Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Verkkokauppa.com Oyj: Kutsu Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 18.2.2016 klo 14.30

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 15.3.2016 kello 14.00 alkaen Verkkokauppa.com
Oyj:n toimitiloissa, osoite Tyynenmerenkatu 11, 6 krs, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 13.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa
0,15 euroa osakkeelta, yhteensä 6 759 769,50 euroa. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2016 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 24.3.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle vuosipalkkiota 40 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille
20 000 euroa. Vuosipalkkiota ei makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu
yhtiön toimivaan johtoon. Lisäksi hallituksen jäsenten kohtuulliset
matkakustannukset korvataan tositteita vastaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi seitsemää (7) ja että varajäseniä ei valita.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Minna Kurunsaari, Kai Seikku,
Samuli Seppälä, Antti Tiitola ja Henrik Weckström toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Ylva Erikssonin.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Verkkokauppa.com Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.verkkokauppa.com. Verkkokauppa.com Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 8.3.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 29.3.2016 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.3.2016 kello 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen
jussi.tallgren@verkkokauppa.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Verkkokauppa.com Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.3.2016 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön
tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Verkkokauppa.com Oyj / Jussi Tallgren, Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 18.2.2016 yhteensä 45 065 130 osaketta, ja ne
tuottavat 45 065 130 ääntä.

Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 2016

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Samuli Seppälä
Toimitusjohtaja
samuli.seppala@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Pankki Suomi Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Verkkokauppa.com Oyj via Globenewswire

HUG#1987260

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.