Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Veicin?t v?rtspap?ru att?st?bu Baltijas tirg?

Baltikums Bank
Preses rel?ze

Veicin?t v?rtspap?ru att?st?bu Baltijas tirg?

Baltijas tirg? ir visi priekšnoteikumi, lai uz??m?ji var?tu att?st?ties arvien
veiksm?g?k, papildus finans?jumu piesaistot ar oblig?ciju emisijas
starpniec?bu. Tom?r uz??m?ji šo alternat?vo finans?šanas iesp?ju joproj?m
izmanto sam?r? maz. T?p?c ir svar?gi iesp?jami plaši koment?t tos sasniegumus,
kurus savam biznesam ir ieguvuši uz??mumi, izv?loties šo finanšu instrumentu,
atz?m? Baltikums Bank Invest?ciju piesaistes p?rvaldes vad?t?js J?nis
Dubrovskis.

Vienlaikus tikpat svar?gi ir att?st?t ar? pašu pakalpojumu. Šobr?d Baltikums
Bank ir viena no nedaudzaj?m bank?m Baltij?, kas jau vair?k nek? 6 gadu garum?
ne tikai organiz? oblig?ciju emisiju uz??mumiem, bet ar? m?r?tiec?gi att?sta
min?to finanšu instrumentu, t?d?j?di atbalstot uz??m?jdarb?bu un veicinot
biznesa att?st?bu visdaž?d?kaj?s nozar?s.

T?, nupat v?rtspap?ru tirg? ir ien?kušas v?l divu uz??mumu oblig?ciju emisijas,
ko organiz? Baltikums Bank. Oktobra beig?s AS “ELKO Grupa” re?istr?ja
pamatprospektu oblig?ciju publiskajam pied?v?jumam 50 miljonu eiro apm?r? un
SIA “ExpressCredit” iegr?matoja 5 miljonu eiro emisiju.

Lai veicin?tu izpratni par biznesam tik ?oti noz?m?go finanšu instrumentu un
vienlaikus populariz?tu oblig?ciju emitentus un to v?rtspap?rus, Baltikums Bank
speci?listi ir izstr?d?juši specializ?tu interneta vietni www.highyield.eu
.Taj? ir apkopoti aktu?lie pied?v?jumi Baltijas akciju tirg?, k? ar? izkl?st?ta
investoriem–ies?c?jiem noder?ga inform?cija.

Jaunizveidot? interneta vietne ir pieejama tr?s valod?s - latviešu, krievu,
ang?u, un ir orient?ta uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas maziem, vid?jiem un
lieliem investoriem, kas paši v?las atrasts jaunas invest?ciju iesp?jas.

“Ir svar?gi izprast, cik noz?m?gas priekšroc?bas biznesa att?st?bai sniedz
oblig?ciju emisija, t?p?c m?s no savas puses labpr?t konsult?jam uz??mumus:
iepaz?stin?m ar tirgus standartiem, normat?vaj?m pras?b?m un pal?dzam non?kt
l?dz galvenajam ieguvumam – papildus finans?juma piesaistei,” ar savu pieredzi
dal?s J?nis Dubrovskis. “Visus highyield.eu m?jaslap? min?tos emisiju
prospektus ir re?istr?jusi Latvijas Republikas Finanšu un kapit?la tirgus
komisija un t?s ir iek?autas Nasdaq Riga. “Tas nor?da uz to, ka š?s
invest?cijas ir ar zin?mas kvalit?tes standartu, kas to atš?ir no daudziem
zin?maj?m Twino vai Mintos platform?m”, uzsver invest?ciju piesaistes
speci?lists.

Baltikums Bank speci?listi ir organiz?juši vair?k nek? 30 sl?gt?s un publisk?s
emisijas, piesaistot visplaš?ko investoru loku – bankas, pensiju un ieguld?jumu
fondus, tur?gas priv?tpersonas un individu?lus ieguld?t?jus. J?nim Dubrovskim
2014. gad? pasniegta ?paš? Nasdaq Riga biržas Gada balva par ieguld?jumu
Latvijas korporat?vo oblig?ciju tirgus att?st?b? un invest?ciju iesp?ju
paplašin?šanu priv?tajiem un institucion?lajiem investoriem.

Papildus inform?cija par emitentiem:

“ELKO Grupa” ir viens no vadošajiem IT produktu vairumtirgot?jiem, risin?jumu
un servisa ekspertiem Austrumeirop?. Uz??mums ir dibin?ts 1993.gad?. Tas
p?rst?v vair?k nek? 90 IT ražot?jus un p?rdod to preces vair?k nek? 7000
mazumtirgot?jiem, viet?jiem datortehnikas ražot?jiem un sist?mu integratoriem.

SIA “ExpressCredit ir licenc?ts nebanku pat?r?t?ju kredit?šanas uz??mums, kas
dibin?ts 2009. gad?. SIA “ExpressCredit” darbojas ar z?molu Banknote 38
liel?kaj?s Latvijas pils?t?s un apdz?vot?s viet?s 95 fili?l?s

Ingr?da Šmite
Baltikums Bank AS
Sabiedrisko attiec?bu un komunik?cijas p?rvaldes vad?t?ja
ingrida.smite@baltikums.eu

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.