Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-24

Victoria Park AB: Kallelse till årsstämma i Victoria Park AB (publ)

Pressmeddelande 24 mars 2017

Aktieägarna i Victoria Park AB (publ) kallas härmed till årsstämma den
25 april 2017 kl. 17.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.
Rösträttsregistreringen börjar en halvtimme före stämman och avbryts
när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 19 april 2017, dels senast den 19 april 2017 till bolaget anmäler
sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske till Victoria Park
AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller
via e-post till victoriapark@fredersen.se. Vid anmälan ska anges
namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid,
samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Före stämman
kommer anmälaren att motta en bekräftelse samt ett inträdeskort.
Inträdeskort skickas ut några dagar innan stämman till den som har
anmält sig enligt ovan och förekommer i stämmoaktieboken.
Inträdeskortet ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 19 april 2017.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin önskan härom till förvaltaren.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå AB till handa under
ovanstående adress senast den 19 april 2017. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.victoriapark.se, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
13.1 Henrik Bonde
13.2 Greg Dingizian
13.3 Bo Forsén
13.4 Pia Kinhult
13.5 Sofia Ljungdahl
13.6 Anders Pettersson
13.7 Lennart Sten
13.8 Isabelle Wikner
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om principer för valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
19. Beslut om bolagsordningsändring och införande av
omvandlingsförbehåll

20. Beslut om program för teckningsoptioner
21. Beslut om bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i
besluten som kan krävas i samband med verkställande och registrering
därav

22. Avslutning.
Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 ska lämnas
med 0,30 kronor per stamaktie. Som avstämningsdag för utdelning på
stamaktie föreslås den 27 april 2017, vilket medför beräknad
utbetalningsdag tidigast den 3 maj 2017. Sista dag för handel i
stamaktie inklusive rätt till utdelning blir, om stämman beslutar
enligt förslaget, den 25 april 2017.

Styrelsen föreslår vidare att utdelning för räkenskapsåret 2016 ska
lämnas med 20 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per
preferensaktie om totalt 20 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar
om vardera fem kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa
utdelningarna föreslås den 30 juni 2017, den 29 september 2017, den
29 december 2017 samt den 29 mars 2018, vilket medför beräknade
utbetalningsdagar den 5 juli 2017, den 4 oktober 2017, den 4 januari
2018 respektive den 5 april 2018. Sista dag för handel inklusive rätt
till utdelning blir, om stämman beslutar enligt förslaget, den 28
juni 2017, den 27 september 2017, den 27 december 2017 samt den 27
mars 2018.

Val av ordförande vid stämman, styrelse, styrelseordförande och
revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 11-15)

Valberedningen i Victoria Park AB (publ) har inför årsstämman 2017
bestått av Johannes Efstratiadis på Greg Dingizians mandat, Gillis
Cullin på Östersjöstiftelsens mandat, Anders Pettersson på eget
mandat samt John Hopkins på Fogelvik Holding AB:s mandat. Därutöver
har Bo Forsén ingått som sammankallande i egenskap av
styrelseordförande. Valberedningens ordförande har varit Gillis
Cullin. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som
kontrollerar cirka 38 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen
föreslår årsstämman besluta

att Bo Forsén väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter,
att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,
att omval sker av styrelseledamöterna Henrik Bonde, Greg Dingizian, Bo
Forsén, Pia Kinhult, Sofia Ljungdahl, Anders Pettersson, Lennart Sten
och Isabelle Wikner, och

att Bo Forsén omväljs till styrelseordförande, att Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor i bolaget (Öhrlings
PricewaterhouseCoopers har upplyst att auktoriserade revisorn Mats
Åkerlund fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar
enligt förslaget),

att styrelsearvode ska utgå med 270 000 kronor till ordföranden och
135 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i
bolaget,

att, för det fall styrelsen inrättar ett separat revisionsutskott,
arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i
revisionsutskottet och med 25 000 kronor till övriga ledamöter i
revisionsutskottet,

att, för det fall styrelsen inrättar ett separat ersättningsutskott,
arvode ska utgå med 30 000 kronor till ordförande i
ersättningsutskottet och med 15 000 kronor till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet,

att styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande
skattelagstiftning och skatterättsliga praxis samt under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, kan ges
möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under
förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel; på sådant
styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för
näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt,
samt

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Principer för valberedning (punkt 16)
Förslag föreligger om följande principer för valberedning.
Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade
ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2017 är kända,
kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem
utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte är
registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt,
ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka
ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse
representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning
beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter
utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens
ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på
de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en
representerar ska offentliggöras så snart valberedningen
konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2018.
Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads
utgång.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan
valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller
får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare
i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida
valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den
aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren
som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag
slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den
aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett
ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 föreslå stämmoordförande,
antal styrelseledamöter och revisorer, styrelseledamöter,
styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för
utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för
utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för
bolagsstyrning.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå. Vid behov ska bolaget
kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms
nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så
befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i
valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 17)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare av följande innehåll.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör
att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ledande
befattningshavare är för närvarande befattningarna VD, ekonomi- och
finanschef, fastighetschef och HR-chef. Kompensationen till
bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och övriga förmåner
och kan därutöver bestå av rörlig lön.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes kompetens, prestation,
ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.