Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

VibroSense: Bokslutskommuniké 2017-07-01 - 2018-06-30

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB med
organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten
avser motsvarande period föregående år.

Tolv månader (2017-07-01 till 2018-06-30)

· Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt
försäljningsintäkter uppgick till 596 024 (1 437 498) SEK.

· Försäljningsintäkterna netto för VibroSense Meter under perioden
uppgick till 496 024 (677 140) SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 634 108 (-8
609 192) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -1,09 (-0,96) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 81 (91) %.
Fjärde kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

· Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt
försäljningsintäkter uppgick till 80 680 (16 950) SEK.

· Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden
uppgick till 80 680 (16 950) SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 604 286 (-2
715 349) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,37 (-0,30) SEK.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet
2017/18: 9 712 113 (8 959 680) aktier. Totalt antal aktier i
VibroSense per den 30 juni 2018:

9 712 113 (8 959 680). Genomsnittligt antal aktier under
räkenskapsåret 2017/18 uppgick till 8 815 493

(8 516 619)
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2017/18 (2017-07-01 -
2018-06-30)

Första kvartalet

· VibroSense meddelar i slutet av juli 2017 att
Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har fått
ett etiskt tillstånd att genomföra en pilotstudie med VibroSense
Meter. Syftet med studien är att mäta graden av nervskador orsakade
av cellgifter vid behandling av benmärgscancer

· I slutet av augusti meddelar bolaget att man, som en konsekvens av
ett väntat marknadsbehov, beslutat att utöka funktionaliteten i det
nya instrumentet så att det även klarar att undersöka händer.
CE-märkningen förskjuts därmed till våren 2018.

· Den 27 september meddelas att en första patient undersökts i
pilotstudien som genomförs av Hematologiavdelningen vid Skånes
universitetssjukhus i Lund.

Andra kvartalet

· I början av oktober 2017 meddelar VibroSense att ett samarbete
inletts med två europeiska återförsäljare i Storbritannien, Tyskland
och Benelux-länderna.

· VibroSense meddelar den 1 november att man erhållit mycket goda
resultat i en studie där man mätt upp referensdata från 750 friska
män och kvinnor. Materialet, som består av data från både händer och
fötter, skall användas i bolagets nya instrument VibroSense Meter II.

· I slutet av november delges att VibroSense Dynamics har levererat
ett nytt och unikt referensmaterial till en studie på Endokrinologen
på universitetssjukhuset i Malmö. Referensmaterialet ska användas för
att diagnostisera känseln i fötter hos diabetespatienter. Målet är
att finna känselförändringar i ett tidigt skede för att kunna
förhindra uppkomst av fotsår och efterföljande amputation.

· VibroSense meddelar den 5 december 2017 att man erhållit ett
patent i Brasilien på en nyckelkomponent i bolagets teknologi.

Tredje kvartalet

· Den 22 januari 2018 meddelar bolaget att Onkologiska kliniken vid
Skånes universitetssjukhus beslutat att göra en studie inom området
CIPN, ChemoTherapy Induced Peripheral Neuropathy. Studien skall
genomföras med hjälp av VibroSense Meter för att undersöka
neurologiska biverkningar i händer och fötter vid behandling med
oxaliplatin.

· I slutet på februari meddelas att fyra Arbets- och
Miljömedicinkliniker i Sverige och TestMiljö Halland kommer att
utvärdera det nya instrumentet VibroSense Meter II ur ett kliniskt
perspektiv.

· Den 5 mars 2018 meddelar VibroSense att samtliga innehavare av
teckningsoptioner av serie 2015/2018 har beslutat att nyttja sina
optioner. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 är
styrelseledamöter samt nyckelpersoner i bolaget. Bolaget tillförs
därmed 815 628 kronor.

· VibroSense meddelar den 12 mars 2018 att bolagets nya
produktfamilj VibroSense Meter II har erhållit mönsterskydd i Kina.

· Den 19 mars 2018 meddelas att bolaget fått den första kommersiella
ordern inom affärsområdet Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy
(CIPN) från Onkologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus.

· VibroSense genomför under tredje kvartalet 2017/18 en inlösen av
optioner av serie TO 1B, som tecknas motsvarande en teckningsgrad om
cirka 84,4 procent. Bolaget tillförs därmed initialt cirka 6,5 MSEK
före emissionskostnader.

Fjärde kvartalet

· Den 14 april mars 2018 meddelar VibroSense att den beslutade
studien vid Onkologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus har
fått etiskt tillstånd. Syftet med studien är att undersöka till
vilken grad VibroSense Meter kan användas för att upptäcka nervskador
(neuropati) som uppstår vid behandling av kolorektalcancer med
cellgiftet oxaliplatin.

· Den 26 april meddelas att en studie, som gjorts med VibroSense
Meter I publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE. I
studien har man visat att 18 procent av undersökta barn från Skåne
med diabetes typ-1 uppvisar begynnande tecken på nervskador i
fötterna, perifer neuropati. Barn som använde insulinpump istället
för insulinpenna uppvisade lägre grad av begynnande perifer
neuropati. I studien väcks frågor kring valet av de kliniska
screeningmetoder som rekommenderas i Sverige idag för att upptäcka
nervskador i fötterna hos barn, ungdomar och vuxna med diabetes.

· I början av maj 2018 meddelas att bolagets nya produktfamilj
VibroSense Meter II har erhållit ett mönsterskydd i Japan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 26 juli meddelar VibroSense att bolagets nya produkt,
VibroSense Meter II, erhållit ett registreringsbevis för
CE-märkningen från läkemedelsverket. Produkten är därmed CE-märkt och
uppfyller alla krav för att säljas, som ett medicintekniskt
instrument klass I, inom EU.

VD Toni Speidel har ordet

Då var ytterligare ett verksamhetsår avslutat vilket tillika är
bolagets tredje år på Spotlight Stock Market. När bolaget noterades i
maj 2015, var målsättningen att utveckla ett nytt instrument för
diagnostikstöd av nervskador hos diabetespatienter genom att mäta
vibrationskänseln i fötter. Jag kan nu konstatera att vi uppnått
detta mål plus att vi har gjort ytterligare framsteg utöver våra
ursprungliga planer.Innan jag går in på detta vill jag först
kommentera några av årets mest väsentliga händelser.Under det fjärde
kvartalet avslutade vi utvecklingen av VibroSense Meter II inför
CE-märkningen som följde i juli. Den nya produkten är avsedd att ge
ett starkt stöd vid diagnostik av perifera nervskador i både händer
och fötter. Vidare publicerades resultatet från en betydelsefull
studie på barn med typ1 diabetes i den vetenskapliga tidskriften PLOS
ONE, vilket jag ser som ett kvitto på att vårt instrument och metod
kan göra en stor skillnad i den löpande hälsokontrollen av barn med
typ1 diabetes.

Under året har vi erhållit godkännande av patent och mönsterskydd i
Brasilien, Kina och Japan vilket förstärker bolagets IP-skydd
ytterligare.

I mars 2018 tillfördes cirka 7 MSEK genom nyttjandet av
personaloptioner och teckningsoptioner av serie TO 1 B samt serie
2015/2018. Likviden kommer främst finansiera marknadsförings- och
försäljnings-aktiviteter i samband med lanseringen av det nya
instrumentet. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla
aktieägare som valt att vara med på vår resa.

Vi har lyckats hålla nere utvecklingskostnaderna vilket återspeglas i
årets resultat där också kostnaderna för produktionsverktyg och en
förserie på 20 enheter ingår.

För nytillkomna aktieägare vill jag passa på att göra en summering av
vad vi åstadkommit de tre senaste åren. När bolaget noterades på
Spotlight Stock Market (dåvarande Aktietorget) var utgångsläget att
vi hade ett instrument avsett för stöd vid diagnostik av nervskador i
händer orsakade av vibrerande verktyg. Vi hade också gjort
pilotstudier på fötter för att bevisa att det gick att anpassa vår
teknologi för att undersöka diabetesrelaterade nervskador i fötter.
Vårt mål var därvid att utveckla ett fotinstrument och visa att det
skulle fungera att undersöka känseln (sensorisk nervfunktion) i
fötter på vuxna diabetespatienter.

Nu tre år senare har vi dels utvecklat en helt ny produktfamilj som
klarar att undersöka både händer och fötter och dels visat att vår
teknologi kan upptäcka tidiga, så kallade subkliniska, förändringar
av den sensoriska nervfunktionen i fötter. Förutom detta har vi också
visat att vår teknologi fungerar på både barn och vuxna med typ1
diabetes. Dessa framsteg ser vi som en oerhörd potential för vården
av diabetespatienter, inte bara för att undvika fotsår och amputation
utan även för att kunna reducera och i vissa fall kanske helt undvika
nervskador orsakade av diabetes.

Utöver att ha uppfyllt det vi lovat har vi initierat ett helt nytt
affärsområde, nämligen diagnostikstöd för att bedöma nervskador som
är en vanlig komplikation vid behandling av cancer med cellgifter. På
rekordfart har tre studier startats, två inom kolorektalcancer och en
inom benmärgscancer.

Vårt mål inom cancerbehandling är att ge läkarna ett kraftfullt
verktyg som erbjuder ett starkt stöd för individpassad dosering av
cellgifter för att reducera eller undvika bestående nervskador.
Användningen av cellgifter ökar för närvarande markant i Sverige
vilket beror på att många patent har förfallit och som har medfört
rejält sänkta kostnader för cellgifter.

Frågan om vibrationsskador uppmärksammas i allt högre grad av media
och företagshälsovården vilket ökar våra möjligheter att sälja vårt
nya instrument till ett bredare skikt inom företagshälsovården.

Behovet av förbättrad diagnostik för neuropati är mycket stort och
ökande. Jag är stolt över vad VibroSense och våra forskningspartners
har åstadkommit hittills och jag ser med stor tillförsikt fram emot
att sälja våra system till sjuk- och hälsovård. Vårt nästa steg är nu
att ändra fokus från utveckling till försäljning och vi är full färd
med att anpassa organisationen för denna uppgift.

Toni Speidel

VD, VibroSense Dynamics AB

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.