Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Vadsbo SwitchTech: Delårsrapport 1, januari - mars 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 7 741 kkr (0 kkr).
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 369 kkr
(-33 kkr).

· EBITDA marginalen var 4,8 %.
· Rörelseresultatet uppgick till 56 kkr (- 33 kkr).
· Nettoresultatet uppgick till -120 kkr (- 33 kkr).
· Positivt kassaflöde under kvartalet med 1,4 mkr.
· Rörelsedrivande bolag Vadsbo Transformatorer och SwitchTech
förvärvades under slutet av 2015 vilket gör att jämförelsesiffror ej
är relevanta. Tillväxten i de rörelsedrivande bolagen fristående är
9%.

Framgångsrik listning på Aktietorget

· Ny affärsplan lanseras tillsammans med en ny ledningsgrupp och
styrelse.

· Organisk lönsam tillväxt i rörelsedrivande bolag på 9%
· Framgångsrik lansering av SoftSwitcher på branschmässa i Tyskland
· Vadsbo SwitchTech Group AB listades på Aktietorget 3 maj 2016
Händelser under första kvartalet

· Ny affärsplan har satts i verket.
· Ny styrelse tillsattes för att bättre tillvarata Bolagets
framtidsmöjligheter.

· Mässframgångar med ett nytt försäljningsavtal undertecknat på
Mässan Light&Building i Frankfurt i mars.

· Organisk tillväxt på 9% främst hänförligt till god utveckling på
den svenska marknaden.

Händelser efter periodens utgång

· Vadsbo SwitchTechs aktie listades på Aktietorget den 3 maj under
tickern VADS och emissionskursen var 3,60 kronor.

· Spridningsemissionen på totalt 10 mkr (inklusive
övertilldelningsoptionen) övertecknades kraftigt. Överteckningen på
spridningsemissionen var hela 815 %.

· Vid spridningsemissionen fick Bolaget ca 1420 st nya aktieägare.
· 2 utvecklingsingenjörer har anställts för att snabba upp
utvecklingsarbetet.

VD har ordet

"Redo för en lönsam tillväxtresa!

Vadsbo Transformatorer med dotterbolaget SwitchTech har sedan 1996
utvecklats till att bli en väletablerad leverantör och partner inom
styrning och drivning av belysning. Vi har hela tiden arbetat i
teknikens framkant och satsat långsiktigt på vårt kunderbjudande,
våra medarbetare och våra kundrelationer.

Bolaget ska verka för en grönare framtid genom att vara det naturliga
alternativet vid val av styrning och drivning av energieffektiv
belysning. Vi har lyckats bygga en stark marknadsposition inom
belysningsbranschen, främst i Sverige men även i resten av Europa. Vi
är ledande i Sverige på LED-dimring (tryck-knapps-styrning) och vår
informationsbok DimmerGuiden är sedan 11 år en aktad facktidskrift
bland installatörer, elektriker och belysningskonsulter. Bolaget har
de senaste fyra åren vuxit med i genomsnitt cirka 30 procent, alltid
med lönsamhet. Vi levererar idag våra produkter via samtliga större
svenska elgrossister, andra återförsäljare och via de stora
gör-det-själv varuhusen.

Sedan början av 2009 har Bolaget utvecklat egna produkter för styrning
och drivning av belysning. Sedan 2012 har utveckling av intelligent
styrning av framför allt LED-belysning intensifierats och ett flertal
produkter har lanserats. Stora resurser har lagts på utvecklingen av
Bolagets plattform SoftSwitcher Technology Platform som nu lanserats
på marknaden. Vi hade ett gott mottagande på Light&Building mässan i
Frankfurt under mars månad. Vi tecknade där vårt första
försäljningsavtal på STP plattformen. Plattformen skapar möjligheter
för oss att leverera morgondagens system för drivning och styrning av
LED belysningssystem och armaturer.

Koncernens produktprogram är idag komplett och innehåller allt från
komponenter för belysning till blåtandsbaserade (trådlösa) system för
automatisk styrning och styrning via användarens mobila
applikationer. Vårt produktprogram har aldrig varit starkare eller
mer konkurrenskraftigt än nu.

Bolaget har sedan 2015 fått nya aktiva ägare, en ny styrelse och
bolagsledningen är förstärkt. Vadsbo SwitchTech skall nu fortsätta
att växa i Sverige och Norden med befintligt kunderbjudande samtidigt
som vi skall vidareutveckla vår OEM-affär främst baserad på vår STP
plattform.

Vi listade vår aktie på Aktietorget den 3 maj. Listningen föregicks av
en emission som övertecknades kraftigt och aktien mottogs väl av
marknaden. Listningen är en del i vår affärsutveckling och vi har nu
en ännu bättre position inför vår framtida expansion. Vi har bevisat
vår affärsmodell över tid med god lönsamhet och vi skall använda vår
nya kapital- och resursbas till tillväxt och för att snabbare komma
ut och göra ett rejält avtryck internationellt. Vi skall också
tillvarata våra starka referenser och nuvarande kundrelationer för
att växa på vår hemmamarknad.

Jag ser, med tillförsikt, framför mig ett Vadsbo SwitchTech i fortsatt
tillväxt som säljer marknadens mest innovativa och energieffektiva
belysningsprodukter och system till kunder som tror på en hållbar och
energieffektiv framtid.

Jag välkomnar alla nya aktieägare på vår tillväxtresa!

Med vänlig hälsning

Mikael Pettersson, Koncernchef Vadsbo SwithTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25-35 procent årligen de
närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i
andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara
högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen
konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under
nästkommande år.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före
tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 procent på årsbasis. Vid
uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock
tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent.

Utsikter för innevarande bokslutsår (1 januari 2016 till 31 december
2016)

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv.
Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén

Koncernen har vid rapporttidens utgång 13 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god efter nu
genomförd nyemissionen i samband med inträdet på AktieTorget.

Likvida medel uppgick per den 31 mars till 2,9 mkr. Tillgängliga medel
är 3,2 mkr inklusive checkkredit. Koncernen hade vid periodens utgång
räntebärande skulder uppgående till 11,6 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 jan - 31 mar) var positivt och uppgick
till 1,4 mkr varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -7,7 mkr.

Investeringar i kvartalet uppgår till 0,7 mkr. Investeringarna består
av främst av aktiverad produktutveckling i SwitchTech.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde en
förlust på - 230 kkr Moderbolagets eget kapital är totalt 6 407 kkr
varav bundet 4 711 kkr.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj listad på AktieTorget under tickern VADS

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga
teckningsoptionsprogram 11 453 100 st.

På årsstämman den 23 februari 2015 beslutades att ge styrelsen ett
bemyndigande att emittera upp till 5 000 000 aktier. Sådan emission
kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera
framtida expansion.

Existerande teckningsoptionsprogram är:

1. På årsstämman den 23 februari 2015 beslutades att införa ett
incitamentsprogram och att med frångående av aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av max 400 000
teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall
tillkomma vissa ledande befattningshavare och anställda i Bolaget.

Antal aktieägare är vid periodens slut ca 1420 st.

Bolagets börsvärde är vid denna per 2016-05-16 ca 63 Mkr.

Ägande i Bolaget efter att spridningsemission och
övertilldelningsoption under mars månad.

(se tabell i bifogad pdf)

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q2 den 18 augusti 2016
Delårsrapport Q3 den 17 november 2016
Bokslutskommuniké den 23 februari 2017

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års
årsredovisning har tillämpats vid upprättandet av denna
bokslutskommuniké, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Hisings Backa den 19 maj 2016.

Mikael Pettersson
Verkställande Direktör
Vadsbo SwitchTech Group AB
Org nr 556476-0782
Aröds Industriväg 34
422 43 Hisings Backa
Tel: 076-677 38 88

För eventuella frågor angående denna bokslutskommuniké kontakta:
· Mikael Pettersson Verkställande Direktör, 076-677 38 88
· Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet
sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva
belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och
reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit
verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god
underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en
ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i
synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo
Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr
i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med
tickern VADS.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vadsbo-switchtech/r/delarsrapport-1--januari--...
http://mb.cision.com/Main/14118/2012278/517868.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.