Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-16

Vendator: Aktieägarna i Vendator kallas härmed till extra bolagsstämma

AKTIEÄGARNA I VENDATOR KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Vendator AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen
den 17 december 2015 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Gustavslundsvägen 143,
Alviks Strand, i Bromma.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som vill delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 11 december 2015,

- dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast måndagen den 14
december 2015.

Anmälan ska göras skriftligen till Vendator AB, Att: Gustav Kask,
Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, per telefon 08-458 61 00 eller via
e-post Gustav.Kask@vendator.se . Vid
anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer
under kontorstid, adress, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ombud och biträden.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in
redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på
begäran och finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats
www.vendator.se senast från och med tre veckor
före stämman och dagen för stämman. Den som företräder juridisk person
ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget
namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 11 december 2015. Sådan registrering kan vara
tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolagsordningens § 1 ska ändras på sätt att bolagets firma är hubbr AB.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar
Fullständigt förslag samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen
föreskriver kommer senast från och med tre veckor före bolagsstämman och
dagen för stämman att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets
webbplats www.vendator.se . Kopia av nämnda
handlingar kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på
begäran och finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats
www.vendator.se senast från och med tre veckor
före stämman och dagen för stämman.

Stockholm i november 2015

Vendator AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vendator Kallelse till extra bolagsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.