Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

VBG Group: VBG Group slutför förvärvet av MCC och genomför nyemission om cirka 800 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt utan ett offentliggörande av styrelsens för VBG Group
villkorade beslut att genomföra emission av aktier med företrädesrätt
för VBG Groups aktieägare. För ytterligare information, vänligen se
"Viktig information" i detta pressmeddelande.

· VBG Group slutför idag förvärvet av Mobile Climate Control Group
Holding AB (MCC).

· Som en del av finansieringen av förvärvet har styrelsen beslutat
att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma,
genomföra en nyemission om cirka 800 MSEK med företrädesrätt för VBG
Groups aktieägare.

· De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs,
förväntas offentliggöras senast den 11 januari 2017. Förutsatt att
nyemissionen godkänns av den extra bolagsstämman kommer
teckningsperioden att löpa från och med den 20 januari till och med
den 6 februari 2017.

· Med anledning av nyemissionen har styrelsen i VBG Group även
beslutat att flytta fram datumet för publicering av delårsrapporten
januari-december 2016 till den 28 februari 2017.

Den 11 november 2016 offentliggjorde VBG Group att avtal träffats om
att förvärva MCC för 1 790 MSEK kontant på kassa- och skuldfri basis.
MCC är en av de branschledande aktörerna inom klimatlösningar till
kommersiella fordon i Nordamerika och Europa. Förvärvet har nu
slutförts och MCC kommer att konsolideras av VBG Group från och med
idag den 23 november 2016.

Styrelsen har vidare fattat beslut att genomföra den tidigare
aviserade nyemissionen om cirka 800 MSEK med företrädesrätt för VBG
Groups aktieägare. Syftet med nyemissionen är att delvis finansiera
förvärvet av MCC.

Villkor för nyemissionen
Innehavare av aktier av serie A och serie B äger företrädesrätt att
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal
aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte
tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare
till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier
som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut,
ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal
aktier som de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära
företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till
den nye innehavaren av teckningsrätten. För det fall inte samtliga
nya aktier tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt ska
fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i
förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske,
genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter av
nyemissionen. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att
delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 18 januari 2017.
Teckningstiden löper från och med den 20 januari till och med den 6
februari 2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.
Styrelsen har även beslutat att flytta fram datumet för publicering
av delårsrapporten januari-december 2016 till den 28 februari 2017
med anledning av nyemissionen.

Ökningen av aktiekapitalet, antalet aktier som kommer att emitteras
och teckningskursen för de nya aktierna kommer att beslutas av
styrelsen och förväntas offentliggöras omkring den 11 januari 2017.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som är
planerad att äga rum den 16 januari 2017. Med hänsyn till de legala
frister som gäller för kallelse till extra bolagstämma kommer beslut
om kallelse att fattas, samt kallelsen offentliggöras genom separat
pressmeddelande, vid senare tillfälle, dock senast tre veckor före
den extra bolagsstämman. För ytterligare information om den extra
bolagsstämman hänvisas till det kommande separata pressmeddelandet
med kallelsen till den extra bolagsstämman.

Teckningsåtaganden
Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen
SLK-anställda, Stiftelsen VBG-SLK och Lannebo Fonder har alla åtagit
sig att rösta för nyemissionen vid den kommande extra bolagsstämman
samt att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen.
Vidare har Lannebo Fonder garanterat teckning av eventuella aktier
som inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt till ett värde
om upp till 25 MSEK. Åtagandena att teckna aktier och Lannebo Fonders
garantiåtagande omfattar sammantaget cirka 40 procent av
nyemissionen. Utöver detta har SEB Fonder, Nordea Fonder och Swedbank
Fonder, som sammanlagt äger cirka 20 procent av aktierna i VBG Group
förklarat att de har för avsikt att rösta för nyemissionen på den
extra bolagsstämman samt teckna sina pro rata-andelar i nyemissionen.
Nyemissionen är emellertid inte säkerställd genom exempelvis
bankgaranti, pantsättning eller på något annat sätt.

Preliminär tidplan för nyemissionen
11 januari 2017 Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive
teckningskurs och teckningsrelation
16 januari 2017 Extra bolagsstämman tar ställning till styrelsens beslut
om nyemissionen
17 januari 2017 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
nyemissionen
18 januari 2017 Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
som medför rätt att delta i nyemissionen
Omkring 18 Offentliggörande av prospektet
januari 2017
20 januari - 6 Teckningsperiod
februari 2017
20 januari - 2 Handel i teckningsrätter
februari 2017
9 februari Pressmeddelande med preliminärt
201728 teckningsresultatDelårsrapport januari-december 2016
februari 2017

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Lindahl är legal rådgivare till VBG Group i samband med nyemissionen.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien
och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner - VBG Truck
Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission -
med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken.
VBG Groups B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid
Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
november 2016 kl. 13.00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i VBG Group.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i VBG Group kommer
endast att ske genom det prospekt som VBG Group avser att
offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och
registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att
innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om
bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte
teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande
förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det
prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är
tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med
tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet
med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller
jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i
USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämns i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar VBG Groups aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer elle...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.