Du är här

2014-04-30

Victoria Properties A/S : Fondsbørsmeddelelse nr. 197 - Forløb af ordinær generalforsamling 2014

År 2014, onsdag den 30. april 2014 kl. 9.30, afholdtes ordinær
generalforsamling i Victoria Properties A/S hos Bech-Bruun Advokatfirma,
Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3 Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport
4 Valg af medlemmer til bestyrelsen
5 Valg af revision
6 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne (kapitalejerne)

6.1 Bestyrelsens honorar

6.2 Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsens formand, Peter Winther bød aktionærerne velkommen til selskabets
ordinære generalforsamling og gav herefter ordet til advokat, Niels Kornerup,
som bestyrelsen i overensstemmelse med pkt. 10.1 i selskabets vedtægter havde
udpeget som dirigent.

Dirigenten takkede for udpegningen som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at 686.574 stemmer, ud af i alt 4.299.098 stemmer, var
repræsenteret på generalforsamlingen, samt at der, ud af en samlet
aktiekapital på nominelt kr. 46.643.580, var i alt nominelt kr. 6.865.740
repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen og oplyste, at pkt.
1-3 som sædvanligt skulle behandles samlet.

Ad pkt. 1-3:
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport.

Formanden for bestyrelsen, Peter Winther aflagde bestyrelsens beretning og
gennemgik årsrapporten.

Der henvistes til den i årsregnskabet indeholdte beretning, der suppleredes
med oplysninger fra fondsbørsmeddelelse nr. 195.

Dirigenten takkede formanden for beretningen og oplyste, at årsrapporten
forelå underskrevet af bestyrelse og direktion og var påtegnet af selskabets
revisorer med blank påtegning uden forbehold, men med en supplerende
bemærkning. For så vidt angik udbyttet bemærkede dirigenten, at bestyrelsen
foreslog, at der ikke udbetaltes udbytte for 2013 samt, at underskuddet på
EUR 18,2 mio. (DKK 135,8 mio.) foresloges fremført til næste år.

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at
beretningen var taget til efterretning, at årsrapporten og forslaget om
fremførsel af underskud til næste år var godkendt.

Ad pkt. 4: Valg af medemmer til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og villige
til genvalg:

· direktør Peter Winther
· direktør Lars Thylander
· lensgreve Bendt Wedell
· advokat Sebastian Christmas Poulsen
· direktør Lars Johansen

Dirigenten bemærkede, at alle kandidaternes ledelseshverv mv. fremgik af
årsrapporten.

Da der ikke var andre kandidater konstaterede dirigenten, at alle de
opstillede var valgt for en 1-årig periode. Dirigenten ønskede de valgte
bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueret bestyrelsen sig med Peter
Winther som formand for bestyrelsen og Sebastian Christmas Poulsen som
næstformand for bestyrelsen.

Ad pkt. 5: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.

Da der ikke var andre kandidater konstaterede dirigenten, at
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt
som selskabets revisor

Ad pkt. 6: Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne
(kapitalejerne)

Dirigenten oplyste, at der til behandling forelå 2 forslag fra bestyrelsen:

6.1 Bestyrelsens honorar
6.2 Bemyndigelse til dirigenten

Det første forslag vedrørte bestyrelsens honorar for indeværende år.
Bestyrelsens honorar for 2014, foresloges uændret til:

* 100.000 kr. for almindelige bestyrelsesmedlemmer
* 375.000 kr. for formanden

Det blev oplyst, at der ikke ydes særskilt honorar for deltagelse i udvalg.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter med
generalforsamlingens tilslutning, at bestyrelsens honorar for indeværende år
var vedtaget.

Endelig forelå der forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det
her vedtagne samt ændre i det vedtagne i det omfang, Erhvervsstyrelsen måtte
anmode herom.

Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med
generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelse til dirigenten
var vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og nedlagde sit
hverv som dirigent.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet
til formanden, der afsluttede generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger:

Frank Hansen
Adm. direktør
Telefon 8851 0143

Fondsbørsmeddelelse nr. 197 - Forløb af ordinær generalforsamling 2014
http://hugin.info/137764/R/1781464/609508.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Victoria Properties A/S via Globenewswire

HUG#1781464

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.