Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-23

VibroSense: Delårsrapport för perioden 1 juli- 30 september 2015

Sammanfattning av perioden juli - september 2015

· Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt
försäljningsintäkter uppgick till 208 000 SEK (292 497).

· Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden
uppgick till 74 000 SEK (292 497)

· Resultatet för perioden uppgick till -662 000 SEK (203 130).

· Likvida medel uppgick till 11 923 070 SEK (59 839) varav 11 923 070
SEK (59 839) i räntebärande placering.

· Antal aktier uppgår till 7 466 400 stycken (224 420).

· Resultat per aktie -0,09 kr (0,03).

· Soliditet 96,8% (91,4%)

Not. Siffror i parantes visar utfallet under motsvarande period
föregående år då bolaget inte var publikt. Bolagets noterades på
Aktietorget den 4 maj 2015.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

Augusti: Den 25 augusti 2015 meddelar bolaget att man intensifierar
arbetet med att öka kännedomen om bolaget bl.a. genom att delta i
investerarträffar i såväl Danmark som Sverige, diabeteskonferens på
Medicon Village i Lund under oktober samt på Världsdiabetesdagen den
14 november.

Oktober: I en uppdatering den 12 oktober 2015 meddelades att både
bolagets arbete med att utveckla ett nytt fotinstrument och pågående
forskningsstudier fortgår enligt plan. Vidare meddelades att arbetet
med att ta fram en strategisk marknadsplan pågår för fullt samt att
flera marknadsaktiviteter inom affärssegmentet företagshälsovård ska
genomföras.

VDs kommentar

Räkenskapsårets första kvartal har löpt planenligt. Organisationen är
nu på plats och det har redan börjat märkas i bolaget som nu har
större kapacitet, allt ifrån underhåll av pågående studier och arbete
med marknadsstrategi till interaktion med gamla och nya kunder.

Resultatet är enligt budget och företagets ekonomi är fortsatt mycket
stabil. Under perioden har bolaget succesivt ökat tempot i arbetet
med att bygga sitt varumärke och vi har deltagit i två
tillställningar, en investerardag i Danmark respektive en
diabeteskonferens på Medicon Village i Lund. Båda var lyckade både
vad gäller att förmedla vårt budskap samt knyta upp värdefulla
kontakter inom diabetesområdet.

Takten har stegrats i det pågående arbetet att ta fram en strategisk
marknadsplan (fas1-studie) för fotinstrumentet med hjälp av erhållet
anslag från Horizon 2020. Möten och intervjuer har genomförts med
erkända forskare i Sverige, Tyskland och England.

Till dags datum har 7 marknader analyserats, Sverige, Tyskland,
England, Frankrike, Spanien, Italien och Danmark. Strategin angående
geografisk prioritet och optimal marknadsbearbetning börjar ta form.
Den strategiska marknadsplanen skall vara klar senast under december
2015.

Bolaget målsättning att lansera det nya fotinstrumentet under 2017
kvarstår. Diabetes-patienterna och sjukvården väntar på en bättre
diagnostisk metod för att tidigt kunna upptäcka försämrad känsel i
diabetesfötter. VibroSense Dynamics kommer att stå väl rustat vid den
planerade lanseringen av ett CE-märkt fotinstrument 2017.

Bolaget medverkar för närvarande i tre studier på Endokrinologen,
Handkirurgen och Barnkliniken i Malmö och Lund. I nuläget har
normalmaterial samlats in från 92 st vuxna personer. På
Endokrinologen i Malmö och Lund har 236 vuxna personer, med typ I
diabetes, undersökts med bolagets fotprototyp. På Barnkliniken i
Malmö har man undersökt 25 barn, med diabetes typ I, med bolagets
fotprototyp och handinstrument, VibroSense Meter. Rekryteringen av
försökspersoner kommer att intensifieras under november-december.

Arbetet med att förstärka bolagets varumärke fortsätter i oförminskad
takt även under nästa period då bolaget skall delta som utställare på
Världsdiabetesdagen den 14/11 jämte en rad andra intressanta företag
på diabetesmarknaden. Vi kommer även att delta på investerardagar i
Göteborg och Stockholm den 23/11 respektive den 7/12.

Bolagets instrument presenterades på en stor internationell konferens
om Hand-Arm vibration i Kina den 12/10. Demonstrationen av
instrumentet blev mycket lyckad. Det var cirka 80-90 deltagare, både
studenter, utbildade läkare liksom forskare av olika slag. De flesta
var kineser men även andra nationaliteter var med. Intresset var
mycket stort och många provade och ställde frågor.

Den 9-10/12 skall bolaget hålla en kund- och utbildningskonferens i
Malmö på vilken bland annat två överläkare från Arbets- och
Miljömedicin i Lund och Umeå skall hålla intressanta föredrag.
Professorn och medgrundaren av VibroSense Dynamics, Göran Lundborg,
kommer också hålla ett föredrag om hur man tolkar ett Vibrogram.

Toni Speidel, VD

VibroSense Dynamics AB (publ)

Allmänt om verksamheten

VibroSense Dynamics AB grundades 2005 och bolagets verksamhet består
av försäljning och utveckling av produkter och tjänster för
diagnostik av känselsinnet i händer och fötter.

VibroSense Dynamics säljer för närvarande produkter och tjänster inom
affärsområdet företagshälsovård. Bolagets teknologi Multifrekvens
Vibrametri anpassas nu till ytterligare ett affärsområde,
diabetesvård, varvid ett nytt fotinstrument är under utveckling med
inriktning på undersökning av känseln i diabetes-fötter.

Bolagets teknologi Multifrekvens Vibrametri bygger på att den taktila
känseln varierar med frekvensen när huden stimuleras med en mekanisk
vibration. Den fysiologiska grunden för den taktila känseln utgörs av
flera typer av mekanoreceptorer i huden som aktiveras av olika
frekvenser. Känseln avtar också med åldern på samma sätt som för
hörseln.

Multifrekvens Vibrametri mäter känselns frekvensberoende och
kompenserar för dess åldersvariation vilket ger en betydligt bättre
bild av känselstatus. Detta gör VibroSense Dynamics och vår metod
unika i världen. Metoden upptäcktes av Göran Lundborg, professor i
handkirurgi, i början på 1990-talet som en följd av att tillgängliga
diagnostikmetoder var otillräckliga.

Metoden Multifrekvens Vibrametri kan användas som ett hjälpmedel vid
diagnostik av en rad olika sjukdomar eller skador som ger taktila
känselnedsättningar, eller mer korrekt uttryckt "perifer sensorisk
grovtrådsneuropati".

Inledningsvis valde bolaget att satsa på hand-arm vibrationsskador och
under 2014 vidgades verksamheten till en utveckling inom
diabetesområdet. Ytterligare områden där metoden kan användas är
exempelvis MS, ALS, lepra, vaskulit, alkoholism, leukemi samt
biverkningar vid cancerbehandling med cellgifter (cytostatika).

Alla större Arbets- och Miljömedicinkliniker (AMM) i Sverige och Norge
har köpt och använder bolagets huvudprodukt, VibroSense Meter, för
klinisk diagnostik, utbildning och forskning inom området hand-arm
vibrationsskador.

Aktien

Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i VibroSense Dynamics
AB till 7 466 400

stycken fördelade på 448 840 A-aktier och 7 017 560 B-aktier, antalet
aktieägare uppgick till cirka 650 stycken.

B-aktien handlas sedan den 4 maj 2015 på AktieTorget under namnet VSD
B med

ISIN-nummer SE0006852125.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor

Nästa rapport

VibroSense Dynamics AB utger sin halvårsrapport för räkenskapsåret för
perioden 2015-07-01 till 2015-12-31 den 26 februari 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vibrosense/r/delarsrapport-for-perioden-1-juli...
http://mb.cision.com/Main/12123/9871502/447673.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.