Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-03

Vicore Pharma Holding AB: Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas
härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 kl 15.00 i bolagets
lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal.
Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 15
anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress
som ovan.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 4 maj, 2017, dels
senast klockan 12.00 den 5 maj 2017 anmäla sig skriftligen till
Vicore Pharma Holding AB, att. Nina Carlén, c/o Astra Zeneca,
Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, eller via telefon 031-78 80 560,
eller via e-post nina.carlen@vicorepharma.com. I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera
sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före
onsdag den 4 maj 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns
även tillgängligt på bolagets hemsida, www.vicorepharma.com. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får
inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev
till Vicore Pharma Holding AB.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelse och revisor.
14. Beslut om bemyndigande om nyemission av aktier/konvertibler/teckningsoptioner.
15. Beslut om justeringsbemyndigande.
16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av
styrelse (punkterna 11, 12 och 13)

Aktieägare representerande 38 procent av aktierna och rösterna i
bolaget har meddelat att styrelsearvode föreslås utgå med 250 000
kronor till styrelseordförande samt vardera 75 000 kronor till övriga
styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till
revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägare som representerar 38 procent av rösterna har lämnat förslag
till ny styrelse. Aktieägarna föreslår årsstämman att styrelsen skall
bestå av fem styrelseledamöter och att ingen styrelsesuppleant ska
utses för tiden fram till nästa årsstämma, samt föreslår dels som
omval till ordinarie styrelseledamöter, Kjell Stenberg, Peter Ström,
Göran Wessman och Leif Darner dels nyval av Göran Arvidsson. Leif
Darner föreslås som ny styrelseordförande.

Göran Arvidsson är VD i Hansa Medical sedan april 2015. Göran
Arvidsson har betydande erfarenhet från life science-sektorn. Han har
varit VVD och CFO i svenska Orphan Biovitrum AB (publ), Medgrundare
av Biovitrum och har haft ledande positioner med Pharmacia AB och
Procordia AB.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval
av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn
Stefan Kylebäck som ansvarig.

Beslut om bemyndigande av styrelsen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma
fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller
teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna
avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som skall kunna emitteras respektive antalet aktier som
skall kunna tecknas genom konvertering av skuldebrev samt antalet
aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till
nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst 4 000 000
aktier.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till
bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt
att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna
fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller
aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma.
I skälet till styrelsens förslag ingår bl.a. att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för
företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets
skuldbörda.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella
företrädesrätt (pro rata parte i förhållande till tidigare ägarandel)
är att sådan flexibilitet torde underlätta kapitalanskaffningen till
bolaget samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms
vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda
marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med
eventuellt avdrag för sådan skälig marknadsmässig rabatt som
styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.
Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade
emissionsvillkoren.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 14
368 504. Det totala antalet röster uppgår till 14 368 504. Bolaget
innehar inga egna aktier.

På extra bolagsstämma 27 mars 2017 beslutades om ändring av
bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser samt det högsta
respektive lägsta antalet aktier i bolaget samt om riktad emission av
1 500 000 aktier. Emissionen har inte registrerats vid tidpunkten för
denna kallelse men bör vara registrerade vid årsstämman.

Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsstämmans beslut enligt punkt 14 är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 14 och 15 samt de
övriga handlingar som ska finnas tillgänglig enligt aktiebolagslagen
hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på
bolagets hemsida www.vicorepharma.se från och med den 19 april 2017.

Göteborg april 2017
Vicore Pharma Holding AB (publ)
STYRELSEN

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april
2017 kl. 09.00 CET

Göran Wessman, Styrelseordförande
Tel: 0708-16 14 50 eller e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett
holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore
Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn
i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister
som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21
riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i
första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För
ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North,
och handlas under kortnamnet VICO. Bolagets Certified Adviser är
Redeye AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/kallelse-till-arsst...
http://mb.cision.com/Main/15668/2229793/651633.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.