Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Veg of Lund: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VEG OF LUND AB

Aktieägarna i Veg of Lund AB, org.nr 559054-4655, kallas härmed till
extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 kl. 15.00 i Fredersen
Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 25 oktober 2019, dels senast den 25 oktober 2019
till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan
ske via e-post till vegoflund@fredersen.se. Vid anmälan ska anges
namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid,
samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 25 oktober 2019
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. Fullmaktsformulär bifogat.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan
utgivande av nya aktier

9. Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen
10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler

11. Bemyndigande till VD att vidta justeringar
12. Stämman avslutas
Beslutsförslag
Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)
Det noteras att Christine Widstrand begärt utträde ur styrelsen.
Stämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och
inga suppleanter samt om entledigande av Christine Widstrand som
styrelseledamot.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande
av nya aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission
innebärande att aktiekapitalet ökas med 423 360 kronor till 501 760
kronor. Beloppet som aktiekapitalet ska ökas med tillförs från fritt
eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.
Genom fondemissionen ökar kvotvärdet för bolagets aktier till 6,4 öre
per aktie. Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen.

Handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen kommer att läggas fram
på stämman.

Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen (punkt
9)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om byte av bolagskategori
från privat till publikt samt att ändra bolagets bolagsordning på i
huvudsak följande sätt:

- Ändring av § 1 enligt följande: Byte av ordet "firma" till
"företagsnamn" samt införande av "(publ)" efter bolagets företagsnamn
i syfte att bolaget ska byta bolagskategori från privat till publikt
bolag.

- Ändring av aktiekapital i § 4 på så sätt att aktiekapitalgränserna
ändras från "lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor" till
"lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor".

- Ändring av antalet aktier i § 5 på så sätt att antalet aktier ändras
från "lägst 5 000 000 och högst 20 000 000" till "lägst 7 812 500 och
högst 31 250 000".

- Ändring i § 8 första stycket från att kallelse till bolagsstämma ska
ske genom brev med posten eller e-post till följande:

"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens
Industri."

Efter ändringen har bolagsordningen lydelsen enligt Bilaga 1.

Handlingar enligt 26 kap. 2 § aktiebolagslagen kommer att läggas fram
på stämman.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat
fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska
inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av
bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och
antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt
för aktieägarna så ska skälet vara att anskaffa eller möjliggöra
anskaffning av rörelsekapital eller kapital för investeringar.

Bemyndigande till VD att vidta justeringar (punkt 11)
Styrelsen föreslår att VD eller den VD utser befullmäktigas att vidta
de smärre förändringar i besluten vid stämman som kan krävas för
verkställande eller registrering av desamma.

Övrig information
Beslut under punkterna 9) och 10) ovan är giltigt om det har biträtts
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständiga förslag hålls tillgängligt för aktieägarna under minst
två veckor närmast före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö den 17 oktober 2019
Veg of Lund AB
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veg-of-lund/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/18795/2934921/1125053.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.