Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

Varbergs Sparbank AB: Delårsrapport Kvartal 3 - Januari till September 2017 - Varbergs Sparbank AB (publ)

Banken förbättrar under andra kvartalet rörelseresultatet innan
kreditförluster genom exempelvis ett förbättrat räntenetto, lägre
kostnader och realisationsvinst vid försäljning av fastigheter. Ökade
reserveringar för kreditförluster samt en negativ förändring inom
nettoresultat finansiella transaktioner gör att rörelseresultatet
totalt sett blir något lägre än under kvartal 2.

Tillväxten i balansräkningen är 2,7% under kvaral 3 även om banken
fortsatt att förmedla mycket boendekrediter till Swedbank Hypotek.
Balansen mellan utlåning och inlåning har varit mycket god under
perioden.

Arbetet med att förbereda implementationen av nya regelverk fortgår
även under tredje kvartalet. De större är Mifid II, IFRS9, GDPR. Inom
respektive regelverk bedriver banken interna projekt och deltar också
aktivt i projektgrupper mellan Sparbankernas Riksförbund och Swedbank
där till stor del exempelvis systemstödsutveckling sker.

När det gäller IFRS9 går arbetet med att skapa en stabil modell för
beräkningar av förluster frammåt. Banken kommer under Q4 att
fortsätta att kalibrera modellen i samarbete med Swedbank och andra
externa parter.

Omvärldsutveckling
Perioden har präglats av en starkare inflation och kommunikation från
centralbanker om att minska på den penningpolitiska stimulansen.
Prisnivån på allt från aktier och obligationer till bostäder och
råvaror fortsätter att vara högt.

En oroshärd som vuxit i betydelse under tredje kvartalet har varit
Nordkorea och de provsprängningar som landet genomfört. Svaren från
omvärlden har varit varierande men USA med president Trump har gjort
flera uttalanden som försvårar en diplomatisk lösning.

I Europa har Tysklands ledare Merkel valts om för ytterligare en
mandatperiod om än med försvagad regeringsförmåga. Samtidigt försöker
Frankrikes Macron föra fram sina planer för ett starkare europa med
Frankrike och Tyskland som de ledande krafterna.

Förhandlingarna kring Storbritanninens utträde ur EU tar sig trevande
framåt. Det blir mer och mer tydligt hur komplext det kommer att vara
att upplösa ett 44 år gammalt samarbete. För Sveriges räkning är det
naturligtvis mycket svårt att säga vad konsekvenserna kan bli med
tanke på att så lite, om ens något, är säkert kring hur utträdet
slutligen kommer att se ut.

Den globala konjunkturen ser ut att ha fått lite mer fotfäste för
stunden och från den amerikanska centralbanken har budskap om att
höja räntan även akompanjerats av uppgifter om att börja krympa
balansräkningen som vuxit ordentligt i och med de senaste årens
obligationsköp. I Europa fortsätter fortfarande de penningpolitiska
lättnaderna även om inflationen börjar se bättre ut. I Sverige har
inflationen varit över målet i flera mätningar i rad men Riksbanken
fortsätter att markera tydligt att de kommer att göra vad de kan för
att hålla valutakursen på önskad plats. Bankens syn är att det är
troligt att en första höjning av reporäntan kan komma redan under
tidig vår 2018. Under trejde kvartalet har Riksbankschefen Stefan
Ingves fått förnyat mandat för ytterligare fem år i rollen.

Ekonomisk utveckling
Intäkter
Bankens intäkter minskar med 2% under tredje kvartalet och landar
totalt sett på 91 mkr. Minskningen sker genom negativa
värdeförändringar på bankens finansiella tillgångar. Intäkterna från
bankrörelsen ökar och det genom ett ökat räntenetto. Under kvartal
tre sålde banken en av sina tidigare kontor och gjorde därmed en
realistationsvinst på 4 mkr. Den ackumulerade förändringen för årets
första nio månader är en intäktsökning på 16% motsvarande 50 mkr.

Räntenettot ökar under tredje kvartalet med +5% vilket motsvarar 2,6
mkr. Ökningen är en kombination av högre ränteintäkter från utlåning
till allmänheten och lägre kostnadsräntor främst kopplat tilll lägre
statliga avgifter. När det gäller intäktsräntorna från utlåningen så
är ökningen på 1% kopplad till några fall av större
uppläggningsavgifter, den underliggande ränteintäkten från utlåningen
är i stort sett oförändrad jämfört med föregående kvartal.

Att kostnadsräntorna är lägre under andra kvartalet beror på att
banken fram till kvartal tre gjort uppskattningar om vad avgiften för
insättningsgaranti skulle kosta. Årets beräkning av Riksgälden tog
hänsyn till ett utökat antal riskparametrar vilket gynnade banken.
Den tidigare uppskattningen under året visade sig vara för hög vilket
leder till minskningen av kostnadsräntor som syns under kvartalet.
Kostnadsräntorna för inlåningen från allmänheten ökar något under
perioden primärt drivet av ökad volym av inlåning.

Provisionsnettot är i princip oförändrat mellan kvartal två och
kvartal tre. Både provisionsintäkter och provisionskostnader minskar
marginellt. Inom provisionsintäkterna är det dock både ökningar och
minskningar. Värdepappersprovisioner na är det som sticker ut med en
minskning under kvartalet på -9%. Orsaken är ett antal
engångsprovisioner under kvartal två kopplat till förmedling av
derivat som inte förekommit under tredje kvartalet.

Hypoteksprovisionerna ökar under kvartal tre med 3% helt och hållet
kopplat till en ökad förmedlad volym. Jämfört med de första nio
månaderna föregående år ökar utlåningsprovisionerna med hela 28%
motsvarande 9,3 mkr.

Försäkringsprovisioner fortsätter att öka under kvartalet även om
intäkten fortfarande utgör en begrändad del av provisionsnettot.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner går från att ha gett +7,3
mkr i resultatet för kvartal två till att belasta resultatet för
kvartal tre med 0,8 mkr. Valutakursförändringar fortsätter att
generera intäkter åt banken medan nettot av värdeförändringarna på
både räntebärande värdepapper och övriga insttument backar i
marknadsvärde. Värdena på obligationsportföljen ökar vilket även
värdet på utsätllda obligationer gör. Värdet på fonder och
diskretionära placeringar ökar något under perioden.

Även under kvartal tre är övriga rörelseintäkter ovanligt stora då
banken under perioden sålt den andra av två näringsfastigheter efter
att under föregående år ha lagt ner verksamheten på det kontoret.
Försäljningen genererade en vinst på 4,3 mkr.

Kostnader
Kostnader innan kreditförluster minskar med 9% under kvartal tre
motsvarande 4,3 mkr. Alla kostnadsposter minskar och de störasta
förändringarna återfinns bland personalkostnader och övriga allmänna
kostnader.

När det gäller de minskade personalkostnaderna så de kopplat till
semesteruttaget under perioden. Både lönekostnader och
pensionskostnader uppvisar en minskning av den anledningen.
Avsättningen för resultatdelningssystemet i banken ökade med 1,6 mkr
under kvartal tre vilket är 68% högre än i kvartal två. Anledningen
var utfallet i årets SKI-undersökning som är en parameter i systemet.
Banken förbättrade sin placering i kundnöjdhetsmätningen väsentligt.

Övriga allmänna admininstrationskostnader minskar med 7% motsvarande
1,1 mkr. Orskerna är dels att en del av kostnaderna i samband med
renovering/tillbyggnad av kontoret i Tvååker ej kostnadsförts utan
aktiveras i balansräkningen. Dels är kostnaden för konsulter lägre
under tredje kvartalet än under andra. Den post som fortsätter att
öka under kvartalet är IT-kostnader vilket är i linje med beslutad
budget och kopplat framförallt till teknisk implementation av nya
regelverk i verksamheten (ex. IFRS 9 och Mifid II).

Övriga rörelsekostnader flyttar sig marginellt neråt under kvartalet.

Kreditförluster
Reserveringarna under andra kvartalet ökar med 5,2 mkr jämfört med
kvartal två. Totalt har banken kreditförluster på 6,2 mkr för årets
första nio månader.

Skatter
Skatt på periodens resultat ökar med 0,4 mkr jämfört med föregående
kvartal. De uppskjutna skatterna minskar däremot vilket ger en något
lägre skattekostnad totalt sett för kvartalet.

Finansiell struktur
Tillgångar
Under perioden ökar tillgångarna med 3% motsvarande 420,7 mkr. De tre
stora områdena som växer på tillgångssidan är utlåning till
allmännheten, räntebärande värdepapper samt akter och andelar.

Utlåningen till allmänheten ökar med 242,7 mkr eller 2%. Tillväxten
har varit styrd mot företagssektorn tidigare under året och
fortsätter att vara så även under kvartal tre. Strategin från bankens
sida är att använda samarbetet med Swedbank Hypotek för finansiering
av bolånekrediter till stor utsträckning och därigenom skapa en god
likviditetssituation och samtidigt kunna växa med företagsmarknaden i
verksamhetsområdet.

Bankens verksamhet brukar traditionellt generera ett
likviditetsöverskott under sommarmånaderna och så var fallet även i
år. Likviditetsöverskottet har under kvartal tre placerats i
räntebärande värdepapper främst i form av säkerställda obligationer.

Ökningen av posten aktier och andelar är kopplad till kursuppgången på
bankens innehav i Swedbank aktier. Kursförändringen under perioden på
+19,9 kr/aktie ökar balanspostens värde med 151,4 mkr. Övriga
förändringar av bankens aktieinnehav är ett köp om 50 aktier i
Sparbankernas Försäkrings AB.

Skulder

Förändringen på skuldsidan av balansräkningen återfinns huvudsakligen
inom inlåning från allmänheten som växer med 245,7 mkr motsvarande
2%. Inlåningen har framförallt ökat från hushållssektorn under
kvartal tre. Ökningen av inlåning har skett utan förändring av
kostnadsräntor.

Under perioden har inga nya emissioner gjorts inom bankens
MTN-program.

Eget kapital
Förändringarna i Eget kapital under kvartal två 2017 beror dels på
periodens vinst om 32,9 mkr och dels på ökningen av fond för verkligt
värde om 151,4 mkr. Totalt sett en nettoökning om 184,3 mkr.

Affärsvolymer
Bankens hela affärsvolym, definierad som, av banken förvaltade och
förmedlade kundvolymer, såväl i bankens egna produkter som av banken
förmedlade produkter uppgick per utgången av kvartal tre till 46 546
mkr en förändring med 2,4% för andra kvartalet och en samlad tillväxt
av affärsvolymer för första halvåret på 10,2%.

Placeringsvolymerna, som innefattar inlåning, fonder samt medel i
försäkringar och depåer, ökade totalt med 540 mkr motsvarande 2,3%
under tredje kvartalet och tillväxten för de första nio månaderna var
på placeringssidan 10,9% eller 2 335 mkr. Inlåningen ökar med 246
mkr. Sparandet i fond- och försäkringslösningar ökar med 188 mkr
varav 3 mkr är nettosparande och 185 mkr är värdeförändring.

Utlåningsvolymerna, som innefattar utlåning i bankens balansräkning,
förmedlad utlåning till Swedbank Hypotek, Swedbank Finans och
Entercard samt beviljade ej utnyttjade krediter och garantier, ökade
med 2,5% motsvarande 547 mkr under Q2. Totalt under de första nio
månaderna växte utlåningsvolymerna med 9,6% motsvarande 1 991 mkr.
Förmedlingen av krediter till Swedbank stod för 312 mkr av
utlåningstillväxten under tredje kvartalet. Den samlade
utlåningsvolymen i egen balans är vid utg...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.