Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

Viking Line Abp: Viking Line: Tilinpäätöstiedote ajalta tammikuu - joulukuu 2020

Viking Line Abp             TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                18.2.2021, klo 09.30

2020 - raskas ja haastava vuosi

Tammikuu-joulukuu 2020 (tammikuu-joulukuu 2019)

  • Liikevaihto oli 188,8 miljoonaa euroa (496,4 Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 26,9 miljoonaa euroa (0,4 Meur).
  • Liiketulos oli -49,3 miljoonaa euroa (17,4 Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-3,8 Meur).
  • Tulos ennen veroja oli -52,9 miljoonaa euroa (13,6 Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli -42,3 miljoonaa euroa (10,8 Meur).

Neljäs kvartaali 2020 (neljäs kvartaali 2019)

  • Liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa (115,6 Meur).
  • Liiketulos oli -14,1 miljoonaa euroa (-0,1 Meur).

Näkymät koko toimintavuodelle 2021

Covid-19-pandemia on vaikuttanut Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti vuonna 2020, ja negatiivinen vaikutus jatkuu. Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista, tuista, rokotusohjelmien vaikutuksista ja niihin liittyvistä matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

Vaikutusta tulokseen on liian aikaista kvantifioida, sillä kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta. Tulosennustetta vuodelle 2021 ei siksi anneta.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi

Maailmanlaajuisen covid-19-pandemian seurauksena konserni joutuu vuonna 2020 raportoimaan negatiivisen koko vuoden tuloksen.

Toimintaympäristö oli ensimmäisen kvartaalin päättymisestä lähtien äärimmäisen epäsuotuisa matkustajavarustamoille, mikä johti rajuihin taloudellisiin seurauksiin. Haasteena vuoden aikana oli toiminnan harjoittaminen tilanteessa, jossa kysyntää jäi syntymättä matkustus- ja muiden rajoitusten vuoksi. Matkustajamäärät kääntyivät voimakkaaseen laskuun maaliskuussa 2020, ja vuoden lopussa jouduimme toteamaan, että olimme menettäneet neljä miljoonaa matkustajaa. Lyhyessä ajassa kävi selville, että periaatteessa kaikki tuotot olivat hävinneet, mutta suuri osa kustannuksista oli edelleen jäljellä. Neljästä toimintahaarastamme - rahtiliikenne, henkilöautot, risteilymatkustajat ja reittimatkustajat - ainoastaan rahtiliikenne toimi normaalisti.

Tämän vuoksi pyrimme vuoden aikana vähentämään kustannuksia niin paljon kuin mahdollista. Huhtikuun alussa toteutimme lomautustoimenpiteitä, joilla oli Suomessa nopea vaikutus, sillä lomautuksiin voitiin soveltaa lyhennettyjä ilmoitus- ja neuvotteluaikoja. Ruotsissa ja Virossa vaikutukset olivat hitaampia ja rajallisempia. Kustannusten kurissa pitäminen on näkynyt toiminnassamme myös muuten.

Tappioita pystyttiin vähentämään valtion tukitoimenpiteiden ansiosta, pääasiassa Suomessa Huoltovarmuuskeskuksen ja Traficomin tukitoimilla. Myös Ruotsin myöntämä tuki lyhytaikaisiin lomautuksiin ja Viron erilaiset tukitoimenpiteet auttoivat tilannetta.

Maksuvalmius talvella 2020-2021 turvattiin valtion takaamilla 38,7 miljoonan euron likviditeettilainoilla. Lisäksi Finnveralta ja Suomen Vientiluotolta saatiin lykkäystä lainanlyhennyksiin. 

Syksyllä 2020 konsernille sattui kaksi haveria, kun Amorella ajoi karille Ahvenanmaan saaristossa syyskuussa ja Viking Grace lähellä Maarianhaminaa marraskuussa.  Karilleajosta aiheutui vahinkoa ainoastaan aluksille, lähinnä Amorellalle. Gabriella korvasi alukset niiden ollessa korjattavana, minkä vuoksi tulosvaikutus oli vähäistä. Samalla voitiin tehdä suunnitellut vuositelakoinnit. Miehistöt hoitivat haveritilanteet esimerkillisesti.

Matkustajien turvallisuuteen liittyvät kysymykset olivat keskeisellä sijalla vuoden aikana. Matkustajien ja henkilökunnan turvallisuus on Viking Linelle ensiarvoisen tärkeää, myös vallitsevan pandemian aikana. Varustamossa on tehty pitkään työtä tartuntatautien ehkäisemiseksi. Keväällä päätimme hankkia kolmannen osapuolen arvioinnin tautien ehkäisemiseksi tekemämme työn laadun varmistamiseksi. Arvioinnin suoritti luokituslaitos DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd), joka myönsi meille My Care -menetelmän mukaisen verifioinnin ensimmäisenä varustamona maailmassa.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta-31. joulukuuta 2020 188,8 miljoonaa euroa (496,4 Meur 1. tammikuuta-31. joulukuuta 2019). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 26,9 miljoonaa euroa (0,4 Meur). Liiketulos oli -49,3 miljoonaa euroa (17,4 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-3,8 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -52,9 miljoonaa euroa (13,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -42,3 miljoonaa euroa (10,8 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot olivat 148,2 miljoonaa euroa (448,4 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 38,8 miljoonaa euroa (45,6 Meur). Myyntikate oli 137,9 miljoonaa euroa (363,3 Meur).

Käyttökulut vähenivät 41,1 prosenttia 189,4 miljoonaan euroon (321,7 Meur). Polttoainekulut vähenivät 33,7 prosenttia 31,2 miljoonaan euroon (47,0 Meur).

Neljännellä kvartaalilla 1. lokakuuta-31. joulukuuta 2020 konsernin liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa (115,6 Meur 1. lokakuuta-31. joulukuuta 2019). Liiketulos oli -14,1 miljoonaa euroa (-0,1 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät neljännellä kvartaalilla 75,9 prosentilla ja olivat 25,0 miljoonaa euroa (103,8 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 9,1 miljoonaa euroa (11,3 Meur). Myyntikate oli 23,1 miljoonaa euroa (83,7 Meur). Käyttökulut vähenivät 47,7 prosentilla 40,7 miljoonaan euroon (77,8 Meur).

Meneillään oleva covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä. Kolmannen kvartaalin tulos, joka tavallisesti tuottaa suurimman osan vuoden tuloksesta, oli tappiollinen ja täten huomattavasti huonompi vuonna 2020 kuin aikaisempina vuosina covid-19-pandemian takia. Pandemia on vaikuttanut ihmisiin, yrityksiin ja markkinoihin. Konserni reagoi kriisiin nopeasti ja sopeutti toimintansa muuttuneeseen markkinatilanteeseen.

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut vähenivät jakson aikana. Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty lyhytaikaislomautuksia. Konsernin maaorganisaatiota sekä Viking Cinderellan merihenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen lokakuussa. Neuvottelut johtivat henkilöstön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen, ja ne koskivat noin 120:tä maissa työskentelevää henkilöä ja noin 80:tä merellä työskentelevää henkilöä.

Myös kulut tavaroista ja palveluista sekä liiketoiminnan muut kulut vähenivät.

Konserni sai toimintavuonna likviditeettitukea sekä huoltovarmuustukea rahtiliikenteeseen ja julkiseen palveluvelvoitteeseen liittyvää tukea. Ruotsalaiset tytäryhtiöt ovat saaneet muutostukea. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa. Viking Linen maksuvalmiuden turvaamiseksi yhtiölle on myönnetty valtion takaukset enintään 38,7 miljoonan euron likviditeettilainoille. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2019, kuitenkin niin, että alukset, jotka tavallisesti liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä, olivat osittain uusilla reiteillä rajoitetuin aikatauluin. Jakson aikana useat alukset seisoivat koko ajan tai osan aikaa satamissa covid-19-pandemian takia.

Amorella ajoi karille 20. syyskuuta Ahvenanmaan saaristossa ja oli poissa liikenteestä 3. marraskuuta saakka. Karilleajo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Gabriella korvasi aluksen linjalla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma 21. syyskuuta-3. marraskuuta. Viking Grace sai 21. marraskuuta 2020 pohjakosketuksen Maarianhaminan sataman ulkopuolella ja oli poissa liikenteestä 29. marraskuuta saakka. Pohjakosketus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Gabriella korvasi aluksen linjalla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma 23.-29. marraskuuta.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli tilikauden aikana 1 927 302 matkustajaa (6 300 480). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 26,6 prosenttia (31,9 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 125 693 yksikkökuormaa (133 940). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 17,1 prosenttia (18,4 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 27,0 prosenttia (31,9 %)

Rahoitus ja kassavirta

Konsernin maksuvalmius oli kireä vuoden aikana. 31. joulukuuta 2020 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 108,2 miljoonaa euroa (100,0 Meur). Omavaraisuusaste oli 46,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 50,7 prosenttia.

Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 29,7 miljoonaa euroa (62,8 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 7,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2020 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -42,3 miljoonaa euroa (38,0 Meur). Investointien nettorahavirta oli -12,3 miljoonaa euroa (-29,5 Meur), ja rahoituksen nettorahavirta oli 21,5 miljoonaa euroa (-7,6 Meur).

Viking Line Abp sopi 14. heinäkuuta 2020 ja 23. joulukuuta 2020 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020-31.7.2021 aikana erääntyvien 22,4 miljoonan euron lainanlyhennysten lykkäyksestä. Lyhennykset erääntyvät viimeistään 10. tammikuuta 2025 samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen, ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomina. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Valtioneuvosto hyväksyi 15. lokakuuta 2020 valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon asti. Likviditeettilainoilla Viking Line suunnitteli yhtiön maksuvalmiuden parantamista ja siten taloudellisesti vakaan toiminnan jatkamista koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa. Konserni oli nostanut likviditeettilainoista 31,5 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2020. Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Kovenanttiehdoilla tarkoitetaan minimivaatimuksia rahavaroille ja omavaraisuus-asteelle sekä maksimitasoa tunnusluvulle nettovelka / käyttökate. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus vuonna 2020 rikotuista ehdoista, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta tai myymällä varoja.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 15,0 miljoonaa euroa (29,9 Meur), josta 7,4 miljoonaa euroa (23,6 Meur) koskee kuluja ja ennakkomaksuja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 7,9 prosenttia liikevaihdosta (6,0 %).

Uuden aluksen Viking Gloryn rakentaminen etenee Kiinassa. Alus toimitetaan arvion mukaan vuoden 2021 lopussa. Toimitus tapahtuu näin ollen sopimuksen mukaisen ajankohdan jälkeen.

Riskit ja riskienhallinta

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit.

Strategiset riskit

Yleisen taloustilanteen, merenkulkupolitiikan, säännöstön ja lainsäädännön muutoksilla, ilmastonmuutoksella sekä kilpailutilanteella ja markkinakehityksellä voi olla kielteinen ja olennainen vaikutus konsernin tuotteiden ja palvelujen kysyntään, konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

Vuoden aikan...

Författare Cision