Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-03

Veoneer: Veoneers orderbok, orderingång och förväntad försäljning

Stockholm, 3 januari 2020: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB)
beräknar det totala värdet av alla ordrar till ungefär 19 miljarder
USD, vilket ligger i linje med uppskattningen från slutet av 2018 på
mer än 19 miljarder USD. Detta pekar mot en stark framtida
försäljningstillväxt. Orderingången för helåret 2019 beräknas totalt
vara värd 2,5 miljarder USD, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig
orderingång på omkring 550 miljoner USD, där omkring 70% är Aktiv
Säkerhet. Siffran är lägre än förväntat och beror främst på försenad
orderingång, vilket Veoneer indikerade för första gången i sin
kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019.

Den totala orderbokens värde på cirka 19 miljarder USD ligger i linje
med uppskattningen från slutet av 2018, trots att fordonsproduktionen
fram till 2025 väntas minska med i genomsnitt omkring 9%, jämfört med
de uppskattningar som gjordes för ett år sedan. I likhet med
föregående år består omkring 80% av orderboken av elektroniksegmentet
(Aktiv Säkerhet och Restraint Control Systems). Den totala
orderbokens värde beräknas som det totala förväntade
försäljningsvärdet av samtliga nuvarande ordrar.

Givet den fortsatt starka orderboken uppskattar Veoneer att
försäljningen av Aktiv Säkerhet och Restraint Contol Systems ska växa
till ungefär 2,5 miljarder USD år 2022, en årlig tillväxttakt (CAGR)
på ungefär 19%, vilket är mer än 15% högre än nuvarande
fordonsproduktion. Inklusive verksamheten för bromskontrollsystem,
som genomgår en strategisk översyn, förväntas försäljningen uppgå
till cirka 3,3 miljarder USD och en uppskattad CAGR på 20%. Detta kan
jämföras med de senaste 12 månadernas nettoförsäljning per den 30
september 2019, där kärnverksamheten uppgick till 1,604 miljarder USD
och den totala nettoförsäljningen (inklusive bromssystem) till 1,982
miljarder USD.

Veoneer väntas återgå till organisk försäljningstillväxt under 2020.
Baserat på timingen av nya fordonslanseringar väntas tillväxten ske
under andra halvåret detta år. Företaget har för avsikt att dela
ytterligare information om den organiska försäljningen för 2020 och
förväntad orderingång i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2019,
vilken planeras till den 5 februari 2020.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande fredagen den 3 januari 2020 kl 8.30.

Ej U.S. GAAP-baserade beräkningar

I releasen hänvisar vi till organisk försäljningstillväxt, som inte
beräknas enligt U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles,
d v s god redovisningssed i USA). För ytterligare information om
organisk försäljning och organisk försäljningstillväxt, se Veoneers
rapporter hos den amerikanska finansinspektionen SEC.

Definitioner

Orderbok - beräknad total framtida omsättning från nya affärer baserad
på en uppskattning av produktionsvolymer, prissättning och
växelkurser.

Orderingång - beräknad framtida genomsnittliga årlig omsättning från
nya affärer baserad på en uppskattning av genomsnittlig årlig
produktionsvolym, genomsnittligt försäljningspris för dessa produkter
och växelkurser.

Orderbokens totala värde - en total uppskattning av värdet över
affärens totala livslängd baserad på en uppskattning av beräknade
produktvolymer, prissättning och växelkurser.

För ytterligare information

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
thomas.jonsson@veoneer.com
Ray Pekar, VP Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537
ray.pekar@veoneer.com

Veoneer designar och tillverkar hårdvara, mjukvara och systemlösningar
för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt
bromssystem. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet.
Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av
att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har omkring 9100
medarbetare i 13 länder och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är
noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: Denna release
innehåller framåtblickande uttalande i enlighet med USA:s "Private
Securities Litigation Reform Act of 1995". Alla uttalanden i denna
rapport som inte baseras på historiska fakta, inklusive men utan att
begränsas av, ledningens bedömning av historiska data, förväntade
framtida försäöjning (inklusive uppskattning som relateras till
orderingång och orderbok) eller annan framtida rörelse resultat eller
finansiellt resultat är framåtblickande uttalanden. I några fall kan
du identifiera dessa genom framåtblickande ord, såsom uppskattar,
tror, har till intention, beräknar, kan komma att eller dess negativa
motsvarighet och annan jämförande terminologi. Vi har baserat dessa
framåtriktade uttalanden på vår nuvarande förväntning, antaganden och
tillgänglig data från tredje part om framtida händelser och trender
som vi tror kan påverka vår finansiella status, resultat,
affärsstrategi, kort- och långsiktig verksamhet och finansiella
behov.

Nya risker och osäkerheter uppstår från tid till annan och det är inte
möjligt för vår ledning att förutse alla risker, inte heller kan vi
bedöma hur alla dessa faktorer påverkar vår verksamhet eller till
vilken omfattning någon av dessa faktorer, eller kombination av
faktorer, kan påverka det verkliga resultatet så det skiljer sig
signifikant jämfört med dessa framåtblickande uttalanden som vi kan
tänkas göra. Faktorer som kan påverka resultatet signifikant från
dessa framåtblickande uttalanden inkluderar, men begränsas inte till
följande: fordonsindustrins cykliska försäljning och produktion,
förändring inom industrin eller förändrade marknadsförutsättningar
eller regional tillväxt eller minskning, företagets möjlighet att
åstadkomma sina intentionen från en separation från dess tidigare
ägare, vår förmåga att få nya affärer eller förvalta affärer på grund
av ökad konkurrens, högre kostnader n förväntat och resursanvändning
i förhållande till att utveckla nya teknologier, vår förmåga att
säkerställa finansiering för att möta framtida kapitalbehov, högre
råmaterial-, energi- och råvarukostnader, komponentbrist,
förändringar i kund- och konsumentpreferenser för slutprodukter;
marknads acceptans av våra nya produkter; beroende av och relationer
med kunder och leverantörer; ogynnsamma fluktuationer i valutor eller
räntor bland de olika jurisdiktioner där vi verkar; kostnader eller
svårigheter relaterade till integrationen av nya eller förvärvade
företag och tekniker; framgångsrik integration av förvärv och
verksamhet i joint ventures; framgångsrikt genomförande av
strategiska partnerskap och samarbeten; produktansvar, garanti och
återkallande påståenden och utredningar och annan rättstvister och
kundreaktioner därpå; högre utgifter för vår pension och andra
förmåner efter pensionering, inklusive högre finansieringsbehov för
våra pensionsplaner; arbetsstopp eller andra arbetskraftsfrågor;
eventuellt ogynnsamma resultat av framtida rättstvister,
regleringsåtgärder eller utredningar eller påståenden om
överträdelse; vår förmåga att skydda våra immateriella rättigheter;
skattebedömningar av statliga myndigheter och förändringar i våra
skatter; vårt beroende av nyckelpersoner; lagstiftnings- eller
lagstiftningsändringar som påverkar eller begränsar vår verksamhet;
politiska förhållanden; och andra risker och osäkerhetsfaktorer som
beskrivits i vår kvartalsrapport och de upplysningar som lämnats i
företagets kvartalsrapport på formulär 10-Q som lagts fram till
Securities and Exchange Commission den 23 oktober 2019.

För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra
meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities
Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi
har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande
eller uttalanden till följd av ny information eller framtida
händelser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veoneer/r/veoneers-orderbok--orderingang-och-...
https://mb.cision.com/Main/17380/3000836/1169420.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.