Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-29

VibroSense: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), 556669-2223, kallas
härmed till årsstämma fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på
Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen
den 23 september 2017 (att notera är att avstämningsdagen är en
lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda
aktiebok senast fredagen den 22 september 2017), och

· anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 september 2017
skriftligen till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per
Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Anmälan kan också göras per
telefon 040-650 14 12 eller per e-post info@vibrosense.com. I anmälan
ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas.
Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 22 september 2017, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.vibrosense.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 8 959 680 st, varav 448 840 A-aktier och 8 510 840
B-aktier, motsvarande totalt 12 999 240 röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förslag till dagordning:

Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
2. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
av antalet revisorer.

3. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.
4. Beslut om ändring av bolagsordningen.
5. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-07-01 -
2017-06-30.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor samt bestämmande av
antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet
revisorer (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 66 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 130 000
kronor till styrelseordförande och med vardera 65 000 kronor till
övriga ordinarie styrelseledamöter utom VD samt att styrelsen ska
bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.
Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses och att
arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 66 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att Charlotte Ahlgren Moritz, Henrik
Brorsson, Toni Speidel, Olof Stocksén och Fredrik Westman omväljs som
ordinarie styrelseledamöter samt att Göran Lundborg omväljs som
styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås omval av
Charlotte Ahlgren Moritz. Vidare har styrelsen föreslagit att
bolagets revisor Johan Kling omväljs till slutet av den årsstämma som
hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+---------------------------+--------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 11 ÅrsstämmaPå årsstämma |§ 11 ÅrsstämmaÅrsstämma skall hållas årligen inom |
|ska följande ärenden |sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.På |
|förekomma. |årsstämma skall följande ärenden förekomma: |
| 1. Val av ordförande vid | 1. Val av ordförande vid stämman. |
|stämman. | 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. |
| 2. Upprättande och | 3. Godkännande av dagordningen. |
|godkännande av röstlängd. | 4. Val av en eller två justeringsmän. |
| 3. Godkännande av | 5. Prövning av om stämman blivit behörigen |
|dagordningen. |sammankallad. |
| 4. Val av en eller två | 6. Framläggande av årsredovisning och |
|justeringsmän. |revisionsberättelse samt i förekommande fall |
| 5. Prövning av om stämman |koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.|
|blivit behörigen | 7. Beslut |
|sammankallad. |a) om fastställande av resultaträkning och |
| 6. Framläggande av |balansräkning samt i förekommande fall |
|årsredovisning och |koncernresultaträkning och |
|revisionsberättelse samt i |koncernbalansräkning;b) om dispositioner |
|förekommande fall |beträffande bolagets resultat enligt den |
|koncernredovisning och |fastställda balansräkningen;c) om |
|koncernrevisionsberättelse.|ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och |
| 7. Beslut |verkställande direktör. |
|a) om fastställande av | 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, |
|resultaträkning och |styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och |
|balansräkning samt i |revisorssuppleanter. |
|förekommande fall | 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och |
|koncernresultaträkning och |revisorerna. |
|koncernbalansräkning;b) | 3. Val av styrelse och eventuella |
|om dispositioner |styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller |
|beträffande bolagets vinst |revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.|
|eller förlust enligt den | 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt |
|fastställda |aktiebolagslagen eller bolagsordningen. |
|balansräkningen;c) om | |
|ansvarsfrihet åt styrelsens| |
|ledamöter och verkställande| |
|direktör. | |
| 1. Fastställande av | |
|arvoden åt styrelsen och | |
|revisorerna, | |
| 2. Bestämmande av antalet | |
|styrelseledamöter, | |
|styrelsesuppleanter och av | |
|antalet revisorer och | |
|revisorssuppleanter, | |
| 3. Val av styrelse och | |
|eventuella | |
|styrelsesuppleanter samt | |
|revisorer eller | |
|revisionsbolag och | |
|eventuella | |
|revisorssuppleanter. | |
| 4. Annat ärende, som | |
|ankommer på stämman enligt | |
|aktiebolagslagen eller | |
|bolagsordningen. | |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 13 |§ 13 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara |
|AvstämningsförbehållDen |registrerade i ett avstämningsregister enligt |
|aktieägare eller förvaltare|lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och |
|som på avstämningsdagen är |kontoföring av finansiella instrument |
|införd i aktieboken och |(avstämningsförbehåll). |
|antecknad i ett | |
|avstämningsregister, enligt| |
|4 kap. lagen (1998:1479) om| |
|värdepapperscentraler och | |
|kontoföring av finansiella | |
|instrument eller den som är| |
|antecknad på | |
|avstämningskonto enligt 4 | |
|kap. 18 § första stycket 6 | ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.