Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Vigmed: Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2016 i Vigmed Holding AB (publ).

Den 12 maj 2016 hölls årsstämma i Vigmed Holding AB (publ). Vid
stämman var 29 162 434 aktier representerade vilket omfattar 44 % av
totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid
stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Vidare beviljades styrelseledamöter och verkställande direktör
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade att styrelsens sammansättning ska utgöras av Sten
Dahlborg, Rikard Roos, Mikael Karlsson, Thomas Baier, Axel Sjöblad
och Philip Nyblaeus. Sten Dahlborg valdes till ny styrelseordförande.
Arvoden för tiden tills nästa års stämma hållits skall utgå med 200
000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr till var och en av
styrelsens övriga medlemmar som inte är anställda i bolaget.
Ordföranden ska, utöver vad som angivits ovan, ha möjlighet till en
ersättning om maximalt 48 000 kronor per månad exklusive sociala
kostnader för att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger
utanför styrelseordförandens normala uppgifter.

Vidare beslutades att revisionsarvode, i likhet med föregående år,
utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer. Registrerade revisionsbolaget, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB, med ansvarig revisor Christer Kilefors,
fortsätter sitt uppdrag.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport,
kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras
ska sammanlagt högst uppgå till 7 305 555 stycken. Utspädningen kan,
vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst ca 10
procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten efter
utnyttjandet av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att
möjliggöra anskaffande av rörelsekapital samt finansiering av
satsningar på marknadsexpansion, tillkommande produkter och
produktionskapacitet samt eventuella förändringar av
produktionsstrukturen. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission
mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Stämman fastställde förfarandet för tillsättandet av valberedningen
inför 2017 års stämma. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
Styrelsens ordförande ska under hösten 2016 kontakta de större
aktieägarna (bedömt utifrån storleken på aktieinnehav) för att en
valberedning ska inrättas. Namnen på de personer som ska ingå i
valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett dem ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017 och grundas på
de kända aktieinnehaven per den 30 september 2016. Valberedningen
utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning
offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som är utsedd av den största ägaren (bedömt utifrån
storleken på aktieinnehav). Valberedningen är beslutför om mer än
hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till
aktieinnehav större ägarna så ska ledamöter utsedda av dessa
aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de
aktieägare som tillkommit bland dem till aktieinnehav större ägarna
ska tillfrågas om de vill utse sin eller sina ledamöter till
valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen
inträffar senare än två månader före bolagsstämma där förslag från
valberedningen ska behandlas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga
sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Likaså ska, om
ledamot på egen begäran lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse ny
ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor att
föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

(a) förslag till stämmoordförande

(b) förslag till antal styrelseledamöter i bolagets styrelse

(c) förslag till val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen

(d) förslag till val av revisorer

(e) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan
styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen,

(f) förslag till arvode för revisor

(g) förslag till förfarande för tillsättande av valberedning

Helsingborg, 13 maj 2016

Vigmed Holding AB (publ)

För vidare information kontakta:

Styrelseordförande, Sten Dahlborg, 070 836 9419 eller VD, Henrik
Olsen, 076 349 7364

Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att
eliminera nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga
blodburna infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika
nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i
Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under
kortnamnet VIG och har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är
bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget
återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vigmed/r/kommunike-fran-arsstamma-den-12-maj-2...
http://mb.cision.com/Main/5831/2008258/515247.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.