Du är här

2016-02-10

Vaisala Oyj: Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vaisala Oyj

Pörssitiedote
10.2.2016 klo 14.30

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 5.4.2016 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa,
Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 17.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,95
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 7.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 14.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille
maksettavat vuosipalkkiot vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvältä toimikaudelta pysyvät ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle 45
000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa.
Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n
A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu
kokous ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan
puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu
kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7). Jäsenten
lukumäärää koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä kohdassa 12
esitettävään samojen osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten
valitsemiseksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Maija Torkko ja Yrjö Neuvo. Maija
Torkko on ilmoittanut, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen
käytettävissä Vaisalan uutta hallitusta valittaessa. Hän on ollut hallituksen
jäsen vuodesta 2007. Koska Maija Torkko ei ole käytettävissä
uudelleenvalintaa varten, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10
prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä
varsinaiselle yhtiökokoukselle Yrjö Neuvon uudelleenvalintaa ja että
hallitukseen valittaisiin lisäksi uutena jäsenenä Kaarina Ståhlberg. Edellä
mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan, ja heidän
henkilötietonsa ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.vaisala.fi/sijoittajat.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Deloitte&Touche Oy, joka on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja
Itäniemi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden
suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
200 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja
maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 5.10.2017 saakka. Valtuutus korvaa
aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2015 antaman valtuutuksen omien
A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-osakkeita. Valtuutuksen
kohteena on enintään 391 550 osaketta, mikä vastaa noin 2,64 prosenttia
yhtiön kaikista A- osakkeista ja noin 2,15 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa
suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää.
Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.
Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai
osittain apporttiomaisuudella. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista
muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 5.4.2021 saakka. Valtuutus korvaa
aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2015 antaman valtuutuksen omien
osakkeiden luovuttamiseksi.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Vaisala Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat tämän
yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Vaisalan Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 11.3.2016. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, yhtiön
pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, ja niistä
lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2016
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 31.3.2016 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

* Vaisalan internetsivujen kautta osoitteessawww.vaisala.fi/sijoittajat
* sähköpostiosoitteeseenpaivi.aaltonen@vaisala.com
* puhelimitse numeroon (09) 8949 2201 arkisin klo 9.00-11.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vaisala
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Vaisala Oyj, Päivi Aaltonen, PL 26, 00421 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen paivi.aaltonen@vaisala.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 31.3.2016 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Vaisala Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 10.2.2016 yhteensä 18 218 364
osaketta, jotka jakautuvat 3 389 351 K-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen ja 14
829 013 A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen. Yhtiön hallussa oli omia A-osakkeita
191 550 kappaletta. Kullakin K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa
kaksikymmentä (20) ääntä ja kullakin A-sarjan osakkeella yksi (1) ääni.
Kaikkien osakkeiden yhteensä tuottama äänioikeuksien määrä ilman omia
osakkeita on 82 424 483, josta K-sarjan osakkeet tuottavat 67 787 020
äänioikeutta ja A-sarjan osakkeet 14 637 463 äänioikeutta.

Vantaalla 10.2.2016

Vaisala Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Kaarina Muurinen, talousjohtaja, gsm 040 577 5066, Vaisala Oyj

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja
tarjoava yritys. 80-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa
paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia
havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä
riippuvaisten toimialojen s...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.