Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-09

Venue Retail Group: Styrelsen i Venue Retail Group beslutar om säkerställd nyemission om cirka 50 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieä

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Australien.

Venue Retail Group Aktiebolag (publ) ("Venue Retail Group" eller
"Bolaget") offentliggjorde den 26 juni 2014 styrelsens avsikt att
föreslå en företrädesrättsemission om cirka 40-50 miljoner kronor för
att stärka Bolagets finansiella ställning och säkerställa nästa steg
i den omfattande utvecklingen av Bolagets butikskoncept i syfte att
förbättra Bolagets marknadspositioner. Styrelsen har nu beslutat om
en säkerställd nyemission om högst cirka 50 miljoner kronor med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från extra
bolagsstämma den 1 augusti 2014.

Kallelse till den extra bolagsstämman har idag offentliggjorts i
separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen genomförs på huvudsakligen följande villkor:

· Aktieägare i Venue Retail Group har företrädesrätt att teckna en
(1) ny aktie av serie B för varje två (2) befintliga aktier som
innehas, oavsett serie

· Teckningskursen är 12,30 kronor per B-aktie vilket motsvarar en
total emissionslikvid om cirka 50 miljoner kronor före
emissionskostnader

· Teckningsperioden kommer att löpa under perioden från och med den
12 augusti 2014 till och med den 26 augusti 2014

· Bolagets största ägare, Varenne AB ("Varenne") (representerande
17,7 procent av kapitalet och rösterna) och familjen Eklöf [1]
(http://#_ftn1) (representerande cirka 8,0 procent av kapitalet och
rösterna) har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar
i Företrädesemissionen och därutöver lämnat garantiåtaganden (Varenne
och Ulf Eklöf) som innebär att Företrädesemissionen är helt
säkerställd

· Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra
bolagsstämma som äger rum den 1 augusti 2014

Bakgrund och motiv
Företrädesemissionen görs för att stärka Venue Retail Groups
finansiella ställning och säkerställa nästa steg i den omfattande
utvecklingen av Bolagets butikskoncept i syfte att förbättra Bolagets
marknadspositioner.

· De senaste åren har Bolaget genomfört flertalet strukturåtgärder
för att nå förutsättningar för lönsam tillväxt, exempelvis har
olönsamma butiker avvecklats och den centrala organisationen slimmats
med minskade fasta kostnader som följd. Vidare har Bolaget genom
förvärvet av Deco Bags och ett stort antal nyöppnade butiker fått
tillgång till flera attraktiva butikslägen.

· Arbetet med att utveckla ett konkurrenskraftigt kunderbjudande
inom affärsområde Accessoarer har tagit längre tid än beräknat och
under de senaste nio månaderna har Bolaget upplevt en svagare
efterfrågan, särskilt i Accent- och Morrisbutikerna, vilket medfört
en försämrad lönsamhet. Det svagare resultatet är även kopplat både
till ett svagare detaljhandelsklimat, framförallt i Norge, samt till
att Venue Retail Group inte lyckats nå marknaden med rätt erbjudande
i sina butiker.

· Under våren 2014 började Venue Retail Group utveckla en plan för
att stärka kunderbjudandet genom ett uppdaterat butikskoncept som ger
en förbättrad kundupplevelse, ett sortiment med högre designgrad samt
en ny kommunikationsplattform för att stärka positionen.

· Under hösten 2014 och våren 2015 kommer resurser att tillföras för
att implementera arbetet med att stärka Bolagets marknadsposition,
främst för affärsområde Accessoarer (Accent- och Morriskonceptet).
För att kunna initiera implementeringen på ett slagkraftigt sätt har
Bolagets styrelse beslutat genomföra Företrädesemissionen.

· Som ett led i den kommande utvecklingen och för att skapa
finansiell flexibilitet avser Bolaget att delvis använda
emissionslikviden för att ersätta befintlig lånefinansiering.

Villkor för Företrädesemissionen
Aktieägare, oavsett serie, i Venue Retail Group ska ha företrädesrätt
att teckna en (1) ny aktie av serie B för varje två (2) befintliga
aktier, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen för
Företrädesemissionen. Varje aktie i Bolaget, oavsett serie, ska
berättiga till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger
rätt till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckningskursen har
fastställts till 12,30 kronor per B-aktie. Det motsvarar en rabatt om
cirka 37 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet
av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Venue Retail
Group-aktien den 8 juli 2014 på NASDAQ OMX Stockholm.

4 063 513 nya B-aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.
Då Företrädesemissionen är helt säkerställd genom teckningsåtaganden
och garantiförbindelser kommer den totala emissionslikviden att uppgå
till 49 981 210 kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen
förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att äga
rum i Stockholm den 1 augusti 2014, kl 10.00. Kallelsen till den
extra bolagsstämman offentliggjordes separat i dag, den 9 juli 2014,
och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.venueretail.com.

Existerande ägare av A- och B-aktier har företrädesrätt i förhållande
till det antal aktier de äger, oavsett serie. För det fall samtliga
aktier inte tecknas med företrädesrätt har aktieägare och övriga
intressenter möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.
Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt ska i första
hand tilldelas sådana tecknare som också tecknat aktier med stöd av
företrädesrätt. Efter tilldelning av aktier som tecknats utan
företrädesrätt kommer eventuella därefter återstående aktier
tilldelas garanterna Varenne och Ulf Eklöf.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Bolagets största ägare, Varenne (representerande 17,7 procent av
kapitalet och rösterna) och familjen Eklöf (representerande 8,3
procent av kapitalet och rösterna) har genom teckningsåtaganden
förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande
sina respektive ägarandelar i Venue Retail Group, vilket motsvarar
sammanlagt 26,0 procent av aktierna som emitteras i
Företrädesemissionen. Därutöver har Varenne och Ulf Eklöf genom
emissionsgarantier med lika delar [2] (http://#_ftn2) förbundit sig
att teckna de aktier i Företrädesemissionen som eventuellt inte har
tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter, varvid såväl
Varennes som familjen Eklöfs emissionsgarantier motsvarar respektive
cirka 37,0 procent av Företrädesemissionen, tillsammans 74,0 procent
av Företrädesemissionen. Detta innebär att Företrädesemissionen till
fullo är säkerställd genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier
av Varenne och familjen Eklöf.

Varenne respektive familjen Eklöf kan baserat på ovan angivna
ägarandelar i Bolaget, till följd av ingångna teckningsförbindelser
och emissionsgarantier, komma att inneha högst cirka 29,9 procent
respektive högst cirka 17,9 procent av kapitalet och rösterna i Venue
Retail Group.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen
1 augusti: Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om
Företrädesemissionen

6 augusti: Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive
teckningsrätt

8 augusti: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
11 augusti: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
12-21 augusti: Handel med teckningsrätter
12-26 augusti: Teckningsperiod
29 augusti: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen

Finansiella och legala rådgivare
Carnegie är finansiella rådgivare till Venue Retail Group i
Företrädesemissionen och Baker & McKenzie är legala rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Eklöf, vice ordförande, telefon 0706-343001
Lars Ingman, CFO telefon 070-639 86 87

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande onsdagen den 9 juli 2014 kl 08.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer,
resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den
ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service
och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två
affärsområdena Accessoarer och Skor genom de helägda kedjorna Accent,
Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Venue
Retail Group.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Australien eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, i dess senaste lydelse, eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

----------------------------------------------------------------------

[1] Familjen Eklöf består av Ulf, Bo och Kalle Eklöf.
[2] I den osannolika situationen att Varennes garantiåtagande, vid en
likadelning av garantiåtagandena mellan Varenne och Ulf Eklöf, skulle
innebära att Varenne blir innehavare av minst 30 procent av rösterna
i Bolaget har Ulf Eklöf åtagit sig att vikta sitt garantiåtagande i
sådan utsträckning att Varenne endast blir innehavare av maximalt
29,9 procent av rösterna i Bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/styrelsen-i-venue-retail-...
http://mb.cision.com/Main/877/9614387/265250.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.