Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

Veg of Lund: Veg of Lund AB extra bolagsstämma 2019

Veg of Lund AB höll extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 i Malmö.
Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var
i enlighet med styrelsens förslag:

Styrelsens sammansättning
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga
suppleanter samt att Christine Widstrand ska entledigas som
styrelseledamot mot bakgrund av att hon själv begärt utträde ur
styrelsen.

Byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att byta bolagskategori från privat till publikt
samt att ändra bolagsordningen enligt följande:

- Ändring av § 1 enligt följande: Byte av ordet "firma" till
"företagsnamn" samt införande av "(publ)" efter bolagets företagsnamn
i syfte att bolaget ska byta bolagskategori från privat till publikt
bolag.

- Ändring av aktiekapital i § 4 på så sätt att aktiekapitalgränserna
ändras från "lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor" till
"lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor".

- Ändring av antalet aktier i § 5 på så sätt att antalet aktier ändras
från "lägst 5 000 000 och högst 20 000 000" till "lägst 7 812 500 och
högst 31 250 000".

- Ändring i § 8 första stycket från att kallelse till bolagsstämma ska
ske genom brev med posten eller e-post till följande:

"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens
Industri."

Ökning av aktiekapital
Det beslutades att genomföra en fondemission innebärande att
aktiekapitalet ökas med 423 360 kronor till 501 760 kronor. Beloppet
som ska ökas med tillförs från fritt eget kapital. Fondemissionen ska
ske utan utgivande av nya aktier. Genom fondemissionen ökar
kvotvärdet för bolagets aktier till 6,4 öre per aktie

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller
emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna
ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall
på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen.

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges
ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än
vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för
aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission
utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller kapital för
investeringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verkställande direktör Thomas Olander
Telefon: 070-935 98 63
E-mail: thomasolander@vegoflund.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veg-of-lund/r/veg-of-lund-ab-extra-bolagsstam...
https://mb.cision.com/Main/18795/2951285/1133925.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.