Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Veoneer: Kvartalsrapport juli - september 2021

Stockholm, 26 oktober 2021 (NYSE: VNE och SSE: VNE-SDB)

Finansiell sammanfattning - kvartal 3 21

 • Aktiv Säkerhet driver organisk försäljningstillväxt, trots att den globala fordonsproduktionen är 20% lägre jämfört med samma period 12 månader tidigare

 • Nettoomsättning 391 MUSD, nettoomsättningen ökade 5%, organisk försäljning1 ökade 3%

 • Försäljningen inom Aktiv Säkerhet ökade med 27%, organisk försäljning ökade 24% jämfört med samma period 12 månader tidigare

 • Operativt kassaflöde uppgick till -120 MUSD

 • Bankmedel uppgick till 420 MUSD

 •   Veoneer fokuserar för närvarande på att ge information rörande den pågående förvärvsprocessen och ger inte längre framåtblickande finansiella prognoser eller anordnar telefonkonferenser

Viktiga händelser i verksamheten

 • Ett slutgiltigt fusionsavtal tecknades där SSW och Qualcomm förvärvar Veoneer, fusionsavtalet med Magna International Inc har avslutats

 • Organisk försäljningstillväxt översteg den globala fordonsproduktionen med ca 23 procentenheter under tredje kvartalet 2021

 • Bristen på halvledare fortsätter vara en utmaning för fordonsindustrins leveranser och kostnader

 • Tillfällig ökning av lager påverkade kassaflödet negativt, förväntas återgå till mer normala nivåer under det fjärde kvartalet

 • På IAA i München genomförde Arriver, Veoneers mjukvaruenhet för ADAS och AD, sin första publika demonstration på plattformen Snapdragon Ride med positiv respons och positiva omdömen

 • Veoneer meddelade att man är en viktig leverantör av aktiv säkerhet till Mercedes S-Klass, där 4:e generationen visions- och perceptionsmjukvara möjliggör självkörande på nivå 3

 • Vid kvartalets slut uppgick orderingången för senaste 12 månaderna till mer än 500 MUSD i genomsnittlig årlig försäljning

Nyckeltal

Juni till Januari
september till
september
Milj.  dollar 2021 2020 Förändring 2021 2020 Förändring
$ % $ % $ $ % $ % $
Nettoomsättning 391 371 20 1 208 918 290
Bruttovinst / 65 16,6% 54 14,6% 11 183 15,1% 110 12,0% 73
Marginal
RD&E, netto / % -102 (26,1%) -124 (33,4%) 22 -326 (27,0%) -299 (32,6%) -27
av
nettoomsättning
Rörelseresultat -89 (22,7%) -103 (27,8%) 14 -285 (23,6%) -290 (31,6%) 5
/ Marginal
Kassaflöde från -120 1 -121 -299 -115 -184
den löpande
verksamheten

    

Kommentar från Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör och koncernchef

Veoneer uppvisade ett starkt operativt resultat under tredje kvartalet. Trots en sekventiell minskning av den globala fordonsproduktionen med 12%, var vår nettoomsättning i princip oförändrad sekventiellt. Genom våra marknadsanpassningsinitiativ har vi även lyckats förbättra vårt bruttoresultat och minska vår rörelseförlust, både sekventiellt och jämfört med föregående år. Jag vill tacka alla på Veoneer för att de fortsätter leverera trots svåra marknadsförutsättningar med osäkerhet och snabba förändringar.

Den globala underliggande efterfrågan på alla våra produkter fortsätter vara mycket stark, men i likhet med många andra industrier och företag idag fortsätter bristen på halvledare och störningar i leverantörskedjan att begränsa vår tillväxt. Vi hanterar denna situation dagligen och gör vårt yttersta för att stötta våra kunder i denna svåra situation.

Den stegvisa försvagningen av den globala fordonsproduktionen under kvartalet innebar särskilda utmaningar och ledde till en temporär uppbyggnad av våra lager, vilket återspeglas i vårt rörelsekapital och kassaflöde. Vi har tagit initiativ för att åtgärda situationen och jag ser detta som ytterligare bevis på vår starka disciplin och starka fokus på leveranser då förväntningarna på fordonsproduktionen för helåret 2021 gått från 14% tillväxt i början av året till i princip oförändrade, från de låga nivåer som rådde under Covid-19 pandemin 2020.

Vi fortsätter se ett starkt moment för våra teknologier och produkter. Under kvartalet lanserades Subaru Forrester, där vi räknar med höga volymer, med vår stereokamera. Vi lanserade också vår 9:e kund med monovision generation 4, vi tillkännagav att vi levererar nyckelteknologier till Mercedes S-Klass uppgradering till självkörande på nivå 3 och vi genomförde den första publika demonstrationen av lösningen Arriver-Snapdragon Ride, vilken fick utmärkt respons på mässan IAA i München.

Efter kvartalets slut tillkännagav vi att vi tecknat ett fusionsavtal med SSW och Qualcomm där SSW förvärvar Veoneer och därefter överför Arriver till Qualcomm. Styrelsen bedömde att 37 USD per aktie, kontant från Qualcomm och SSW, var bättre än den tidigare överenskommelsen med Magna International. Fusionen med SSW och den efterföljande affären SSW-Qualcomm är beroende av olika villkor och vi kommer att kommunicera uppdaterad information efterhand.

Vi kommer fortsätta fokusera på vårt dagliga arbete, leverera till våra kunder, övervinna brister- och logistikproblem samt fortsätta utveckla våra produkter och teknologier. Jag är mycket tacksam över att vårt team visar stor beslutsamhet och anpassningsförmåga under denna period med både interna och externa förändringar.

Övriga sidor i rapporten publiceras enbart på engelska.

1)       Ej U.S. GAAP samt övrigt markerat med '*', se jämförelsetabell samt Non-U.S GAAP Financial Measures på sidan 11 i denna kvartalsrapport, angående organisk försäljning, vilken är framåtblickande och inte baseras på U.S. GAAP (god redovisningssed i USA)

Kontakt:
Thomas Jönsson - EVP Communications & IR, +46 8 527 762 27, thomas.jonsson@veoneer.com
Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom EVP Communi­cations & IRs försorg för offentliggörande onsdagen den 26 oktober 2021 kl 12:00 CET.

Författare Cision