Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Verisec: Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april - 30 juni 2019

PERIODEN I SAMMANDRAG

Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 28,2 (19,2) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,5
(-6,9) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,9 (-8,5) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -6,7 (-8,9) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,2
(-5,0) MSEK

· Per den 30 juni 2019 uppgick likvida medel till 8,5 (38,0) MSEK
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -1,37 (-1,98) SEK

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 56,4 (36,9) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,0
(-14,0) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -13,6 (-17,2) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -12,7 (-17,9) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,4
(-13,8) MSEK

· Per den 30 juni 2019 uppgick likvida medel till 8,5 (38,0) MSEK
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -2,61 (-4,02) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2019

· APRIL: Genom samarbete med integrationspartnern Svensk e-identitet
AB slöt Verisec avtal med Norrbottens e-nämnd. I och med detta kommer
de 14 kommuner som ingår i Norrbottens e-nämnd att lägga till Freja
eID som identifieringsmetod till kommunens e-tjänster.

· APRIL: Verisec informerade marknaden om att resultatet i det
första kvartalet skulle överstiga marknadens förväntade utfall.

· MAJ: Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade,
i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för
verksamhetsåret 2018 och att till förfogande stående medel ska
balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under
räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens framlagda förslag att ett
sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 325 000 SEK, varav 125 000 SEK
till ordförande som inte är anställd av bolaget och 100 000 SEK till
var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda
av bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, ska utgöras av fem stämmovalda styrelseledamöter
utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, om omval av Tony Buss, Anders Henrikson,
Christian Rajter och Anders Moberg samt nyval av Taina Malén till
ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja
Christian Rajter till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag. Ernst & Young
AB har meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade
revisorn Andreas Nyberg som huvudansvarig för revisionen.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen.
Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare
för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största
aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en
ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa
företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex
månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31
augusti 2019.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i
bolaget. Styrelsen ska kunna besluta att nyemission ska ske med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen
föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets
aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt
högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då
styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

· MAJ: I samarbete med DevCode BPM AB slöt Verisec avtal med
nätkasinot LuckyDino som därmed kommer introducera Freja eID som
identifieringsmetod för sina användare på den norska spelmarknaden.

· MAJ: Verisec förstärkte ledningsgruppen med två nya medlemmar,
Frida Richter i rollen som Chief Marketing Officer och Dan
Salomonsson som Chief Logistics Officer.

· MAJ: Verisec etablerade Freja eID på den norska marknaden.

· MAJ: Verisec slöt avtal med spelbolaget Svenska Spel AB som därmed
kommer införa Freja eID som en av identifieringsmetoderna till deras
digitala speltjänster.

· MAJ: Verisec slöt avtal med Lidingö stad där Freja eID Plus kommer
användas som identifieringsmetod för åtkomst till kommunens
e-tjänster för medborgare och anställda.

· JUNI: Verisec och Pagero AB ingick samarbete för att genom Pagero
ABs betalningsplattform möjliggöra säkra e-underskrifter av
betalningsfiler till bank.

· JUNI: Verisec slöt avtal med Erik Penser Bank AB om en
finansieringsram motsvarande 30 MSEK, vilket betydde att
finansieringen säkrades för överskådlig tid.

· JUNI: Verisec ingick partneravtal med Crunchfish Proximity AB för
att erbjuda Freja eID tillsammans med deras närhetsbaserade
lösningar, så som deras lösning Blippit som ger handeln nya
möjligheter att checka ut i butik med mobilen.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

· JULI: Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, beviljade stöd till
två av Verisecs ansökningar om innovationsbidrag. De två projekt som
beviljats totalt 2,1 MSEK i statligt stöd är innovationer inom fysisk
identifiering med e-legitimation och inom e-tjänstelegitimering.

· JULI: Verisec inledde samarbete med Pulsen Integration AB som i
och med detta kommer kunna erbjuda Freja eID till sina kunder inom
både offentlig och privat sektor.

KOMMENTAR FRÅN VD

För andra kvartalet i rad ser vi en stark omsättningstillväxt jämfört
med motsvarande period föregående år. Detta är ett besked som både
stärker vår grundintjäning och som vidimerar de beslut om
internationell expansion som genomfördes åren efter noteringen på
Nasdaq First North. Dessa investeringar var långsiktiga och vi ser nu
tydligt resultatet. Investeringarna i Freja eID belastar fortfarande
resultatet, men har betydligt större potential framöver.

Vi tror att den globala marknaden för identitetslösningar och
IT-säkerhet har stora tillväxtmöjligheter. Närmast till hands ligger
dock våra nordiska grannländer, som liknar den svenska marknaden på
flera sätt. En eller ett fåtal befintliga lösningar har skapat
monopolliknande förhållanden - med höga priser och bristande
innovation till följd. Därmed finns en stark efterfrågan både på
regeringsnivå och hos våra större kunder som är verksamma i flera
länder.

Under perioden genomfördes en etablering av Freja eID på den norska
marknaden. Tack vare befintliga nordiska integrationspartners och att
Freja eID är internationellt skalbar är det möjligt att flytta fram
positionen i Norden utan stora investeringar. Övriga nordiska
grannländer kommer att stödjas på liknande sätt och i takt med
kundefterfrågan.

Som led i vårt kontinuerliga arbete att se över olika
finansieringsalternativ träffades under perioden ett avtal med Erik
Penser Bank AB om en finansieringsram motsvarande 30 MSEK.
Tillsammans med befintlig kassa betyder detta att finansieringen
säkrats för överskådlig tid. Den tidigare kommunicerade osäkerheten
kring finansiering är således undanröjd och ger handlingsfrihet i det
fortsatta arbetet.

Under kvartalet genomfördes förändringar i utvecklingsorganisationen,
som även speglades i en utökning av ledningsgruppen. Förändringarna
syftar till en snabbare och effektivare utvecklingsprocess för att
möta marknadens krav och bibehålla den innovationskraft som våra
kunder förväntar sig.

I enlighet med tidigare kommunicerade planer har vi under perioden
tecknat flertalet viktiga avtal med tjänsteleverantörer. Avtalet med
Svenska Spel innebär tillsammans med avtalet med ATG att vi befäster
positionen inom spelmarknaden. Den systematiska bearbetningen av
flera parallella branscher ger resultat och innebär att värdet för
konsumenten ökar kontinuerligt. I kombination med befintliga och
planerade funktioner i Freja eID skapas en ny referens för en
e-legitimation och lägre trösklar för att värva nya användare.

Efter periodens utgång fick vi två ansökningar om innovationsbidrag
beviljade av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Stödet ges inom
ramen för utlysningen "Digital säkerhet och tillförlitlighet - Tema:
Identitet respektive blockkedjor". De två projekt som beviljats
ekonomiskt stöd om totalt 2,1 MSEK är innovationer inom fysisk
identifiering med e-legitimation och inom e-tjänstelegitimering. Båda
dessa områden är eftersatta och har stor potential. Under hösten och
våren 2020 kommer dessa funktioner att lanseras i etapper.

Under hösten kommer vi öka fokus på användare. Bearbetningen kommer i
första hand ske tillsammans med befintliga kunder och mot
användargrupper som idag saknar en säker och användarvänlig
e-legitimation för inloggning.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, augusti 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2019, kl.
07:30 CEST genom ovanstående persons försorg.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och
skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga.
Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec
har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad,
Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på
Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information:
www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs
Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka
e-post till certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/verisec/r/delarsrapport-verisec-ab--publ--...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.