Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Verisec: Verisec renodlar verksamheten kring Freja eID och avyttrar flera verksamhetsdelar

Den 6 april 2020 offentliggjorde Verisec AB (publ) en plan för att
effektivisera och omorganisera verksamheten i syfte att stärka fokus
på e-legitimationen Freja eID. Nu tas nästa steg i detta arbete genom
att styrelsen idag har ingått avtal om att avyttra mindre strategiska
verksamhetsdelar för 48,0 MSEK. Avyttringen sker via ett nybildat
helägt dotterbolag som överlåts till närstående till Verisec, varför
Verisecs styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för
att godkänna transaktionen. I kombination med de aviserade
effektiviseringarna är det styrelsens bedömning att Verisec kommer ha
förutsättningar att nå lönsamhet utan att något nytt kapitaltillskott
kommer att krävas. Extra bolagsstämma för att godkänna avyttring
avses att hållas den 11 maj 2020.

Bakgrund

Verisec har sedan starten 2002 kommit att utvecklas med ett antal
olika verksamhetsdelar inom de två fokusområdena digitala identiteter
och informationssäkerhet. 2017 lanserades e-legitimationen Freja eID
och transformationen av företaget till ett plattformsbaserat
tjänsteföretag inleddes. Freja eID har sedan dess lyckats att
etablera en framgångsrik position på marknaden och efterfrågan har
ökat mycket kraftigt på senare tid; sedan början av 2019 fram till
idag har antalet kunder ökat med över 250 procent.

Tillväxt kräver fokus

Att driva Freja eID - som är en molnbaserad teknikplattform - skiljer
sig i grunden från de traditionella verksamhetsdelarna i Verisec som
utgörs av ID-lösningar som driftas hos respektive kund (Freja
ID/Freja UP), tredjepartsförsäljning av krypteringsutrustning
Hardware Security Modules (HSM:er) och säkra fulfilmenttjänster
(Services). Utan den tekniska kompetens och de finansiella medel som
genom åren ackumulerats från de traditionella verksamheterna hade det
inte varit möjligt att påbörja utvecklingen av Freja eID.

Att var och en av dessa olika verksamhetsdelar ska nå sin fulla
potential inom ramen för samma organisation har av styrelse och
ledning inte bedömts vara lika självklart. Tvärtom har det inneburit
en betydande administrativ börda och höga overhead-kostnader att
driva verksamhetsdelar som till stor del saknar inbördes
synergifördelar och opererar i ett flertal olika länder och i olika
världsdelar.

Verksamhetsdelarna som avyttras

Den transaktion som den extra bolagsstämman har att ta ställning till
avser avyttring av samtliga aktier i Verisecs nybildade helägda
dotterbolag Verisec International AB. Innan avyttringen kommer
verksamhetsdelarna Freja UP (nyligen namnändrat från Freja ID) och
tredjepartsförsäljningen av HSM:er överlåtas till Verisec
International AB. Freja UP är en egenutvecklad produkt för
autentisering och signering som företaget började utveckla omkring
2008. Produkten består av ett system som integreras lokalt hos varje
kund, där kunden själv står för identifieringen av sina egna
användare. Kunderna för denna produkt återfinns främst bland
flertalet banker i Latinamerika och Spanien, som använder produkten
för slutanvändare, samt ett flertal engelska kommuner och
organisationer, som använder produkten för anställda.

Tredjepartsförsäljningen inkluderar främst HSM:er som är en
krypteringsutrustning som används för att säkra digitala
betalningsflöden inom bankväsendet samt för att kryptera känslig
information i andra branscher. Försäljningen av dessa produkter sker
på ett flertal marknader där Norden och Förenade Arabemiraten är
dominerande.

Flera delar av organisationen påverkas av den föreslagna
transaktionen, och totalt kommer 19 anställda och 4 konsulter inom
utveckling, försäljning, support och IT att erbjudas att följa med
till den nya organisation som skapas i och med transaktionen.
Verksamheterna i Mexiko, Förenade Arabemiraten, Spanien, Tyskland och
till viss del Storbritannien kommer överlåtas och således inte längre
att vara en del av Verisec AB. Även verksamheten i Serbien påverkas i
och med att delar av utvecklingsorganisationen överlåts i
transaktionen.

Den verksamhet som ska avyttras kommer att överlåtas till Verisec
International AB innan transaktionen och därmed vara helt separerad,
såväl operativt som organisatoriskt, från Verisec AB.

Varumärket Verisec kommer att medfölja den avyttrade verksamheten, men
Verisec AB kommer att utan kostnad ha full nyttjanderätt att använda
varumärket till och med den 31 december 2021. Varumärket Freja
behålls i den kvarvarande verksamheten, men den avyttrade
verksamheten har full nyttjanderätt att använda varumärket under sex
månader från överlåtelsetidpunkten.

Verksamhetsdelarna som kvarstår

De verksamheter som kvarstår i Verisec AB är Freja eID och Verisec
Services. Freja eID är en Software as a Service (SaaS) plattform för
e-legitimering som lanserades 2017. Freja eID finns i tre så kallade
tillitsnivåer för att möta olika kundbehov. I Sverige är Freja eID
för närvarande den enda mobila e-legitimation som är godkänd för det
statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3
(LOA3) och Freja eID används av myndigheter, kommuner och företag för
att säkert identifiera medborgare, anställda och kunder. Freja eID
finns idag i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien.
Under de senaste åren har Verisecs fokus varit på att utveckla Freja
eID med nya funktioner och att etablera tjänsten på framförallt den
svenska marknaden. Gensvaret har varit stort och kundtillväxten har
varit god. Den rådande Corona-pandemin har bidragit till fortsatt
stark efterfrågan, då många anställda och studenter måste arbeta på
distans, vilket ställer högre krav på digital identifiering.

Den kvarvarande verksamheten kommer även fortsatt ha en betydande
utvecklingsorganisation i Serbien.

Den grundläggande skillnaden mellan Freja eID och den del som
avyttras, (Freja UP) är skalbarheten som möjliggörs av affärsmodellen
i Freja eID. I Freja eID står vi för utfärdandet och säkerställandet
av användarnas identitet. När en användare är inne i systemet kan
denne använda sin en e-legitimation till alla de tjänster som är
integrerade med Freja eID, förutsatt att användaren har rättigheter
att få tillgång till tjänsten.

Verisec Services är en av de ursprungliga verksamheterna i företaget
och utgörs av säkra fulfilmenttjänster, huvudsakligen relaterat till
internetbankdosor. Trots att den stora tillväxten inom digital
identifiering sker inom molnbaserade tjänster såsom e-legitimationer
har utgivningen av dosor visat sig vara stabil och under 2019 till
och med kraftigt ökande. Detta beror på att de flesta banker väljer
att låta sina kunder ha en dosa av redundansskäl och för att möta
regulatoriska krav. Det var bland annat för att möta EU:s krav i det
nya betaltjänstdirektivet PSD2 som Verisec hade en kraftig ökning av
leveransvolymer under 2019. Vi bedömer att fulfilmentverksamheten
från och med innevarande år återgår till mer normala volymer.

Verisec AB kommer att nyttja varumärket Verisec under en
övergångsperiod, men har för avsikt att kalla till en extra
bolagsstämma för att föreslå ett namnbyte av bolaget som bättre
reflekterar att Verisec har fokus på Freja eID. Varumärket Freja
kommer, som nämnts ovan, att behållas i den kvarvarande verksamheten.

Effektiviseringar i den kvarvarande delen

De effektiviseringsåtgärder som kommunicerades den 6 april 2020 kommer
innebära att den kvarvarande verksamhetens kostnader för innevarande
år minskar med cirka 15 MSEK, vilket framförallt kommer att påverka
resultatet under de tredje och fjärde kvartalen 2020. När
effektiviseringarna får full effekt i början av 2021 kommer de årliga
kostnaderna för den kvarvarande verksamheten att minska med cirka
32,5 MSEK.

Under förutsättning att intäkterna från Freja eID fortsätter att växa
i nuvarande takt bedömer styrelsen att effektiviseringarna,
tillsammans med de medel som netto tillförs i och med den föreslagna
transaktionen, skapar förutsättningar att nå lönsamhet i den
kvarvarande verksamheten utan att något nytt kapitaltillskott kommer
att krävas.

Indikativ påverkan på resultat och balansräkning

I förhållande till de redovisade finansiella siffrorna för
räkenskapsåret 2019 uppgick den avyttrade verksamhetens
nettoomsättning till 70,4 MSEK med ett rörelseresultat om 15,4 MSEK.
Balansomslutningen för den avyttrade verksamheten uppgick till 29,0
MSEK per den 31 december 2019.

Den kvarvarande verksamhetens nettoomsättning för räkenskapsåret 2019
uppgick till 29,3 MSEK med ett rörelseresultat om -42,9 MSEK.
Balansomslutningen för den kvarvarande delen uppgick till 60,3 MSEK
per den 31 december 2019.

Nedan redovisas proforma-siffror för räkenskapsåret 2019 som indikerar
hur resultat- och balansräkning för den avyttrade delen samt den
kvarvarande delen hade sett ut för de fall att de redovisades som
separata enheter.

Resultaträkning i sammandrag (proforma)

Belopp i MSEK Avyttrad del Kvarvarande del
2019 2019
jan-dec jan-dec
Nettoomsättning 70.4 29.3
Aktiverad produktutveckling 0.8 5.1
Övriga intäkter - 4.0
Råvaror och förnödenheter -35.2 -1.7
Övriga externa kostnader -8.6 -20.6
Personalkostnader -10.1 -47.4
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 17.3 -31.2
Av- och nedskrivningar -1.9 -11.7
Rörelseresultat (EBIT) 15.4 -42.9

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag (proforma)

Belopp i TSEK Avyttrad del Kvarvarande del
2019 2019
31 dec 31 dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella 2.1 18.3
anläggningstillgångar
Materiella 0.7 5.4
anläggningstillgångar
Finansiella - 0.1
anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar - 8.0
Uppskjuten skattefordran - 4.3
Summa 2.8 36.1
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager 0.9 -
Övriga kor...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.