Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Veteranpoolen AB: Delårsrapport Januari - september 2019

Period 1 juli - 30 september 2019

·Nettoomsättningen uppgick till 96 309 (88 289) kkr motsvarande en
tillväxt om

9,1 %.
·Rörelseresultatet uppgick till 14 820 (10 624) kkr. Resultatet efter
skatt uppgick till

11 550 (8 280) kkr motsvarande en vinstmarginal om 11,9 % (9,4 %).
·Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital var

14 818 (10 185) kkr.
·Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,63 kr (0,45 kr).

Period 1 januari - 30 september 2019

·Nettoomsättningen uppgick till 262 488 (233 647) kkr motsvarande en
tillväxt om

12,3 %.
·Rörelseresultatet uppgick till 28 113 (25 890) kkr. Resultatet efter
skatt uppgick till

21 846 (20 162) kkr motsvarande en vinstmarginal om 8,3 % (8,6 %).
·Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital var

15 036 (19 928) kkr.
·Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,20 kr (1,11 kr).

Väsentliga händelser januari - september 2019

Veteranpoolen etablerades i Skellefteå i januari 2019.

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 23 maj.

VD ord:

Ökad omsättning och vinst.

Veteranpoolen AB hade en omsättning för det tredje kvartalet 2019 som
uppgick till 96 MSEK motsvarande en tillväxt om 9 % jämfört med samma
period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 11,5 MSEK
motsvarande en vinstmarginal om 11,9 % vilket både till belopp och
marginal är bättre än motsvarande period föregående år.

För årets första nio månader uppgick omsättningen till 262 MSEK
motsvarande en tillväxt om 12% jämfört med föregående år. Vinst efter
skatt för de tre första kvartalen uppgick till 21,8 MSEK att jämföras
med 20,2 MSEK för samma period 2018. Genomförda satsningar har gett
resultat med ökad omsättning och vinst som följd.

Underliggande tillväxt.

Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag inom
företagssegmentet. Som väntat har det uppdraget minskat i omfattning
under perioden men övriga affärers tillväxt har mer än kompenserat
för det tappet. Hittills i år har övriga affärer ökat med ca 23%
vilket bland annat är resultatet av starka framgångar inom segment
Trädgård där fler och fler privatkunder väljer att anlita
Veteranpoolen för underhåll och utveckling av sina trädgårdar.
Veteranpoolens satsning på Bemanning där företagskunder får hjälp med
deltidsbemanning har gett resultat och fler företag inser fördelarna
med att ta in veteranhjälp på deltid vid behovstoppar eller behov av
specialistkompetens.

Ökad lokal lönsamhet och stabilitet.

Den senaste tidens positiva volymutveckling och satsningar på lokal
lönsamhet har resulterat i att mer än tre fjärdedelar av
Veteranpoolens kontor nu har nått kritisk massa med en affärsvolym
som möjliggör lönsamhet lokalt. Trots ett antal nyetablerade kontor
har andelen kontor med kritisk massa utvecklats mycket positivt de
senaste 2 åren. Ungefär 90% av Veteranpoolens omsättning genereras
från kontor som nått kritisk massa.

Stor samhällsnytta.

Veteranpoolen verkar för att den del av landets befolkning som gått i
pension ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling och
drift i den omfattning de själva vill. Veteranpoolens verksamhet gör
att pensionärer kan känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och
uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar
utöver sin pension. Veteranpoolen bidrar till ett bättre samhälle
genom att ta tillvara på våra veteraners drivkraft och kompetens.

Mats Claesson

VD Veteranpoolen AB (publ)

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

Juli - september 2019

Nettoomsättningen uppgick till 96 309 (88 289) kkr vilket innebär en
tillväxt om 9,1 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 15 346
(11 067) kkr och rörelseresultatet till 14 820 (10 624) kkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 15,3 % (12,0 %). Resultatet efter
skatt uppgick till 11 550 (8 280) kkr motsvarande en vinstmarginal om
11,9 %

(9,4 %).
Januari - september 2019

Nettoomsättningen uppgick till 262 488 (233 647) kkr vilket innebär en
tillväxt om 12,3 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 29 528
(26 946) kkr och rörelseresultatet till 28 113 (25 890) kkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 % (11,1 %). Resultatet efter
skatt uppgick till 21 846 (20 162) kkr motsvarande en vinstmarginal
om 8,3 % (8,6 %).

Kassaflödet

Juli - september 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgick till

14 818 (10 185) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital uppgick till 13 395 (9 773) kkr.

Januari - September 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgick till

15 036 (19 928) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital uppgick till 22 554 (23 365) kkr.

Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2019-09-30 till 33 153 (27 823) kkr.

Det egna kapitalet uppgick per 2019-09-30 till 32 648 (26 424) kkr.

Soliditeten uppgick till 34,7 % (31,1 %).

Väsentliga händelser

Etablering

Veteranpoolen etablerades i Skellefteå i januari 2019.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 23 maj 2019 på
Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid stämman var 3 259 512 (2 210
000 av aktieslag A och 1 049 512 av aktieslag B) aktier
representerade vilket motsvarar 17,9 % av aktierna och 44,4 % av
rösterna. Följande beslutades:

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning
med

20 065 621,40 kronor vilket motsvarar 1,10 kronor per aktie.

Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om
omval av

Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas
Gindin som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av
årsstämman 2020.

Val av revisor

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Affärsmodell och fokus för framtiden

Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som
franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att
driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal
ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet
i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer.
Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som
aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion
av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan
att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska
Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med
lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen
regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från
centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt
arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta
kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på
heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet
skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella
risker beskrivs i årsredovisningen 2018. De mest betydelsefulla
riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö,
medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har
inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av
bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna
delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2018 där en
detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Bokslutskommuniké 2020-02-28

Kungsbacka 2019-11-21

Patrik Torkelson Sabine Söndergaard

Styrelseordförande Ledamot

Fredrik Grevelius Andreas Gindin

Ledamot Ledamot

Mats Claesson

VD

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veteranpoolen-ab/r/delarsrapport-januari---se...
https://mb.cision.com/Main/16740/2969313/1147740.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.