Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

Veg of Lund: Veg of Lund AB (publ) fattar beslut om riktad nyemission av högst 2 727 272 aktier inför notering på Nasdaq ...

Styrelsen i Veg of Lund AB (publ) ("Veg of Lund" eller "Bolaget") har
idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 31
oktober 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 2
727 272 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North
Growth Market Sweden ("First North"). Teckningskursen uppgår till 11
SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst cirka 30
MSEK ("Erbjudandet").

I samband med Erbjudandet har Bolaget erhållit teckningsförbindelser
från ett antal externa investerare och befintliga aktieägare.
Teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 21 MSEK,
motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet.

Styrelsen har med anledning av nyemissionen upprättat ett prospekt som
idag har godkänts av Finansinspektionen och som finns tillgängligt på
Bolagets samt Eminova Fondkommission AB:s ("Eminova") hemsidor. Veg
of Lund har även ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie
på First North med preliminärt första datum för handel den 10
februari 2020. Veg of Lund har erhållit ett godkännande av Nasdaq
Stockholm AB om upptagande till handel av Bolagets aktier villkorat
av att Veg of Lund uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq
First North Growth Market Rulebook.

Veg of Lund grundades 2016 utifrån forskning av professor emerita Eva
Tornberg vid Lunds universitet. Veg of Lund har en patenterad
värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja
innehållande höga halter av omega 3. Enligt Bolagets uppfattning har
den också en neutral smakprofil. Med hjälp av denna patenterade
emulsion kan Veg of Lund erbjuda alternativ för ett flertal
traditionella, animaliebaserade livsmedel med livsmedelsprodukter som
är både smakrika och hållbara. Veg of Lunds strategi bygger på att
utveckla innovativa växtbaserade livsmedel efter moderna
konsumentpreferenser. Veg of Lund lanserade sin första produkt 2018,
My Foodie, som är en matig smoothie och finns i tre olika smaker.

Den globala marknaden för vegetabiliska mejeriproduktsalternativ
uppskattas av analysgruppen Grand View Research att genomsnittligen
växa med 16,7 procent årligen fram till år 2025 och då uppgå till ett
marknadsvärde om cirka 41 MdUSD[1] . Veg of Lund bedömer att Bolagets
produkter ligger rätt i tiden för att fånga upp denna efterfrågan.
Veg of Lunds styrelse och ledning bedömer att Bolaget är väl
positionerat för att etablera sig som en aktör på marknaden för
växtbaserade livsmedel med huvudsaklig grund i dess smakneutrala
produkt.

Erbjudandet i korthet

· Priset i Erbjudandet har fastställts till 11 SEK per aktie.
· Erbjudandet innefattar en nyemission om högst 2 727 272 nya
aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 30 MSEK före
emissionskostnader och vid full teckning.

· Skriftliga teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 21 MSEK,
motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet har erhållits från
befintliga ägare samt externa investerare.

· Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 13
januari 2020 och till och med den 27 januari 2020. Styrelsen ska ha
rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga tid för betalning.

· Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella
investerare samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige. Skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en
ägarspridning av aktierna i Bolaget.

· Styrelsens beslut om Erbjudandet är fattat med stöd av
bemyndigande från extra bolagsstämman den 31 oktober 2019.

· Beslut om tilldelning fattas av Bolagets styrelse med beaktande av
vissa fastställda principer.

· Ett prospekt med fulla villkor och anvisningar för Erbjudandet har
godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets
samt Eminovas hemsidor.

· Utfallet planeras att offentliggöras omkring den 29 januari 2020
och beräknad likviddag är den 4 februari 2020.

· Veg of Lund har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie
på First North med preliminärt första datum för handel den 10
februari 2020. Veg of Lund har erhållit ett godkännande av Nasdaq
Stockholm AB om upptagande till handel av Bolagets aktier villkorat
av att Veg of Lund uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq
North Growth Market Rulebook.

Bakgrund till Erbjudandet

Mot bakgrund av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner har Veg of
Lunds styrelse beslutat att genomföra en nyemission och notering av
Bolagets aktie vid First North. Nettolikviden om cirka 25,1 MSEK, vid
full teckning, från Erbjudandet avses att användas för att utöka
Bolagets organisation, medarbetare och inhemska marknadskanaler samt
till säljaktiviteter och marknadsföring hänförligt till försäljning i
Storbritannien, USA och Asien.

Veg of Lunds styrelse gör bedömningen att en notering av Bolagets
aktier vid First North skulle främja Bolagets framtida finansiella
utveckling. En listning skulle medföra en löpande handelsmöjlighet
för Bolagets aktieägare, samt stärka Bolagets tillgång till
kapitalmarknaden. Härutöver medför en listning ökat PR-värde och
främjar marknadsföringen av Bolagets tjänster.

Preliminär tidplan

Teckningstid: 13 januari 2020 - 27 januari 2020
Offentliggörande av utfall: 29 januari 2020
Likviddag: 4 februari 2020

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt
anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida
(www.vegoflund.se) samt på Eminovas hemsida (www.eminova.se).

Teckning

Teckning av aktier i Erbjudandet sker via Eminova Fondkommission AB
(www.eminova.se) eller Nordnet Bank AB (www.nordnet.se).

Rådgivare

Veg of Lund har anlitat Eminova Partners AB som finansiell rådgivare
och Fredersen Advokatbyrå AB som juridisk rådgivare i samband med
Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i
samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Olander (VD)
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

Torbjörn Clementz (Styrelseordförande)
Telefon: 070-869 07 88
E-post: torbjorn@vegoflund.se (torbjorn@vegoflund.se )

Malmö den 8 januari 2020
Veg of Lund AB
Styrelsen

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 10
E-mail adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Veg Of Lund är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2020-01-08 14:00 CET.

[1]Grand View Research, Dairy Alternatives Market Worth $41.06 Billion
By 2025 | CAGR: 16.7 %

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veg-of-lund/r/veg-of-lund-ab--publ--fattar-be...
https://mb.cision.com/Main/18795/2996594/1171530.pdf
https://mb.cision.com/Public/18795/2996594/92f30e180fd8c288.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.