinaan suuntautunutta matkaa. Tämä toi Vaconille hyvää näkyvyyttä
Pohjois-Amerikassa.

Vaconin uusi visio, The Drives Family, laadittiin yhdessä henkilöstön kanssa
vuonna 2013. Olemme aloittaneet uuden vision edistämisen omassa
organisaatiossamme ja eri sidosryhmien keskuudessa. Ainutlaatuinen
yrityskulttuuri on yksi menestystekijöistämme ja sen vaaliminen on yksi
tärkeimmistä tavoitteistamme."

Näkymät vuodelle 2014

IHS-markkinatutkimuslaitoksen mukaan taajuusmuuttajamarkkinoiden vuosittainen
kasvu on vuosina 2012-2017 keskimäärin 7 %. Maailmanlaajuiset megatrendit,
kuten kaupungistuminen, teollisuusautomaation kasvu, energiatehokkuus,
kehittyvät markkinat ja uusiutuva energia, tukevat
taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvua. Taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu
vaihtelee vuosittain ja jopa vuosineljänneksittäin, mutta yleisesti voidaan
arvioida, että taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat selvästi globaalia
bruttokansantuotteen kasvua nopeammin.

Vuoden 2014 yleiseen markkinakehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Vacon
arvioi, että taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat yleisestä markkinakehityksestä
riippuen noin 5-10 % vuonna 2014. Yhtiö on viimeisten vuosien aikana
laajentanut ja uudistanut tuotetarjontaansa, mikä antaa yhtiölle hyvät
edellytykset kasvaa taajuusmuuttajamarkkinoita nopeammin vuonna 2014. Yhtiön
tammi-maaliskuun saadut tilaukset tukevat yhtiön liikevaihdon kasvua
loppuvuoden aikana.

Vaconin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan vuonna 2014. Kannattavuuden
paranemiseen vaikuttavat keskeisesti kustannushyöty materiaalihankintojen
siirtämisestä matalamman kustannustason maihin sekä toiminnan yleisen
tehokkuuden kehittäminen.

Markkinaohjeistus vuodelle 2014

Vacon säilyttää aiemmin esittämänsä markkinaohjeistuksensa ja arvioi, että sen
liikevaihto kasvaa 5-15 % ja että sen liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä on 11-13 % vuonna 2014.

Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 miljoonaa euroa ja
liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 10,1 %.

Vaconin taloudelliset tavoitteet vuosiksi 2014-2020

Kasvu: Tavoitteena on saavuttaa yli 10 %:n keskimääräinen vuotuinen
liikevaihdon kasvu. Kasvutavoite perustuu liiketoiminnan orgaaniseen
kasvattamiseen markkinaympäristössä, jossa taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat
selvästi keskimääräistä bruttokansantuotetta nopeammin. Valikoituja
yritysostoja voidaan käyttää kasvun kiihdyttämiseksi edelleen.

Kannattavuus: Pitkänajan kannattavuustavoitteena on saavuttaa
liikevoittoprosentissa 14 %:n kestävä taso. Vacon keskittyy kasvuun ja
toimenpiteisiin, joilla parannetaan yhtiön tehokkuutta pitkällä aikavälillä
ja näin saavutetaan suurempi absoluuttinen liikevoitto ja omistaja-arvo.

Vacon ei katso pitkänajan taloudellisten tavoitteidensa olevan
markkinaohjeistus millekään erityiselle vuodelle vuosien 2014-2020 välisenä
ajanjaksona. Yhtiö julkaisee markkinaohjeistuksen erikseen joka vuosi.

Vuoden 2014 taloudellinen tiedotus

Vacon julkaisee vuonna 2014 kaksi osavuosikatsausta seuraavasti:

* tammi-kesäkuu: keskiviikkona 30.7. klo 9.30
* tammi-syyskuu: keskiviikkona 22.10. klo 9.30

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja
epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman
parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä - ja tarjota asiakkailleen koko
tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat
optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen
energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa
tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja
tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt
30 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa.
Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 milj. euroa, ja yhtiön
palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vacon Oyj:n
osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki)
päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Vaasassa 23.4.2014

VACON OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat

* Toimitusjohtaja Vesa Laisi, Vacon Oyj, puh. 040 8371 510,
vesa.laisi(at)vacon.com
* Talous- ja rahoitusjohtaja Ann-Louise Brännback, puh. 040 8371 376,
ann-louise.brannback(at)vacon.com
* Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040
8371 634, sebastian.linko(at)vacon.com

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään
23.4.2014 klo 11.30 Pörssitalossa, Fabianinkatu 14 A, 2. krs (käynti NASDAQ
OMX Helsingin vastaanoton kautta).

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään 23.4.2014 klo
15.00 lähtien. Neuvottelussa ovat mukana toimitusjohtaja Vesa Laisi, talous-
ja rahoitusjohtaja Ann-Louise Brännback ja viestintä- ja
sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko. Linja neuvotteluun on varattavissa
palvelunumerosta (Suomi (0)9 6937 9543) tai (Iso-Britannia +44(0)20 3427
1901). Koodi on 3132678. Puhelinkonferenssin nauhoitus on kuultavissa
seitsemän työpäivän ajan puhelinnumerossa (Suomi (0)9 2310 1650) tai
(Iso-Britannia +44 (0)20 3427 0598). Koodi on 3132678#.

* Linkki neuvotteluun:http://www.media-server.com/m/p/koxa3h3h

Esitysmateriaali on luettavissa ennen tiedotustilaisuuden alkua Vaconin
www-sivuilta: www.vacon.fi>Sijoittajat>Raportit ja esitykset.

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITTEET

Vacon Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 taulukoineen
http://hugin.info/132524/R/1778885/607644.pdf
Vacon Interim Report Q1/2014 Results Presentation
http://hugin.info/132524/R/1778885/607654.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vacon Oyj via Globenewswire

HUG#1778885

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.