Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Vattenfall: Vattenfalls årsstämma 2014

Vid Vattenfall AB:s (Vattenfall) årsstämma på måndagen summerade
styrelsens ordförande, Lars G Nordström det aktuella läget för
bolaget. Koncernchefen Øystein Løseth redogjorde för verksamhetsåret
2013. Årsstämman beslutade bland annat att välja Fredrik Arp till ny
ledamot av Vattenfalls styrelse.

Ägaren, den Svenska staten, företräddes av Erik Thedéen,
statssekreterare på finansdepartementet, samt Gustav Lidén,
ämnessakkunning på finansdepartementet

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för
Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar
Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till
oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med
regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av
regeringen den 20 april 2009, med en avvikelse gällande hur dessa ska
tillämpas i Vattenfalls dotterföretag.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade att bolagsordningens § 1, Firma, ändras så att
bolagets firma blir Vattenfall AB. Årsstämman beslutade vidare
följande tillägg i bolagsordningens § 6, Styrelse och revisorer:

"Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen
inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den
bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman".

Arvoden till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att oförändrat arvode till styrelseledamöterna
för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 580 000
kronor till styrelsens ordförande och med 280 000 kronor till övriga
av årsstämman valda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att för
arbete inom revisionsutskottet, ersättningsutskottet, säkerhets- och
riskutskottet respektive utskottet för externa relationer och etik
ska oförändrat arvode om 60 000 kronor utgå till utskottets
ordförande och 45 000 kronor till ledamot samt att arvode inte utgår
till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.
Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt
godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska
uppgå till åtta. Till ordförande för tiden intill slutet av nästa års
årsstämma omvaldes Lars G Nordström (ordförande sedan juni 2011).
Till styrelseledamöter omvaldes Eli Arnstad, Gunilla Berg, Håkan
Buskhe, Håkan Erixon, Jenny Lahrin, Åsa Söderström Jerring samt
nyvaldes Fredrik Arp. Ernst & Young AB omvaldes till revisor.

Ytterligare information från stämman kommer att finnas på
corporate.vattenfall.se (http://#_Hlk385926826).

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta: Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vattenfall/r/vattenfalls-arsstamma-2014,c9575529
http://mb.cision.com/Main/865/9575529/237884.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.