Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-15

Vicore Pharma Holding AB: Bokslutskommuniké 2018

Mölndal, 15 mars 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO)
publicerar sin bokslutskommuniké för 2018.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

· I oktober meddelade Vicore att företrädesemissionen som
slutfördes i september övertecknades med 33% och inbringade 82 MSEK
till bolaget

· I oktober meddelade Göran Wessman sitt utträde från styrelsen på
grund av hälsoskäl

· I november beslutade styrelsen att agera för att notera bolagets
aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019

· I november beslutade styrelsen om en riktad emission uppgående
till cirka 160 MSEK

Viktiga händelser efter periodens utgång

· I januari godkändes den riktade emissionen om cirka 160 MSEK vid
en extra bolagsstämma. Det totala antalet aktier i Vicore uppgår
därefter till 42 374 714

Finansiell översikt för perioden
1 okt till 31 dec 2018

· Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (0,3)
· Periodens förlust var -13,8 MSEK (-9,1)
· Förlust per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK
(-0,26)
· Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 224,7
MSEK (24,0)

Finansiell sammanställning för koncernen

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
2018 2017 2018 2017 2016
Intäkter 0,1 0,3 0,6 1,0 0,9
Rörelseresultat -13,7 -9,1 -44,3 -28,6 -20,1
Resultat efter skatt -13,8 -9,1 -21,7 -24,2 -24,5
Resultat per aktie, -0,42 -0,26 -0,95 -1,43 -1,77
före/efter
utspädning
(SEK )
Eget kapital vid 295,5 57,6 295,5 57,6 31,6
periodens slut
Kassaflödet för den -35,7 -5,9 -43,1 -27,9 -20,7
löpande verksamheten
Likvida medel vid 224,7 24,0 224,7 24,0 4,3
periodens slut

VD kommenterar

2018 har verkligen varit ett transformerande år för Vicore. Förvärvet
av INIM i juli, genom en apport-

emission, innebar att Vicore fick en aktiv och långsiktig huvudägare i
HealthCap. Den efterföljande fokuseringen av verksamheten innebar en
utdelning av majoriteten av aktierna i I-Tech AB (publ) och skapandet
av ett särläkemedelsbolag med fokus på patienter med fibrotiska
lungsjukdomar. Vicore är nu fast beslutet att utveckla en
läkemedelsportfölj som riktar in sig mot den ovanliga sjukdomen
idiopatisk lungfibros (IPF) och andra liknande lungsjukdomar.
Tonvikten har legat på tre viktiga framgångsfaktorer: (1) säkra
finansiering; (2) bygga ett team i världsklass och (3) utveckla vår
pipeline inklusive utformning av en fas IIa-studie i IPF med vårt
ledande läkemedelsprogram VP01(C21) som möjliggör att visa en
terapeutisk effekt.

Aktieägarnas förtroende för Vicores förvärv av INIM och omorganisation
bekräftades i den övertecknade företrädesemissionen som slutfördes i
oktober och tillförde bolaget 82 MSEK. Styrelsen beslutade därefter
om en riktad nyemission, uppgående till cirka 160 MSEK, för att
finansiera den nya affärsplanen. Den riktade nyemissionen som
framgångsrikt genomfördes i november fick ett betydande intresse
bland ett antal svenska och internationella långsiktiga
institutionella investerare och specialistfonder. Sammantaget
inbringades cirka 242 miljoner kronor på några månader vilket gör det
möjligt för oss att nu genomföra vår plan för att nå de värdehöjande
milstolpar vi föresatt oss. I november beslutade styrelsen att agera
för en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista.
Upplistningen kommer att bli en viktig milstolpe för bolaget och
syftar till att öka aktiens likviditet och samtidigt öka synligheten
för företaget.

För att kunna genomföra de nya planerna bygger vi nu upp ett team i
världsklass. Den medicinska kompetensen har stärkts med Dr Rohit
Batta som ny CMO. Dr Batta har varit delaktig i GSKs utveckling inom
pulmonell hypertension och senare även marknadslanseringen av
genterapi-läkemedlet, Strimvelis. Dr. Göran Tornling har rekryterats
som senior medicinsk rådgivare och kommer tillsammans med våra
externa kliniska rådgivare, Prof. Toby Maher och Dr Maureen Horton,
bidra med betydande sjukdomsspecifik kompetens till bolaget. Dessutom
bygger vi en intern klinisk verksamhetsenhet för att säkerställa
kontroll av framtida kliniska prövningar.

Genom förvärvet av INIM förstärkte Vicore styrelsen med två erfarna
nya ledamöter, Hans Schikan och Jacob Gunterberg. Övriga
nyckelrekryteringar inkluderar Dr Johan Raud som CSO och Dr Ola
Camber som ansvarig för CMC.

Efter min utnämning som VD för Vicore i september gjorde vi en
strategisk översyn av Vicore's ledande läkemedelsprogram, VP01 (C21),
och hur vi bäst kan bygga vidare på dess unika profil för att fånga
en effekt redan i vår första kliniska studie i människa. Genom att
ändra designen av studien och förlänga behandlingstiden, öka antalet
patienter och studera effekten på lungfunktionen kommer vi att ha
möjlighet att eventuellt kunna se en värdehöjande terapeutisk effekt
av vårt läkemedel. Tillsammans med en andra indikation med VP01 och
fortsatt utveckling av VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta har vi två
unika och differentierade läkemedelsutvecklingsprogram i vår
portfölj.

Mål för 2019

· Slutföra den förlängda fas I-studien för VP01 (C21)
· Inleda fas IIa-studien i IPF med VP01 (C21)
· Välja en andra indikation för VP01 och initiera en mekanistisk
pilotstudie i patienter

· Undersöka säkerhet och kinetik för VP02 (IMiD)
· Upplista bolaget till Nasdaq Stockholms huvudlista
Allt som allt var 2018 verkligen ett spännande år för Vicore och jag
ser ett stort värde i att bygga vidare på det som vi nu har inlett
med starten av vår fas II-studie som den viktigaste aktiviteten under
2019. Detta kommer ytterligare att synliggöra Vicore bland patienter,
läkare och andra intressenter.

Jag ser fram emot att hålla dig uppdaterad om våra framsteg.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63,
carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070-553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars
2019 kl. 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter
med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget
har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av
idiopatisk lungfibros ("IPF"). Som en följd av förvärvet av INIM
Pharma AB i augusti 2018 utökades Bolagets pipeline med VP02, vilken
bygger på en ny formulerings-, och leveransväg för en befintlig
immunmodulerande förening (en "IMiD"). VP02 inriktas på IPF med
avseende på både den underliggande sjukdomen och den allvarliga hosta
som är associerad med IPF. C21 och IMiD utvärderas även för andra
indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Förvärvet av
INIM Pharma innebar att Vicore Pharmas verksamhet utökades och att
Bolagets strategiska inriktning samtidigt fokuserades till utveckling
av läkemedel för behandling av ovanliga och allvarliga lungsjukdomar.
VP01 kommer genomföra en förlängd, doseskalerande fas I-studie och
därefter initiera en fas IIa-studie i IPF-patienter under andra
halvan av 2019. VP02 har gått in i en fas för att optimera
formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De
första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i
Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon:
08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare
information se www.vicorepharma.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/bokslutskommunike-...
https://mb.cision.com/Main/15668/2763407/1007714.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.