Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Vicore Pharma Holding AB: Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om cirka 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN,
KANADA, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA,
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION
ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR
INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER
TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I VICORE PHARMA I NÅGON JURISDIKTION.

Göteborg, 13 november 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore
Pharma" eller "Bolaget"), offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt
har genomfört en riktad nyemission av 7 800 000 aktier, motsvarande
cirka 125 miljoner kronor. På grund av stark efterfrågan utökades
antalet aktier som omfattades av nyemissionen med 800 000 jämfört med
det antal aktier som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 12
november 2019. Nyemissionen tecknades av svenska och internationella
institutionella investerare, däribland Fjärde AP-fonden,
Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments, HealthCap och
Swedbank Robur.

Styrelsen för Vicore Pharma har, med stöd av emissionsbemyndigandet
från årsstämman den 15 maj 2019 och i enlighet med vad som
indikerades i Bolagets pressmeddelande den 12 november 2019, beslutat
om en riktad nyemission av 7 800 000 aktier till en teckningskurs om
16 SEK per aktie ("Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget kommer
tillföras cirka 125 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Teckningskursen i Nyemissionen har fastställt genom ett accelererat
bookbuilding-förfarande, och motsvarar cirka 1,5 procent rabatt
jämfört med stängningskursen för Vicore Pharmas aktie på Nasdaq
Stockholm den 12 november 2019.

Vicore Pharma avser att använda emissionslikviden till att finansiera
(i) Bolagets fortsatta utveckling av läkemedelsprogrammet VP01
inklusive en öppen förlängningsstudie i fas II i anslutning till den
planerade fas II-studien inom idiopatisk lungfibros (IPF) och
förberedelser för en pivotal studie i samma indikation, (ii)
Bolagets fortsatta utveckling av läkemedelsprogrammet VP02 genom en
fas Ib-studie, (iii) preklinisk utveckling av nya
uppföljningsmolekyler till VP01 (C21), och (iv) för allmänna
bolagsändamål.

"Vicore Pharma har återigen erhållit ett stort intresse från
investerare av hög kvalitet. Denna finansiering är viktig för den
fortsatta utvecklingen av bolagets läkemedelsutvecklingsprogram VP01
och VP02. Den gör det möjligt för oss att fortsätta att arbeta enligt
den plan vi fastlagt för att uppnå värdeskapande milstolpar", säger
Carl-Johan Dalsgaard, VD.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt
anskaffa kapital för att finansiera utveckling av Bolagets projekt.
Nyemissionen kommer medföra en utspädning om cirka 15,5 procent.
Genom nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i
Bolaget att öka med 7 800 000 från 42 374 714 till 50 174 714.
Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 899 999,96 SEK från cirka
21 187 356,79 SEK till cirka 25 087 356,76 SEK.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga
undantag, iaktta en lock-up-period om 90 dagar efter likviddagen
avseende framtida nyemissioner. Utöver detta har HealthCap VII L.P.
samt Bolagets styrelse och ledningsgrupp åtagit sig att, med
sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under
lock-up-perioden om 90 dagar från likviddagen. Under lock-up-perioden
kan Bolagets ledning komma att utnyttja optioner mot aktier inom
ramen för Bolagets personaloptionsprogram 2016 med sista dag för
utnyttjande den 3 januari 2020. Om Nina Carlén (Chief Administrative
Officer) utnyttjar optioner mot aktier kan Nina Carlén därefter komma
att avyttra upp till 30 000 aktier för att täcka utgifter som
uppstått i samband med utnyttjandet av optionerna och för att
tillgodose individuell skattskyldighet.

Bolaget har anlitat DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners
som Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare i
samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63,
carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 08:00.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter
med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget
har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av
idiopatisk lungfibros ("IPF") samt systemisk skleros ("SSc"). VP02
bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig
immunmodulerande substans (en "IMiD"). VP02 fokuserar på den
underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med
IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom
området interstitiella lungsjukdomar. Fas IIa-studierna inom VP01 på
IPF- respektive SSc-patienter förväntas initieras under andra
halvåret 2019. VP02 går in i en fas för optimering av formuleringen
innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska
studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För
mer information se www.vicorepharma.com.

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Vicore Pharma i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får
inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller
Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av
detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Vicore Pharma har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/vicore-pharma-har-...
https://mb.cision.com/Main/15668/2960258/1140414.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.