Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-28

VBG Group: Kallelse till årsstämma i VBG Group AB

Aktieägarna i VBG Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 27 april 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman
Kreftings gata 4, Vänersborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast den 21 april 2017

· dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 21 april 2017.
Anmälan kan ske skriftligen under adress VBG Group AB (publ), Box
1216, 462 28 Vänersborg, per telefon 0521-27 77 00 eller via e-post:
anmalan2017@vbggroup.com. Anmälan ska innehålla namn och person-
eller organisationsnummer.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas
tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska
uppvisa fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 21 april 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn (ägarregistrering).

Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningar samt
koncernresultaträkningar

och koncernbalansräkningar
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisionsbolag.

11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

12. Bemyndigande från stämman till styrelsen att använda egna aktier
som betalning vid företagsförvärv

13. Val av ledamöter till valberedning
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

15. Fråga om att beslut och val varit enhälliga
16. Stämman avslutas
Val av ordförande för stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hansson ska
väljas till ordförande för årsstämman 2017.

Utdelning (punkt 7b)
Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 1,75 kronor per aktie (1,63
omräknat*) med avstämningsdag den 2 maj 2017. Om årsstämman beslutar
i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av
Euroclear Sweden AB med början den 5 maj 2017.

*Utdelning per aktie omräknat för jämförelseändamål utifrån antalet
utestående aktier (25 004 048) efter genomförd nyemission.

Arvode (punkt 9)
Arvode till styrelsen föreslås höjt till 1 505 000 kr (nuvarande 1 270
000) varav 475 000 kr (400 000) till styrelsens ordförande, 300 000
kr (250 000) till vice styrelseordförande, 210 000 kr vardera till
övriga styrelseledamöter (180 000) och totalt 100 000 kr (80 000)
till revisions- och ersättningsutskott att fördelas av styrelsen,
till utsedda ledamöter. Till VD utgår inget arvode. Arvode till
revisor föreslås utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter; Peter Hansson,
Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Jessica Malmsten
och Anders Birgersson (VD).

Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Hansson som ordförande i
styrelsen och Johnny Alvarsson som vice ordförande. Valberedningen
föreslår att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
med Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor. Aktieägare som
företräder mer än 75 procent av det totala röstetalet i bolaget
stöder förslagen.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till
ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att nedanstående
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla.
Riktlinjerna avser ersättning och andra anställningsvillkor för VBG
Groups koncernledning och övriga ledande befattningshavare. Fasta
ersättningar ska vara marknadsmässiga och baseras på personens
ansvarsområde och prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning
utgå, vilken ska vara begränsad och baserad på koncernens eller
respektive affärsdivisions ekonomiska utveckling jämfört med
fastställda mål. För ledande befattningshavare kan den rörliga delen
uppgå till maximalt 50 procent av den fasta årslönen. Förutom
ersättningar enligt ovan kan andra förmåner som tjänstebil och
hälsovård utgå. Ledningen har i allmänhet pensionsförmåner enligt lag
och kollektivavtal (ITP-planen). Det finns dock möjlighet för den
enskilde att välja andra pensionslösningar till samma kostnad för
bolaget. För personer bosatta utanför Sverige utgår pensionsförmåner
som är praxis i respektive land. För befattningshavare bosatta i
Sverige är uppsägningstiden från bolagets sida sex till arton månader
och från den anställdes sida tre till sex månader. Avgångsvederlag
utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön.
För befattningshavare bosatta utanför Sverige tillämpas
uppsägningstider och avgångsvederlag som är praxis i respektive land.
Ersättningsutskottet beslutar om löner och andra anställningsvillkor.

Beslut om bemyndigande (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att intill
nästa årsstämma 2018 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om
överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske
med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge
styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid
företagsförvärv.

Valberedning (punkt 13)
Aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget
föreslår att till valberedning utse Reidar Öster, privat, tillika
valberedningens ordförande, Peter Hansson, styrelseordförande i VBG
Group AB och styrelseledamot i Herman Kreftings Stiftelse för
Allergi- och Astmaforskning, Johan Lannebo, Lannebo Fonder och Per
Trygg, SEB Asset Management SA.

Aktier och röster
Vid tidpunkt för denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade
aktier i bolaget till 26 196 024, varav 2 440 000 aktier av serie A
och 23 756 024 aktier av serie B. Bolaget innehar 1 191 976 egna
aktier utan rösträtt. Antal utestående aktier är därmed totalt 25 004
048 aktier med totalt 46 964 048 röster.

Handlingar
Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övrigt
beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets
webbplats vbggroup.com minst tre veckor före stämman och sänds till
aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Vänersborg i mars 2017
Styrelsen i VBG Group AB (publ)
Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien,
Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i
fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile
Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som
marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs
B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på
Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
mars 2017 kl. 12.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/kallelse-till-arsstamma-i-vbg-grou...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.