Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Vigmed: Uttalande från Vigmeds oberoende budkommitté rörande Greiner Bio-Ones förlängning av acceptperioden i uppköpse...

Vigmeds oberoende budkommitté rekommenderar fortsatt Vigmeds
aktieägare att acceptera Greiner Bio-Ones uppköpserbjudande.

Den 27 februari 2017 lämnade Greiner Bio-One GmbH ("GBO"), ett
offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed
Holding AB (publ) ("Vigmed") att överlåta samtliga aktier i Vigmed
till GBO för 1,00 krona kontant för varje aktie ("Erbjudandet").

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala
acceptperioden den 27 mars 2017 uppgick till totalt 42 709 627 aktier
i Vigmed, motsvarande cirka 65 procent av det totala antalet
utestående aktier och röster i Vigmed. Mot bakgrund av att
Erbjudandets fullföljande är villkorat av bland annat att Erbjudandet
accepteras i sådan utsträckning att GBO blir ägare till mer än 90
procent av samtliga aktier i Vigmed[1] ledde detta till att GBO den
30 mars offentliggjorde att de beslutat förlänga acceptperioden till
och med den 20 april 2017, kl. 17.00. Villkoren för Erbjudandet är i
övrigt oförändrade.

Den 21 mars 2017 tog den oberoende budkommittén utsedd av styrelsen
för Vigmed ("Budkommittén")[2] del av ett pressmeddelande
offentliggjort av Beijing Topraise Medical Technology och dess
partner ("BTMT"), i vilket BTMT offentliggjorde sin avsikt att
erbjuda Vigmed ett konvertibelt lån om cirka 25 miljoner SEK, utan
att ange några villkor i övrigt. I syfte att kunna utvärdera BTMTs
finansieringsförslag har Budkommittén därefter varit i kontakt med
representanter för BTMT och dess rådgivare.

I dessa kontakter har Budkommittén erhållit information om att det
konvertibla lånet avses omfatta 17 487 589 SEK, ha en
konverteringskurs om 1,00 SEK per aktie, löpa med en årlig räntesats
om 2,00 procent och ha en löptid om 3 år ("Konvertibellånet"). I
tillägg till Konvertibellånet erbjuder sig BTMT dessutom att teckna
27 512 411 nya aktier i Vigmed till en teckningskurs om 1,00 SEK per
aktie i en riktad nyemission ("Teckningsåtagandet") innebärande ett
kapitaltillskott om 27 512 411 SEK.

Konvertibellånet och Teckningsåtagandet är bland annat villkorade av
genomförande av due diligence i Vigmed, att Erbjudandet inte
fullföljs och att bolagsstämman beslutar om emission av 27 512 411
nya aktier samt av Konvertibellånet. BTMT erbjuder sig att
tillhandahålla Vigmed ett brygglån om 5 000 000 SEK intill dess
emissionerna av aktier respektive av Konvertibellånet kan
verkställas. Tanken är att brygglånet skall kvittas mot aktier i den
riktade nyemissionen. Någon närmare information om övriga villkor för
brygglånet har inte diskuterats.

[1] GBO har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla
detta och andra villkor för fullföljandet av Erbjudandet. För
ytterligare information om Erbjudandet, se GBOs pressmeddelande
avseende Erbjudandet.

[2] Budkommittén består av styrelseledamöterna Sten Dahlborg
(ordförande), Thomas Baier och Axel Sjöblad, vilka inte har någon
intressekonflikt i förhållande till GBO eller Erbjudandet.

Budkommittén konstaterar att BTMTs finansieringsförslag, under
förutsättning av att godtagbara villkor kan överenskommas avseende
samtliga delar av BTMTs finansieringsförslag, förvisso skulle
tillgodose Vigmeds omedelbara likviditetsbehov och ge möjlighet till
fortsatt operativ verksamhet, men noterar samtidigt att BTMT i sitt
teckningsåtagande gör samma bedömning av värdet på bolaget som GBO
har gjort i sitt Erbjudande, att finansieringen är otillräcklig för
att täcka Vigmeds långsiktiga kapitalbehov och att den inte löser de
operativa utmaningar Vigmed har. Budkommittén konstaterar vidare att
det föreligger en risk att Konvertibellånet kan komma att behöva
refinansieras för det fall det inte konverteras av BTMT samt att BTMT
i sitt förslag inte erbjuder någon säkerhet för genomförandet av
finansieringsförslaget.

Mot bakgrund av ovanstående finner Budkommittén att
finansieringsförslaget från BTMT inte ger tillräckliga skäl för
Budkommittén att ändra sin tidigare kommunicerade inställning till
Erbjudandet.

Som framgår av den bokslutskommuniké som Vigmed offentliggjorde den 27
februari 2017 och av det tidigare uttalandet från Budkommittén så har
Vigmed inte lyckats vinna upphandlingar i den utsträckning som
behövts för att få tillräckligt lönsam försäljning till slutkund.
Utvecklingen är således inte i linje med den ambitionsnivå som
styrelsen satte 2015 att, givet vissa antaganden, nå 150 miljoner SEK
i omsättning och break-even på rörelseresultatnivå under 2018. Givet
den begränsade marknadsacceptansen och försäljningsutvecklingen av
Vigmeds produkter föreligger risken att Vigmeds organisatoriska
storlek och produktportfölj i förhållande till större leverantörer av
nålsticksskyddande produkter är för liten för att med rimlig
sannolikhet kunna uppnå positivt kassaflöde.

För perioden 1 januari - 31 december 2016 uppgick Vigmeds försäljning
till 3,6 miljoner SEK och rörelseresultatet till -38,0 miljoner SEK,
medan kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,2
miljoner SEK. Den förlusttakt bolaget för närvarande har, i
förhållande till bolagets likvida medel, gör att Vigmed kommer att
vara i behov av ett omedelbart kapitaltillskott i det fall
Erbjudandet inte fullföljs. För det fall Vigmed inte snarast erhåller
ytterligare kapital föreligger en uppenbar risk att Vigmed inom en
snar framtid inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden.

Även om ett potentiellt kapitaltillskott, i form av nyemission eller
konvertibellån, lyckas genomföras ser Budkommittén en stor risk för
att ytterligare, betydande, kapitalanskaffningar kan behöva
genomföras för att realisera Vigmeds strategiska planer och potential
och därmed säkra bolagets värde till gagn för dess aktieägare.

Efter den översyn som styrelsen påbörjade under hösten 2016, med mål
att söka strategiska alternativ för att säkerställa bolagets
långsiktiga finansiering, inklusive utredning av förutsättningar för
fortsättning av befintlig modell med finansiering via befintliga och
nya aktieägare, licensiering av Vigmeds IP av olika slag, samarbeten
och joint ventures samt försäljning av patent och/eller andra
tillgångar i bolaget samt avsaknad av tillräckligt starka
konkurrerande bud, är det fortsatt Budkommitténs uppfattning att GBO
med sin globala organisation, komplementära produktportfölj samt
ekonomiska och operationella styrka har vad som krävs och är väl
positionerat både för att realisera Vigmeds affärspotential och säkra
arbetstillfällena i bolaget.

Som tidigare kommunicerats av Budkommittén bör Erbjudandet om 1,00
krona kontant för varje aktie ställas emot de kostnader, den
utspädning och de villkor som ytterligare en eller flera nyemissioner
kan komma att medföra för bolagets aktieägare.

Budkommittén vidhåller därför enhälligt sin rekommendation att
aktieägarna i Vigmed bör acceptera Erbjudandet från GBO.

___________________

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i
enlighet med materiell svensk lag. Tvist i anledning av uttalandet
ska avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som
första instans.

__________________

Helsingborg, 10 april 2017
Vigmed Holding AB (publ)
Budkommittén

--------------------

Informationen är sådan som Vigmed Holding AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, klockan 08.00 den 10 april 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Sten Dahlborg, Ordförande i styrelsen och Budkommittén, tel: +46
708-369 419

Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att
eliminera nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga
blodburna infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika
nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i
Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under
kortnamnet VIG och har cirka 5 500 aktieägare. Remium Nordic AB är
bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget
återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vigmed/r/uttalande-fran-vigmeds-oberoende-budk...
http://mb.cision.com/Main/5831/2235972/655468.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.