Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Venue Retail Group: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP (PUBL)

Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr.
556540-1493, ("Venue Retail Group" eller "Bolaget") kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 11 december 2019 klockan 15:00 i Venue
Retail Groups lokaler på Karlavägen 108 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 5 december 2019,

dels torsdagen den 5 december 2019, helst senast kl. 16.00, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till anders.arverud@venueretail.com, per fax 08-508 992 90 alternativt via brev till Venue Retail Group Aktiebolag (publ), Box 24085, 104 50 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 5 december 2019, då
sådan omregistrering skall kunna vara verkställd före denna dag.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, bör bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis")
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än
ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock
högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets
hemsida (www.venueretail.com) samt skickar dessa utan kostnad till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om
fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skickas per
brev till Bolaget på ovan angiven adress senast torsdagen den 5
december 2019.

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till
171 880 160, varav 300 aktier av serie A, 145 095 629 aktier av serie
B och 26 784 231 aktier av serie C. Varje A-aktie har tio (10)
röster, varje B-aktie en (1) röst och varje C-aktie en (1) röst. Det
totala antalet röster uppgår till 171 882 860.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter
13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt revisorerna
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

17. Beslut om förslag till beslut om valberedning
18. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
19. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Emma Norburg
till ordförande vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade
vinstmedlen om 5 610 713 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet
bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att till styrelsen
skall utgå ett arvode om

150 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda ledamöterna.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att inget
styrelsearvode skall utgå till sådan styrelseledamot som direkt eller
indirekt (via bolag) äger mer än 1 000 000 aktier i bolaget vid
tidpunkten för årsstämman. Detsamma föreslås gälla för sådan
styrelseledamot som även är styrelseledamot eller verkställande
direktör i bolag som äger mer än 1 000 000 aktier i bolaget.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ulf Eklöf, Tommy
Jacobson, Bo Eklöf, Christel Kinning samt Håkan Lundstedt.
Valberedningen föreslår vidare att Ulf Eklöf omväljs till styrelsens
ordförande och Tommy Jacobson omväljs till styrelsens vice
ordförande. Samtliga val avser tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Punkt 13 - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att stämman skall välja ett registrerat
revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 14 - Fastställande av arvoden åt revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 15 - Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till
revisor i bolaget för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 16 - Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget enligt följande.

1. Riktlinjernas omfattning mm

1.1 Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp, för närvarande verkställande
direktören och finanschefen samt cheferna för personal, marknad,
försäljning, inköp och logistik.

1.2 Avtal som ingås efter årsstämmans beslut omfattas av riktlinjerna som även gäller för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

1.3 Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

2. Övergripande principer

2.1 Principerna för ersättning till ledande befattningshavare skall i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning.

2.2 Den totala årliga kontanta ersättningen till ledande befattningshavare, dvs. fast lön jämte bonus, skall vara fastställd med utgångspunkt från att den skall vara konkurrenskraftig. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med medianen för likvärdiga positioner inom relevant marknad. Kompensationen skall vara baserad på såväl prestation som befattning och bör därför innehålla en kombination av fast lön och bonus.

3. Ersättning och ersättningsformer

3.1 Bolagets ersättningssystem skall innehålla olika former av ersättning, såväl fast som rörlig, i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer att kortsiktiga och långsiktiga mål nås.

Fast lön: den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll, liksom på individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Årlig bonus: verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen skall kunna erhålla en årlig bonus. Den årliga bonusen skall vara strukturerad som en rörlig del av den totala kontanta ersättningen. Bonusmål skall i första hand vara relaterade till utfall av koncerngemensamma finansiella mål - försäljningsutveckling jämfört med budget och resultat EBITDA jämfört med budget samt utvecklingen av Bolagets aktiekurs. Även andra mål, såsom visst resultatmål, visst försäljningsmål eller aktiekurs skall dock kunna användas som utgångspunkt för bonusen om det är motiverat. För att säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt intresse skall även individuella resultatmål kunna fastställas som grund för bonus. Bonusmålen skall fastställas årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med Bolagets affärsstrategi och resultatmål. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av bonus skall kunna variera beroende på befattning och får utgöra maximalt sex månadslöner av den fasta lönen.

Pensioner: vid ingående av nya pensionsavtal skall ledande befattningshavare som är pensionsberättigade - verkställande direktören exkluderad - ha sedvanliga pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. Pensionering sker för ledande befattningshavare vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar skall baseras enbart på fast lön. Beträffande verkställande direktören skall kunna göras pensionspremieinbetalningar motsvarande 30 % av dennes grundlön intill pensionering.

Övriga förmåner: övriga förmåner, exempelvis företagsbil, ersättning för frisk- och sjukvård samt sjukförsäkring, skall utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt samt bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

4. Villkor vid uppsägning

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida tre - tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida.

5. Information om ersättningar som inte på förhand är bestämda till visst belopp

Bolagets kostnad för den årliga bonusen (exklusive sociala avgifter) enligt försla...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.