Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

Vacse AB (publ): Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, ("Bolaget") kallas
till årsstämma tisdagen den 10:e maj 2016 kl. 10.00 i bolaget lokaler
på Kungsträdgårdsgatan 16, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i
Bolagets aktiebok.

Förslag till dagordning

1. Utseende av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen för stämman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Utseende av en eller två justeringsmän.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; och

d) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall,
revisorerna.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i
förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

11. Övriga ärenden
12. Årsstämmans avslutande
Årsredovisning med revisionsberättelse publiceras på Bolagets hemsida:
www.vacse.se

Stockholm i mars 2016

Vacse AB (publ)

Styrelsen

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på
långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala
fastighetsinnehav uppgår till 5,0 miljarder kr per 31 december 2015.
Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna
till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vacse-ab--publ-/r/kallelse-till-arsstamma-i-va...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.