Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Vigmed: Kallelse till årsstämma i Vigmed Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 20 juni 2017 klockan 14.00 på bolagets huvudkontor,
Garnisonsgatan 10, Helsingborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 juni 2017, dels
anmäla sig och eventuella biträden (högst två) som aktieägaren avser
att ta med senast onsdagen den 14 juni 2017.

Anmälan kan lämnas per telefon (042 280090), per e-post
(finance@vigmed.com) eller per post till Vigmed Holding AB,
Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg. Märk kuvertet med "Årsstämma".

Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt aktieinnehav. Anmälan om deltagande i
årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Vigmed
Holdings bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid
stämman. Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och daterade
samt skall företes i original på stämman, i förekommande fall
tillsammans med registreringsbevis. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets webbplats, www.vigmed.com, samt skickas utan
kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast onsdagen den
14 juni 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan
måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.
Det är varje aktieägares ansvar att säkerställa att aktierna är
registrerade i eget namn den 14 juni 2017, bolaget ansvarar inte för
att aktierna är korrekt registrerade.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen för 2016.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör för 2016 års förvaltning.

12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av
stämman.

14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen.
16. Val av revisor.
17. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av aktier.
18. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen
inför 2018 års årsstämma.

19. Förslag om granskning genom särskild granskningsman.
20. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Valberedningen består inför årsstämman 2017 för närvarande av Henrik
Blomquist (företräder Bure Equity AB), Per Knutsson (företräder
Soliver Ltd), Mikael Karlsson (företräder Cecilia och Amanda
Karlsson) samt Sten Dahlborg (styrelsens ordförande).

Då det nyligen skett större ägarförändringar i bolaget har nuvarande
valberedning ej hunnit färdigställa slutligt förslag. Valberedning
avser återkomma med förslag innan årsstämman 2017.

Valberedningens arbete fortgår vad gäller följande ärenden:
Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.
Punkt 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av
stämman.

Punkt 14. Fastställande av arvode åt styrelsen och fastställande av
revisorsarvode.

Punkt 15. Val av styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen.
Punkt 16. Val av revisor.
Punkt 18. Fastställande av förfarande för tillsättande av
valberedningen inför 2018 års årsstämma.

PUNKT 17 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier
som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 8 117 283
stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet,
uppgå till högst ca 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid
tidpunkten efter utnyttjandet av bemyndigandet. Syftet med
bemyndigandet är att möjliggöra anskaffande av rörelsekapital. I den
mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara
marknadsmässig.

För beslut under punkt 17 erfordras att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna som vid
årsstämman företrädda aktier.

PUNKT 19 Förslag om granskning enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen
Aktieägaren Nihon Chushashin Kogyo Co., Ltd föreslår att årsstämman
beslutar om granskning genom särskild granskningsman. Den föreslagna
granskningen föreslås bland annat avse bolagets eller dotterbolaget
Vigmed AB:s eventuella närståendetransaktioner, transaktioner i strid
med aktiebolagslagens jävsregler, icke-marknadsmässiga transaktioner
samt interna och externa kostnader avseende utvecklingsarbeten under
räkenskapsåren 2014-2016, inklusive kostnader rörande investeringar i
patent och inköp av programvaror, samt redovisning därav.

Till särskild granskare föreslås exempelvis Pär Ekengren vid
revisionsbolaget Grant Thornton.

För beslut under punkt 19 erfordras att förslaget biträds av
aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller
med minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid
bolagsstämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av
denna kallelse till totalt 73 055 553 representerande 73 055 553
röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ÖVRIGT
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen med redovisningshandlingar och revisionsberättelse,
styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande (punkt 17)
samt förslaget från Nihon Chushashin Kogyo Co., Ltd om granskning
enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen (punkt 19) kommer att senast tre
veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget samt skickas utan
kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets
webbplats www.vigmed.com.

Helsingborg den 19 maj 2017

Vigmed Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419
VD Henrik Olsen, 076-34 97 364
Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera
stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade
stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds
aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG. Remium
Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information
såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och
riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vigmed/r/kallelse-till-arsstamma-i-vigmed-hold...
http://mb.cision.com/Main/5831/2270063/677350.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.