Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Västsvensk Logistik AB: Halvårsrapport 1 maj 2018 - 31 oktober 2018

ANDRA KVARTALET 2018-08-01-2018-10-31

· Hyresintäkter 9 953 Tkr.
· Driftnetto 8 986 Tkr.
· Förvaltningsresultat 5 678 Tkr.
· Förvaltningsresultat/aktie 2,32 kr.
· Resultat efter skatt 4 447 Tkr.
· Resultat per aktie 1,81 kr.
· Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till
0 Tkr.

FÖRSTA HALVÅRET 2018-05-01-2018-10-31

· Hyresintäkter 19 906 Tkr.
· Driftnetto 18 596 Tkr.
· Förvaltningsresultat 12 041 Tkr.
· Förvaltningsresultat/aktie 4,91 kr.
· Resultat efter skatt 9 433 Tkr.
· Resultat per aktie 3,85 kr.
· Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till
0 Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter balansdagen.

VÄSTSVENSK LOGISTK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som
indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i
Mölndal.

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som sedan fusionen
med Västsvensk Bidco AB är ett helägt dotterföretag till Västsvensk
Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan
Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration
Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia
Fastighetsförvaltning AB.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight
Stock Market.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL - KONCERNEN

Bolaget bildades 27 oktober 2017 och var vilande fram till att
fastigheten

förvärvades i januari 2018. Historiska jämförelsesiffror saknas
därmed.

Belopp i Tkr om ej annat anges.

Finansiell översikt och nyckeltal 1 aug 2018 1 maj 2018
-31 okt 2018 -31 okt 2018
Totala intäkter 9 953 19 906
Driftnetto 8 986 18 596
Förvaltningsresultat 5 678 12 041
Resultat efter skatt 4 447 9 433

Finansiell ställning 31 okt 2018 30 apr 2018
Förvaltningsfastighet 645 000 645 000
Eget kapital 247 695 258 107
Fastighetslån 397 000 399 000

Kassaflöde 1 aug 2018 1 maj 2018
-31 okt 2018 -31 okt 2018
Löpande verksamheten (netto) 2 908 7 163
Investeringsverksamheten (netto) 0 0
Finansieringsverksamheten (netto) -6 145 -7 145
Likvida medel vid periodens slut 23 729 23 729

Nyckeltal per aktie 31 okt 2018 30 apr 2018
Förvaltningsresultat per aktie, kr 4,91 2,09
Resultat per aktie före utspädning, kr 3,85 10,93
Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,85 10,93
Eget kapital per aktie, kr 101,10 105,35
Börskurs per aktie, kr 103,00 100,5
Börskurs/Eget kapital, % 102 95

Antal utestående aktier 2 450 000 2 450 000

VD HAR ORDET

Verksamheten har en stor andel fasta intäkter och kostnader och
utvecklingen under

perioden ligger i linje med den bolagsbeskrivning som finns på
bolagets hemsida.

Vi har ett gott samarbete med hyresgästerna och fortsätter att
utveckla fastigheten tillsammans.

FASTIGHETEN

Fastigheten innehas med äganderätt och utgörs av en logistikbyggnad
och kontorsbyggnad belägna i Mölndal, cirka 12 km från centrala
Göteborg. Den totala uthyrbara ytan uppgår

till 48,064 m2, varav 39,042 m2 utgörs av logistikytor och 9,022 m2 av
kontorsytor.

Byggnaderna uppfördes 1981 och byggdes ut 2002. Den totala tomtytan
uppgår till 53,192 m2.

Fastighetens läge lämpar sig väl för logistikändamål då mikroläget,
med närhet till motor-vägarna E6 samt E20, möjliggör leverans till
kunder via såväl lastbil, tåg, båt samt flyg.

Det direkta närområdet har under senare år sett ökad aktivitet inom
bostadsutveckling och enligt Mölndal Kommun uppskattas att cirka
11,000 nya bostäder kommer byggas inom de närmaste 10 åren.

HYRESAVTAL

Fastigheten är uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB
representerar 97% av

hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%.
KappAhl använder fastigheten som sitt centrallager och huvudkontor
och tillgodoser 360 butiker med varor i fyra länder samt e-handel
genom fastigheten.

KappAhls hyreskontrakt löper t.o.m. oktober 2027 med en ömsesidig
uppsägningstid på 12 månader och de två mindre kontorshyreskontrakten
löper t.o.m. juni 2019 samt april 2020.

Hyresvärdet för 2018 uppgår till 38 858 Tkr exklusive fastighetsskatt.
KappAhls bashyra

justeras med 90% av förändringen av KPI med basår 2012.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 1 MAJ - 31 OKTOBER 2018

Generellt

Västsvensk Logistik AB bildades 27 oktober 2017 och var vilande fram
till att fastigheten

förvärvades i januari 2018. Historiska jämförelsetal för perioden
saknas.

Intäkter

Koncernens hyresintäkter uppgick under första halvåret till 19 906 Tkr
inklusive utdebiterad

fastighetsskatt om 431 Tkr.

Kostnader

Fastighetskostnader inklusive kostnader för underhåll uppgick för
perioden till 1 310 Tkr,

vilket motsvarar 27,26 kr/kvm. Underhållskostnaderna uppgick till 715
Tkr.

KappAhl Sverige AB har eget avtal för el och övriga mediakostnader.

De centrala administrationskostnaderna under perioden uppgick till 1
028 Tkr.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader netto för första halvåret uppgick till 5 526
Tkr, varav räntekostnader på fastighetslån 5 068 Tkr.

Värdeförändringar

Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgår till 0 Tkr. Under
året genomförda investeringar uppgår till 0 Tkr.

Skatt

Koncernen redovisar en uppskjuten skattekostnad på -509 Tkr, varav
-608 Tkr är hänförlig

till förändring i temporära skillnader och 98 Tkr är avser förändring
i underskottsavdrag.

Koncernen redovisar en verklig skatt om -2 099 Tkr.

Resultat

Förvaltningsresultatet, dvs resultat exklusive värdeförändringar,
uppgick för perioden 1 maj 2018 till 31 oktober 2018 till 12 041 Tkr.
Detta motsvarar 4,91 kr per aktie. Periodens resultat efter skatt
uppgick till 9 433 Tkr, motsvarande 3,85 kr per aktie.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 163 Tkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 Tkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -7 145 Tkr.

Periodens kassaflöde uppgick netto till 18 Tkr.

FINANSIERING

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 247 695 Tkr.
Beslutad med ännu ej utbetald utdelning om 14 700 Tkr, motsvarande
6,00 kr per aktie har skuldförts.

Räntebärande skulder

I samband med förvärvet av fastigheten tecknade bolagets indirekta
dotterbolag, Västsvensk Logistik Propco AB ("Propco"), ett femårigt
kreditavtal med Deutsche Pfandbriefbank AG.

Lånebeloppet uppgår till 400 000 Tkr.

Lånet löper med en fast årlig ränta på 2,485%. Den årliga amorteringen
uppgår till 1% av

lånebeloppet (4 000 Tkr) med kvartalsvis betalning och redovisas som
kortfristig skuld. Vid utgången av perioden uppgick låneskulden till
397 000 Tkr.

Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor rörande belåningsgrad och
räntetäckningsgrad.

Likviditet

Bolagets räntebärande tillgångar den 31 oktober 2018 uppgick till 23
729 Tkr.

Tillgänglig likviditet inkluderar förskottshyra med 4 147 Tkr. Bolaget
har även en

upplupen skuld avseende ränta på fastighetslån som uppgår till 459
Tkr.

FASTIGHETENS MARKNADSVÄRDE

Bolaget upprättar sin koncernredovisning enligt International
Financial Reporting Standards, IFRS. Västsvensk Logistik har valt att
redovisa fastigheten till verkligt värde enligt Verkligt
värdemetoden.

CBRE har genomfört en marknadsvärdering av fastigheten med
värdetidpunkt 2018-04-30. Värdet har bedömts med stöd av en
marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken man

genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna
analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

Kassaflödesanalysen ger ett marknadsvärde för fastigheten Hästägaren 3
vid värdetidpunkten den 30 april 2018 om 645 mkr motsvarande 13 420
kr/kvm.

Inga värdepåverkande investeringar har genomförts under perioden,
varför det redovisade fastighetsvärdet uppgår till 645 000 Tkr vid
periodens utgång, vilket resulterar i en orealiserad värdeförändring
om 0 Tkr för perioden.

AKTIEN OCH ÄGARNA

Västsvensk Logistik noterades på Spotlight Stock Market (fd
Aktietorget) den 29 januari 2018. Bolaget har avtal med Sedermera
Fondkommission som likviditetsgarant.

Kursen den 31 oktober 2018 uppgick till 103 kr vilket motsvarar ett
börsvärde på

252 350 Tkr. Kursen vid nyemissionen var 100 kr per aktie. Antal
utestående aktier uppgår till 2 450 000.

Styrelsens och ledningens ägande redovisas på hemsidan.

RISKER OCH RISKHANTERING

Västsvensk Logistik AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för
risker och osäkerhetsfaktorer.

Inga förändringar bedöms ha skett gällande bolagets riskfaktorer vilka
återfinns på sidan 28 i bolagets årsredovisning för 2017.

ORGANISATION OCH JURIDISK STRUKTUR

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB. Västsvensk Logistik
Propco AB är sedan fusionen med Västsvensk Bidco AB under kvartal två
ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB (publ).

Västsvensk förvaltas av en extern leverantör, Hestia
Fastighetsförvaltning AB. Samtliga

ledande befattningar i Västsvensk (vd, finanschef och
förvaltningschef) innehas av personal anställd i eller kontrakterad
av Hestia. Därtill har bolaget avtal om teknisk förvaltning med

Hestia Fastighetsförvaltning AB.

SEGMENTRAPPORTERING

Västsvensk Logistik bedriver verksamhet inom endast ett segment,
fastigheten Hästägaren 3 i Göteborg.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Till Västsvensk Logistik AB:s närstående hör styrelseledamoten Stefan
Björkqvist som

har ett indirekt ägande i Investmentaktiebolaget Cyclops AB vilket är
delägare i Hestia

Fas...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.