Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

VBG GROUP: Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 24 april 2014

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 2:75 kr per aktie. Avstämningsdag
är den 29 april 2014. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear
Sweden AB med början den 5 maj 2014.

Arvode
Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1
170 000 kr, varav 350 000 kr till styrelsens ordförande, 230 000 kr
till vice styrelseordförande och 170 000 kr till övriga ledamöter.
Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och ersättningsutskott
utgår 80 000 kr att fördelas av styrelsen. Revisorsarvode ska utgå
enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson,
Helene Richmond, Peter Augustsson, Anders Birgersson samt nyvaldes
Louise Nicolin. Peter Hansson omvaldes till styrelsens ordförande och
Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande.

Louise Nicolin, född 1973, civilingenjör, har en Executive MBA från
Stockholm school of business, Stockholms universitet. Louise Nicolin
har varit bosatt och arbetat i Frankrike och USA. Hon har arbetat i
Semcon som teknikkonsult samt i Plantvision som marknadschef och
affärsområdeschef. För närvarande är Louise Nicolin verksam i Nicolin
Consulting AB som VD och delägare. Hon är också styrelsemedlem i
Dellnerkoncernen.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare

Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattnings- havare som antogs vid
årsstämman 2013 i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall
tillämpas mark- nadsmässiga löner och anställningsvillkor. Utöver
fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning,
vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska
utveckling jämfört med fastställda mål.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma
2015 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av
förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än
pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra
egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som
företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar
Öster, som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Peter Rönström
och Per Trygg utgör valberedning.

Vänersborg den 24 april 2014

VBG Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta: Johnny Alvarsson,
Styrelsens vice ordförande tel 0705-89 17 95

Informationen är sådan som VBG Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers- marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument samt Börsens Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2014 kl
18.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/kommunike-fran-arsstamma-i-vbg-gro...
http://mb.cision.com/Main/1938/9572799/236894.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.