Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Verisec: Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 19 maj 2016
årsstämma, varvid följande beslut fattades:

· Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den
ansamlade vinsten ska balanseras i ny räkning och att någon
vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte ska ske.

· Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2015.

· Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens
ledamöter.

· Årstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

· Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av sex stämmovalda
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Dragoljub Nesic,
Tony Buss, Martin Skånberg, Anders Henrikson, Christian Rajter och
Anders Moberg till ordinarie styrelseledamöter. Dragoljub Nesic
omvaldes till styrelsens ordförande.

· Årstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, med Alexander
Hagberg som huvudansvarig revisor.

· Årstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen.
Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare
för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största
aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en
ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa
företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex
månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31
augusti 2016.

· Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i
bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen
föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets
aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt
högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten
för årsstämman 2016.

· Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen på så sätt att
bolagets säte i bolagsordningen ändras från Nacka kommun till
Stockholms kommun. Ändringen föranleddes av att bolaget har flyttat
huvudkontoret till Stockholms kommun.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på
bolagets hemsida www.verisec.com. Protokollet från årsstämman kommer
att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens
datum.

Informationen är sådan som Verisec skall offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 19 maj 2016 kl. 20.30

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar
lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget
tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec
har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad,
Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014
noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified
Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/verisec/r/kommunike-fran-arsstamma-i-verisec-a...
http://mb.cision.com/Main/10789/2013464/518425.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.