Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-03

Venue Retail Group kommer att skicka ut ackordsförslag till Bolagets borgenärer, utse en ny koncernledning samt offentliggör en förteckning över tillgångar per den 30 juni 2020

Ackordsförslaget

Ackordsförslaget innebär att Bolagets ackordsborgenärer erbjuds betalning av hela fordringsbeloppet upp till 2 000 kronor samt betalning av 25 procent av överskjutande belopp. Betalningen kommer att erläggas kontant och omfattar borgenärernas sammanlagda oprioriterade fordringar på Bolaget per den 20 november 2019, datumet för Bolagets rekonstruktion. Betalning av ackordslikviden kommer att ske i tre rater och den sista betalningen beräknas ske senast den 31 juli 2021. Någon säkerhet för ackordets fullgörande har inte ställts. Som tidigare meddelat avser Bolaget att genomföra en företrädesemission som är garanterad upp till 73,5 miljoner kronor. Emissionen och den tidigare meddelade finansieringsöverenskommelsen med Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") förutsätter att ackordserbjudandet utan ändringar accepteras och vinner laga kraft.

De åtgärder som beskrivs i detta pressmeddelande och den tidigare meddelade finansieringslösningen med Nordea samt företrädesemissionen resulterar sammantaget i att Bolaget inte har ekonomiska förutsättningar att erbjuda en högre ackordsnivå än 25 procent.

Om ackordserbjudandet inte antas av en erforderlig andel av Bolagets borgenärer är det Bolagets styrelses bedömning att Bolaget kommer försättas i konkurs. För det fall Bolaget försätts i konkurs bedöms de oprioriterade fordringsägarna bli lottlösa, varför det är Bolagets bedömning att det är till fördel för fordringsägarna att ackordet genomförs. Det är även rekonstruktörens uppfattning att ackordsförslaget är till fördel för fordringsägarna.

Det konstateras att Bolagets rörelsekapital bedöms räcka i åtminstone tolv månader förutsatt att ackordet godkänns och nyemissionen genomförs.

Åtgärder under rekonstruktionens genomförande

Som tidigare har meddelats har Bolaget under rekonstruktionsperioden, den 1 juni 2020, utsett en ny verkställande direktör. Den verkställande direktören har förstärkt Bolaget med tre nya nyckelpersoner inom avdelningarna försäljning/inköp & logistik och marknad & online. Vidare avser Bolaget att utse en ny koncernledning den 1 september 2020.

Bolaget har arbetat fram en första version till ny affärsplan och påbörjat arbetet med att testa denna genom att öppna två pilotbutiker i Stockholm. Affärsplanen går bland annat ut på att bredda produktsortimentet i butikerna vilket i sin tur breddar Bolagets målgrupp och gör Bolaget mindre beroende av vissa specifika produktsegment. Bolaget testar under sommaren ett antal utvalda nya produktsegment för utvärdering och beslut tidig höst. Utöver de nya produkterna planerar Bolaget att påbörja uthyrning av handväskor och resväskor samt förstärka serviceutbudet. Åtgärderna enligt den nya affärsplanen har hittills gett positiva resultat. Effekterna av affärsplanen kommer dock successivt. Bolagets bedömning är att den nya affärsplanen kommer att vända Bolagets negativa resultat till ett positivt resultat med start räkenskapsåret september 2021-augusti 2022. Slutlig version av Affärsplan väntas beslutas tidig höst.

Under de senaste 18 månaderna har antalet anställda på huvudkontoret minskat från omkring 55 till omkring 40. Från och med hösten 2020 kommer antalet anställda på huvudkontoret att uppgå till omkring 35. Bolaget bedömer att det reducerade antalet anställda på huvudkontoret då kommer att vara tillräckligt för att kunna genomföra affärsplanen. Avseende bemanningen i butikerna har Bolaget vidtagit neddragningar vilka beräknas uppgå till omkring 6,5 miljoner kronor under ett års tid, räknat från och med juli 2020.

Under de senaste två åren har Bolaget arbetat med att se över butiksnätet. Under rekonstruktionsperioden har sex lokaler frånträtts och Bolaget bedömer att fler butiker kommer att frånträdas. Den pågående pandemin har medfört omförhandlingar med hyresvärdar som i sin tur resulterat i tillfälliga hyresreduktioner. Bolaget har erhållit hyresreduktioner om totalt omkring 6 miljoner kronor för 2020 och omkring 1,5 miljoner kronor för 2021. Därtill tillkommer särskilda hyresreduktioner med anledning av pandemin om omkring 3,5 miljoner kronor. Bolaget har därutöver flyttat huvudkontoret till en mindre lokal, vilket har reducerat hyreskostnaderna med omkring 2,5 miljoner kronor per år. Utöver pågående översyn av butiksnätet arbetar Bolaget med att öka onlineförsäljningen. Bolaget har för avsikt att implementera en omnikanalstrategi som innebär att en kund kan hämta eller lämna en produkt lika enkelt i fysisk butik som på nätet via postombud.

Bolagets försäljning beräknas ha minskat med omkring 30 procent jämfört med föregående räkenskapsår. Den pågående pandemin är den främsta anledningen till den minskade försäljningen, vilket har slagit hårt mot Bolagets produkter inom segmentet Travel. Vidare har Bolagets butiker haft begränsade öppettider. Bolagets målsättning är att öka försäljningen under nästa räkenskapsår så att den återigen uppgår till nivåerna under räkenskapsåret 2019/2020. Med beaktande av den nya affärsplanen beräknar Bolaget att kunna öka försäljningen med omkring 12 procent per år från och med hösten 2023.

Bolagets totala omkostnadsmassa har under de senaste 12 månaderna gått ned från omkring 460 miljoner kronor per år till omkring 400 miljoner kronor per år. Bolaget avser att fortlöpande omförhandla hyresavtal med syfte att uppnå betydande sänkningar de kommande åren.

Som tidigare har meddelats har Bolaget erhållit positivt besked från Nordea om ett nytt bankavtal vilket beräknas vara på plats under augusti 2020. Bolaget planerar också att genomföra en företrädesemission i anslutning till rekonstruktionens avslutande, vilken är garanterad till 73,5 miljoner kronor. Bankavtalet och emissionsgarantierna är villkorade av att borgenärerna vid borgenärssammanträdet accepterar det nu erbjudna ackordsförslaget.

Åtgärder genomförda av Ernst & Young

Ernst & Young har genomfört en utredning avseende Bolagets fullgörande av bokföringsskyldigheten som åligger Bolaget. Ernst & Young har konstaterat att bokföringen har förts enligt bokföringsmässiga principer. Bokföringen bedöms av Ernst & Young vara välordnad och har fullgjorts i överensstämmelse med bokföringslagen.

Bolagets rekonstruktör har mot bakgrund av Ernst & Youngs utredning bedömt att det inte föreligger några återvinningsbara betalningar. Vidare har Ernst & Youngs i enlighet med vad som är sedvanligt i samband med en företagsrekonstruktion undersökt om det finns omständigheter som ger skälig anledning till misstanke att Bolagets ställföreträdare har gjort sig skyldiga till brott mot Bolagets borgenärer. Inga sådana omständigheter har framkommit.

Tillgångar och skulder per den 30 juni 2020

Till ackordsförslaget har en förteckning bilagts avseende värdet på Bolagets tillgångar per den 30 juni 2020 samt Bolagets skulder per den 20 november 2019. Till ackordsförslaget har också bilagts ett värderingsutlåtande avseende Bolagets tillgångar som är gjord utifrån ett fiktivt konkursscenario. Förteckningen och värderingsutlåtandet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.venueretail.com.

Sammanställning av och skulder

Tillgångar 196 417 438
Prioriterade skulder 167 136 987
Oprioriterade skulder 132 931 988
Brist -103 651 537

Bolagets tillgångar är fördelade enligt nedan.

Aktier i dotterbolag 44 215 182
Koncerninterna fordringar 88 288 050
Immateriella tillgångar 0
Inventarier 0
Kundfordringar 451 107
Varulager 63 000 000
Bankmedel 112 599
Handkassa 350 500
 

Vid upprättandet av förteckningen har vissa tillgångar försiktigtvis tagits upp till lägre belopp än de bokförda beloppen. Av Bolagets tillgångar utgör varulagret 63 miljoner kronor, vilket är det bedömda värdet enligt värderingsutlåtandet.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2020 kl. 22.00 CEST.

Om Venue Retail Group

Venue Retail Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.