Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Vicore Pharma Holding AB: Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN,
KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER
ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE
ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA
NÅGRA VÄRDEPAPPER I VICORE PHARMA I NÅGON JURISDIKTION.

Göteborg, 12 november 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore
Pharma" eller "Bolaget"), offentliggör idag avsikten att genomföra en
riktad nyemission till institutionella investerare om cirka 7
miljoner aktier. HealthCap VII L.P., som representerar cirka 27,8
procent av det totala antalet aktier i Bolaget, har uttryckt sin
avsikt att teckna sin pro-rata-andel i nyemissionen.

Vicore Pharma avser att använda den potentiella emissionslikviden till
att finansiera (i) Bolagets fortsatta utveckling av
läkemedelsprogrammet VP01 inklusive en öppen förlängningsstudie i
anslutning till den planerade fas II-studien inom idiopatisk
lungfibros (IPF), (ii) Bolagets fortsatta utveckling av
läkemedelsprogrammet VP02 genom en fas Ib-studie, och (iii) för
allmänna bolagsändamål.

Nyemissionen avses att genomföras genom en så kallad "accelererad
bookbuilding-process" som påbörjas omedelbart. Prissättning och
tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan Nasdaq
Stockholm öppnar klockan 09:00 den 13 november 2019. Tidpunkten för
sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i
bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget i samråd med dess
finansiella rådgivare. Bolaget kommer att informera om utfallet av
nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har
avslutats.

Nyemissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls
från årsstämman den 15 maj 2019. Syftet med nyemissionen och skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids-
och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera
utveckling av Bolagets projekt. Nyemissionen förutsätter att Vicore
Pharmas styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats,
beslutar om att emittera aktier med stöd av emissionsbemyndigandet
från årsstämman den 15 maj 2019.

I samband med nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga
undantag, iaktta en lock-up-period om 90 dagar efter likviddagen
avseende framtida nyemissioner. Utöver detta har HealthCap VII L.P.
samt Bolagets styrelse och ledningsgrupp åtagit sig att, med
sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under
lock-up-perioden om 90 dagar från likviddagen. Under lock-up-perioden
kan Bolagets ledning komma att utnyttja optioner mot aktier inom
ramen för Bolagets personaloptionsprogram 2016 med sista dag för
utnyttjande den 3 januari 2020. Om Nina Carlén (Chief Administrative
Officer) utnyttjar optioner mot aktier kan Nina Carlén därefter komma
att avyttra upp till 30 000 aktier för att täcka utgifter som
uppstått i samband med utnyttjandet av optionerna och för att
tillgodose individuell skattskyldighet.

Bolaget har anlitat DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners
som Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare i
samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63,
carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 17:31.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Vicore Pharma i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får
inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller
Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av
detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Vicore Pharma har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter
med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget
har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av
idiopatisk lungfibros ("IPF") samt diffus systemisk skleros ("dSSc").
VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig
immunmodulerande substans (en "IMiD"). VP02 fokuserar på den
underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med
IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom
området interstitiella lungsjukdomar. Fas IIa-studierna inom VP01 på
IPF- respektive dSSc-patienter förväntas initieras under andra
halvåret 2019. VP02 går in i en fas för optimering av formuleringen
innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska
studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För
mer information se www.vicorepharma.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/vicore-pharma-avse...
https://mb.cision.com/Main/15668/2959925/1140198.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.