Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-14

Vigmed: Kallelse till årsstämma i Vigmed Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vigmed Holding AB kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 13 maj 2014 klockan 13.00 på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan
10, Helsingborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 maj 2014, dels
anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med
senast onsdagen den 7 maj 2014 kl. 14.00. Anmälan kan lämnas per
telefon 042 280090 eller per post till Vigmed Holding AB
Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg. Märk kuvertet med "Årstämma".

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om
deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden
registreras i Vigmed Holdings bolagsstämmosystem i syfte att skapa en
röstlängd vid stämman. Eventuella fullmakter skall vara skriftliga
och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med
registreringsbevis.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast onsdagen den
7 maj 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste
meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

ÅRSREDOVISNING OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse,
samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 15 finns från och
med den 22 april 2014 till aktieägarnas påseende på bolagets
huvudkontor, Garnisonsgatan 10 i Helsingborg, samt på Vigmeds hemsida
www.vigmed.com
(http://se.vigmed.com/hidden-service-center/aarsstamme-2013.aspx).
Kopior av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av revisor

15. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av aktier

16. Övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen

17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Förslag att Lennart Holm väljs till ordförande på stämman.

PUNKT 12 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 150 000 (höjning
50 000) kr, till varje övrig ledamot i styrelsen med 75 000 (höjning
25 000) kr.

Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till
450 000. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE

Omval av Lennart Holm, Mikael Karlsson, Rikard Roos, Lennart Dreyer,
Ulf Mossberg, Finn Ketler och Per Knutsson. Lennart Holm föreslås
omvald till styrelseordförande.

PUNKT 14 VAL AV REVISOR

Förslag om omval av registrerade revisionsbolaget, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB.

PUNKT 15 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier
som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 9 392 857
stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet,
uppgå till högst ca 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid
tidpunkten för bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att
möjliggöra för anskaffande av rörelsekapital samt finansiera
utbyggnad av marknads- och försäljningsorganisation samt initiera
framtagande av nya produktlinjer. I den mån bemyndigandet utnyttjas
för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

För beslut under punkt 15 erfordras att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna som vid
årsstämman företrädda aktier.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER SAMT ÖVRIG INFORMATION

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för
kallelsen till totalt 37 571 428 representerande 37 571 428 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Helsingborg i april 2014

Vigmed Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Lennart Holm 070 630 8562 eller VD Finn Ketler 042
600 5311

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda
marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt
huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ett 15-tal anställda.
Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG
och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets
Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning,
en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds
hemsida: www.vigmed.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vigmed/r/kallelse-till-arsstamma-i-vigmed-hold...
http://mb.cision.com/Main/5831/9569355/233455.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.