Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-02

VibroSense: Kommuniké från årsstämma

I fredags, den 29 september 2017, hölls årsstämma i VibroSense
Dynamics AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade dels att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.
Härutöver beslutade stämman att ge styrelse och verkställande
direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor samt bestämmande av
antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet
revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till
styrelseordförande och med vardera 65 000 kronor till övriga
ordinarie styrelseledamöter utom VD. Vidare beslutade stämman att
styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en
styrelsesuppleant. Härutöver beslutade stämman att en revisor ska
utses och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade att Charlotte Ahlgren Moritz, Henrik Brorsson, Toni
Speidel, Olof Stocksén och Fredrik Westman omväljs som ordinarie
styrelseledamöter samt att Göran Lundborg omväljs som
styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att Charlotte Ahlgren
Moritz omväljs som styrelseordförande. Härutöver beslutade stämman
att bolagets revisor Johan Kling omväljs till slutet av den årsstämma
som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

+---------------------------+--------------------------------------------------+
|Tidigare lydelse |Ny lydelse |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 11 ÅrsstämmaPå årsstämma |§ 11 ÅrsstämmaÅrsstämma skall hållas årligen inom |
|ska följande ärenden |sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.På |
|förekomma. |årsstämma skall följande ärenden förekomma: |
| 1. Val av ordförande vid | 1. Val av ordförande vid stämman. |
|stämman. | 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. |
| 2. Upprättande och | 3. Godkännande av dagordningen. |
|godkännande av röstlängd. | 4. Val av en eller två justeringsmän. |
| 3. Godkännande av | 5. Prövning av om stämman blivit behörigen |
|dagordningen. |sammankallad. |
| 4. Val av en eller två | 6. Framläggande av årsredovisning och |
|justeringsmän. |revisionsberättelse samt i förekommande fall |
| 5. Prövning av om stämman |koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.|
|blivit behörigen | 7. Beslut |
|sammankallad. |a) om fastställande av resultaträkning och |
| 6. Framläggande av |balansräkning samt i förekommande fall |
|årsredovisning och |koncernresultaträkning och |
|revisionsberättelse samt i |koncernbalansräkning;b) om dispositioner |
|förekommande fall |beträffande bolagets resultat enligt den |
|koncernredovisning och |fastställda balansräkningen;c) om |
|koncernrevisionsberättelse.|ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och |
| 7. Beslut |verkställande direktör. |
|a) om fastställande av | 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, |
|resultaträkning och |styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och |
|balansräkning samt i |revisorssuppleanter. |
|förekommande fall | 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och |
|koncernresultaträkning och |revisorerna. |
|koncernbalansräkning;b) | 3. Val av styrelse och eventuella |
|om dispositioner |styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller |
|beträffande bolagets vinst |revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.|
|eller förlust enligt den | 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt |
|fastställda |aktiebolagslagen eller bolagsordningen. |
|balansräkningen;c) om | |
|ansvarsfrihet åt styrelsens| |
|ledamöter och verkställande| |
|direktör. | |
| 1. Fastställande av | |
|arvoden åt styrelsen och | |
|revisorerna, | |
| 2. Bestämmande av antalet | |
|styrelseledamöter, | |
|styrelsesuppleanter och av | |
|antalet revisorer och | |
|revisorssuppleanter, | |
| 3. Val av styrelse och | |
|eventuella | |
|styrelsesuppleanter samt | |
|revisorer eller | |
|revisionsbolag och | |
|eventuella | |
|revisorssuppleanter. | |
| 4. Annat ärende, som | |
|ankommer på stämman enligt | |
|aktiebolagslagen eller | |
|bolagsordningen. | |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 13 |§ 13 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara |
|AvstämningsförbehållDen |registrerade i ett avstämningsregister enligt |
|aktieägare eller förvaltare|lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och |
|som på avstämningsdagen är |kontoföring av finansiella instrument |
|införd i aktieboken och |(avstämningsförbehåll). |
|antecknad i ett | |
|avstämningsregister, enligt| |
|4 kap. lagen (1998:1479) om| |
|värdepapperscentraler och | |
|kontoföring av finansiella | |
|instrument eller den som är| |
|antecknad på | |
|avstämningskonto enligt 4 | |
|kap. 18 § första stycket 6 | |
|- 8 nämnda lag, ska antas | |
|vara behörig att utöva de | |
|rättigheter som framgår av | |
|4 kap. 39 § | |
|aktiebolagslagen | |
|(2005:551). | |
+---------------------------+--------------------------------------------------+

Malmö i oktober 2017

VibroSense Dynamics AB (publ)

STYRELSEN

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 - 650 14 12,
info@vibrosense.com

www.vibrosense.com
Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 oktober 2017.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför
medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid
nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård,
sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på
AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vibrosense/r/kommunike-fran-arsstamma,c2357969
http://mb.cision.com/Main/12123/2357969/730241.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.