Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-09

Venue Retail Group: Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group aktiebolag (publ)

PRESSMEDDELANDE 2014-07-09

Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr.
556540-1493, ("Venue Retail Group" eller "Bolaget") kallas härmed
till extra bolagsstämma fredagen den 1 augusti 2014 kl. 10.00 i Venue
Retail Groups lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är lördagen den 26 juli 2014 (notera att då avstämningsdagen inte är en bankdag, måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 25 juli 2014). Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 25 juli 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 28 juli 2014. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till lars.ingman@venueretail.com, per telefon 08-508 992 00, per fax 08-508 992 90 alternativt via brev till Venue Retail Group Aktiebolag (publ), Box 4011, 102 61 Stockholm. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde (högst två biträden). Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig dagtecknad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år) och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av nya
styrelseledamöter, styrelseordförande samt vice ordförande.

8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier
av serie B.

9. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Aktieägare (Varenne AB samt Ulf, Bo och Kalle Eklöf) företrädande ca
22,7% av samtliga röster i Bolaget föreslår att advokaten Kristofer
Johannesson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Fastställande av antal styrelseledamöter och val av nya
styrelseledamöter, styrelseordförande samt vice ordförande

Styrelsens ordförande Mats Persson har meddelat att han lämnar
styrelsen. I anledning härav föreslår aktieägare (Varenne AB samt
Ulf, Bo och Kalle Eklöf) företrädande ca 22,7% av samtliga röster i
Bolaget att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå
till sex stycken utan styrelsesuppleanter samt att till nya
styrelseledamöter välja Bo Eklöf och Jimmy Johansson. Det föreslås
vidare att Ulf Eklöf väljs till styrelsens ordförande samt att Tommy
Jacobson väljs till vice ordförande.

Punkt 8: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av
aktier av serie B

Styrelsen har tisdagen den 8 juli 2014, med företrädesrätt för
aktieägarna och under förutsättning av bolagsstämmans godkännande,
beslutat om emission av högst 4 063 513 aktier av serie B i Bolaget.

Rätt att teckna de nya aktierna av serie B tillkommer de aktieägare,
oavsett serie, som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för Bolaget på avstämningsdagen fredagen den 8 augusti
2014. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för vardera, på
avstämningsdagen, innehavd aktie (oavsett serie). Två teckningsrätter
berättigar till teckning av en aktie av serie B. Teckning av aktier
med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 12 augusti 2014 till och med den 26 augusti
2014.

Teckningskursen för aktierna är 12,30 kronor per aktie av serie B,
vilket ger totalt 49 981 209,90 kronor om samtliga aktier tecknas.
Eftersom emissionen sker till en teckningskurs om 12,30 kronor per
aktie av serie B, vilket understiger aktiens kvotvärde om 14 kronor,
skall skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet täckas genom
överföring från Bolagets överkursfond i enlighet med
aktiebolagslagens bestämmelser så att Bolagets aktiekapital genom
emissionen och överföringen från överkursfonden kan ökas till totalt
14 kronor per tecknad, tilldelad och betald aktie av serie B.
Överföringen skall ske innan emissionen registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner denna
emission.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna
kallelse till 8 127 026 stycken, varv 300 aktier av serie A och 8 126
726 aktier av serie B. Varje aktie av serie A medför tio (10) röster
och varje aktie av serie B medför en (1) röst. Det totala antalet
röster i Bolaget uppgår till 8 129 726 röster. Bolaget äger inga egna
aktier.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas
tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget
på Ringvägen 100, 11tr, i Stockholm och på Bolagets hemsida,
www.venueretail.com, från dagens datum och sänds till de aktieägare
som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2014
Venue Retail Group Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Eklöf, vice ordförande, telefon 0706-343001
Lars Ingman, CFO telefon 070-639 86 87

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande onsdagen den 9 juli 2014 kl 08.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer,
resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den
ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service
och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två
affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna
Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/kallelse-till-extra-bolag...
http://mb.cision.com/Main/877/9614393/265256.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.